Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganeshashtakam 3 Lyrics in Kannada | ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 3

ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 3 Lyrics in Kannada:

ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ತ್ವಂ ವಿಭೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ!
ಹರಸಿ ಸಕಲವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಘ್ನರಾಜ ಪ್ರಜಾನಾಮ್ ।
ಭವತಿ ಜಗತಿ ಪೂಜಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ತ್ವದೀಯಾ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 1॥

ಸಪದಿ ಸಕಲವಿಘ್ನಾಂ ಯಾನ್ತಿ ದೂರೇ ದಯಾಲೋ
ತವ ಶುಚಿ ರುಚಿರಂ ಸ್ಯಾನ್ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಂ ಚೇತ್ ।
ಅತ ಇಹ ಮನುಜಾಸ್ತ್ವಾಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ ಸ್ಮರನ್ತಿ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 2॥

ಸಕಲದುರಿತಹನ್ತುಃ ತ ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಾದಿದಾತುಃ
ಸುರರಿಪುವಧಕರ್ತ್ತುಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಹರ್ತ್ತುಃ ।
ತವ ಭವತಿ ಕೃಪಾತೋಽಶೇಷ-ಸಮ್ಪತ್ತಿಲಾಭೋ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 3॥

ತವ ಗಣಪ ಗುಣಾನಾಂ ವರ್ಣನೇ ನೈವ ಶಕ್ತಾ
ಜಗತಿ ಸಕಲವನ್ದ್ಯಾ ಶಾರದಾ ಸರ್ವಕಾಲೇ ।
ತದಿತರ ಮನುಜಾನಾಂ ಕಾ ಕಥಾ ಭಾಲದೃಷ್ಟೇ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 4॥

ಬಹುತರಮನುಜೈಸ್ತೇ ದಿವ್ಯನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೈಃ ।
ಸ್ತುತಿಹುತಿಕರಣೇನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ।
ವಿಧಿರಯಮಖಿಲೋ ವೈ ತನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 5॥

ತ್ವದಿತರದಿಹ ನಾಸ್ತೇ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಮೂರ್ತ್ತೇ
ಇತಿ ನಿಗದತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರ ।
ತ್ವಮಸಿ ಹರಿರಥ ತ್ವಂ ಶಂಕರಸ್ತ್ವಂ ವಿಧಾತಾ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇಃ ಪ್ರಸೀದ ॥ 6॥

ಸಕಲಸುಖದ ಮಾಯಾ ಯಾ ತ್ವದೀಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
ಶಶಧರಧರಸೂನೇ ತ್ವಂ ತಯಾ ಕ್ರೀಡಸೀಹ ।
ನಟ ಇವ ಬಹುವೇಷಂ ಸರ್ವದಾ ಸಂವಿಧಾಯ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 7॥

ಭವ ಇಹ ಪುರತಸ್ತೇ ಪಾತ್ರರೂಪೇಣ ಭರ್ತ್ತಃ
ಬಹುವಿಧನರಲೀಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯಾಶು ಯಾಚೇ ।
ಸಪದಿ ಭವಸಮುದ್ರಾನ್ಮಾಂ ಸಮುದ್ಧಾರಯಸ್ವ
ವರದವರ ಕೃಪಾಲೋ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ 8॥

ಅಷ್ಟಕಂ ಗಣನಾಥಸ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋ ಮಾನವಃ ಪಠೇತ್
ತಸ್ಯ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಜಗದ್ಗುರು-ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ-ಸ್ವಾಮಿಶ್ರೀಶಾನ್ತಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀ-ಶಿಷ್ಯ-
ಸ್ವಾಮಿ- ಶ್ರೀಮದನನ್ತಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top