Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganeshashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ಗಣಪತಿ-ಪರಿವಾರಂ ಚಾರುಕೇಯೂರಹಾರಂ
ಗಿರಿಧರವರಸಾರಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಚಾರಮ್ ।
ಭವ-ಭಯ-ಪರಿಹಾರದುಃಖ-ದಾರಿದ್ರ್ಯ-ದೂರಂ-
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ ॥ 1॥

ಅಖಿಲಮಲವಿನಾಶಮ್ಪಾಣಿನಾಹಸ್ತಪಾಶಂ-
ಕನಕಗಿರಿನಿಕಾಶಂಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಭಜಭವಗಿರಿನಾಶಮಾಲತೀತೀರವಾಸಂ-
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇಮಾನಸೇರಾಜಹಂಸಮ್ ॥ 2॥

ವಿವಿಧ-ಮಣಿಮಯೂಖೈಃ ಶೋಭಮಾನಂ ವಿದೂರೈಃ-
ಕನಕ-ರಚಿತ-ಚಿತ್ರಂಕಂಠದೇಶೇವಿಚಿತ್ರಮ್ ।
ದಧತಿ ವಿಮಲಹಾರಂ ಸರ್ವದಾ ಯತ್ನಸಾರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ ॥ 3॥

ದುರಿತಗಜಮಮನ್ದಂ ವಾರುಣೀಂ ಚೈವ ವೇದಂ
ವಿದಿತಮಖಿಲನಾದಂ ನೃತ್ಯಮಾನನ್ದಕನ್ದಂ ।
ದಧತಿಶಶಿಸುವಕ್ತ್ರಂ ಚಾಂಕುಶಂಯೋವಿಶೇಷಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಸರ್ವದಾಽಽನನ್ದಕನ್ದಮ್ ॥ 4॥

ತ್ರಿನಯನಯುತಭಾಲೇಶೋಭಮಾನೇ ವಿಶಾಲೇ-
ಮುಕುಟ-ಮಣಿ-ಸುಢಾಲೇ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಚ ಜಾಲೇ ।
ಧವಲಕುಸುಮಮಾಲೇ ಯಸ್ಯ ಶೀರ್ಷ್ಣಃ ಸತಾಲೇ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಸರ್ವದಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಮ್ ॥ 5॥

ವಪುಷಿ ಮಹತಿ ರೂಪಂ ಪೀಠಮಾದೌ ಸುದೀಪಂ
ತದುಪರಿ ರಸಕೋಣಂ ಯಸ್ಯ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ತ್ರಿಕೋಣಮ್ ।
ಗಜಮಿತದಲಪದ್ಮಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಚಾರುಛದ್ಮಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ವೃನ್ದೇ ॥ 6॥

ವರದವಿಶದಶಸ್ತಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತಂ
ಸದಯಮಭಯದಂ ತಂ ಚಿನ್ತಯೇ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಮ್ ।
ಶಬಲಕುಟಿಲಶುಂಡಂಚೈಕತುಂಡಂ ದ್ವಿತುಂಡಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ ॥ 7॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಧಃಸ್ಥಿತ-ಕಾಮಧೇನುಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ದಕ್ಷಿಣಪಾಣಿಶುಂಡಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಮತ್ಯದ್ಭೂತಚಿತ್ತರೂಪಂ ಯಃ ಪೂಜಯೇತ್ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಃ ॥ 8॥

ವ್ಯಾಸಾಽಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗಣೇಶಸ್ತವನಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ದುಃಖನಾಶಾಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಸಂಶ್ರಿಯಮಶ್ನುತೇ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಭಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top