Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

English Surya Ashtottara Shatanama Stotra by Vishvakarma | Sri Surya Bhagwan Slokam

Vishvakarma’s Surya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ narasimhapurane suryastottarasatanamastotram visvakarmakrta ॥

bharadvaja uvaca —
yaih stuto namabhistena savita visvakarmana ।
tanyaham srotumicchami vada suta vivasvatah ॥ 1 ॥

suta uvaca —
tani me srnu namani yaih stuto visvakarmana ।
savita tani vaksyami sarvapapaharani te ॥ 2 ॥

adityah savita suryah khagah pusa gabhastiman ।
timironmathanah sambhustvasta martanda asugah ॥ 3 ॥

hiranyagarbhah kapilastapano bhaskaro ravih ।
agnigarbho’diteh putrah sambhustimiranasanah ॥ 4 ॥

amsumanamsumali ca tamoghnastejasam nidhih ।
atapi mandali mrtyuh kapilah sarvatapanah ॥ 5 ॥

harirvisvo mahatejah sarvaratnaprabhakarah ।
amsumali timiraha rgyajussamabhavitah ॥ 6 ॥

pranaviskarano mitrah supradipo manojavah ।
yajneso gopatih sriman bhutajnah klesanasanah ॥ 7 ॥

amitraha sivo hamso nayakah priyadarsanah ।
suddho virocanah kesi sahasramsuh pratardanah ॥ 8 ॥

dharmarasmih patamgasca visalo visvasamstutah ।
durvijneyagatih surastejorasirmahayasah ॥ 9 ॥

bhrajisnurjyotisamiso vijisnurvisvabhavanah ।
prabhavisnuh prakasatma jnanarasih prabhakarah ॥ 10 ॥

adityo visvadrg yajnakarta neta yasaskarah ।
vimalo viryavaniso yogajno yogabhavanah ॥ 11 ॥

amrtatma sivo nityo varenyo varadah prabhuh ।
dhanadah pranadah sresthah kamadah kamarupadhrk ॥ 12 ॥

taranih sasvatah sasta sastrajnastapanah sayah ।
vedagarbho vibhurvirah santah savitrivallabhah ॥ 13 ॥

dhyeyo visvesvaro bharta lokanatho mahesvarah ।
mahendro varuno dhata visnuragnirdivakarah ॥ 14 ॥

etaistu namabhih suryah stutastena mahatmana ।
uvaca visvakarmanam prasanno bhagavan ravih ॥ 15 ॥

bhramimaropya mamatra mandalam mama sataya ।
tvatbuddhistham maya jnatamevamausnyam samam vrajet ॥ 16 ॥

ityukto visvakarma ca tatha sa krtavan dvija ।
santosnah savita tasya duhiturvisvakarmanah ॥ 17 ॥

samjnayascabhavadvipra bhanustvastaramabravit ।
tvaya yasmat stuto’ham vai namnamastasatena ca ॥ 18 ॥

varam vrnisva tasmat tvam varado’ham tavanagha ।
ityukto bhanuna so’tha visvakarmabravididam ॥ 19 ॥

varado yadi me deva varametam prayaccha me ।
etaistu namabhiryastvam narah stosyati nityasah ॥ 20 ॥

tasya papaksayam deva kuru bhaktasya bhaskara ॥ 21 ॥

tenaivamukto dinakrt tatheti
tvastaramuktva virarama bhaskarah ।
samjnam visankam ravimandalasthitam
krtva jagamatha ravim prasadya ॥ 22 ॥

iti srinarasimhapurane ekonavimso’dhyayah ॥ 19 ॥

Also Read:

Surya Ashtottara Shatanama Stotra by Vishvakarma in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

English Surya Ashtottara Shatanama Stotra by Vishvakarma | Sri Surya Bhagwan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top