Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganesha Pratah Smarana Stotram Lyrics in Kannada

Ganesha Pratah Smarana Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣಂ
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಗಣನಾಥಮನಾಥಬಂಧುಂ
ಸಿಂದೂರಪೂರಪರಿಶೋಭಿತಗಂಡಯುಗ್ಮಮ್ |
ಉದ್ದಂಡವಿಘ್ನಪರಿಖಂಡನಚಂಡದಂಡಂ
ಆಖಂಡಲಾದಿಸುರನಾಯಕಬೃಂದವಂದ್ಯಮ್ || ೧ ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಚತುರಾನನವಂದ್ಯಮಾನಂ
ಇಚ್ಛಾನುಕೂಲಮಖಿಲಂ ಚ ವರಂ ದದಾನಮ್ |
ತಂ ತುಂದಿಲಂ ದ್ವಿರಸನಾಧಿಪ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ
ಪುತ್ರಂ ವಿಲಾಸಚತುರಂ ಶಿವಯೋಃ ಶಿವಾಯ || ೨ ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮ್ಯಭಯದಂ ಖಲು ಭಕ್ತಶೋಕ-
-ದಾವಾನಲಂ ಗಣವಿಭುಂ ವರಕುಂಜರಾಸ್ಯಮ್ |
ಅಜ್ಞಾನಕಾನನವಿನಾಶನಹವ್ಯವಾಹಂ
ಉತ್ಸಾಹವರ್ಧನಮಹಂ ಸುತಮೀಶ್ವರಸ್ಯ || ೩ ||

ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸದಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಮ್ |
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಪುಮಾನ್ || ೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Ganesha Pratah Smarana Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Ganesha Pratah Smarana Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top