Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Ganeshashtakam Lyrics in Kannada | ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಯತೋಽನನ್ತಶಕ್ತೇರನನ್ತಾಶ್ಚ ಜೀವಾ
ಯತೋ ನಿರ್ಗುಣಾದಪ್ರಮೇಯಾ ಗುಣಾಸ್ತೇ ।
ಯತೋ ಭಾತಿ ಸರ್ವಂ ತ್ರಿಧಾ ಭೇದಭಿನ್ನಂ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 1॥

ಯತಶ್ಚಾವಿರಾಸೀಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಮೇತ-
ತ್ತಥಾಬ್ಜಾಸನೋ ವಿಶ್ವಗೋ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ।
ತಥೇನ್ದ್ರಾದಯೋ ದೇವಸಂಘಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 2॥

ಯತೋ ವಹ್ನಿಭಾನೂ ಭವೋ ಭೂರ್ಜಲಂ ಚ
ಯತಃ ಸಾಗರಾಶ್ಚನ್ದ್ರಮಾ ವ್ಯೋಮ ವಾಯುಃ ।
ಯತಃ ಸ್ಥಾವರಾ ಜಂಗಮಾ ವೃಕ್ಷಸಂಘಾ-
ಸ್ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 3॥

ಯತೋ ದಾನವಾ ಕಿನ್ನರಾ ಯಕ್ಷಸಂಘಾ
ಯತಶ್ಚಾರಣಾ ವಾರಣಾ ಶ್ವಾಪದಾಶ್ಚ ।
ಯತಃ ಪಕ್ಷಿಕೀಟಾ ಯತೋ ವೀರುಧಶ್ಚ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 4॥

ಯತೋ ಬುದ್ಧಿರಜ್ಞಾನನಾಶೋ ಮುಮುಕ್ಷೋಃ
ಯತಃ ಸಮ್ಪದೋ ಭಕ್ತಸನ್ತೋಷಿಕಾಃ ಸ್ಯುಃ ।
ಯತೋ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ಯತಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 5॥

ಯತಃ ಪುತ್ರಸಮ್ಪದ್ಯತೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥೋ
ಯತೋಽಭಕ್ತವಿಘ್ನಾಸ್ತಥಾನೇಕರೂಪಾಃ ।
ಯತಃ ಶೋಕಮೋಹೌ ಯತಃ ಕಾಮ ಏವ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 6॥

ಯತೋಽನನ್ತಶಕ್ತಿಃ ಸ ಶೇಷೋ ಬಭೂವ
ಧರಾಧಾರಣೇಽನೇಕರೂಪೇ ಚ ಶಕ್ತಃ ।
ಯತೋಽನೇಕಧಾ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಾ ಹಿ ನಾನಾ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 7॥

ಯತೋ ವೇದವಾಚೋ ವಿಕುಂಠಾ ಮನೋಭಿಃ
ಸದಾ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ಯತ್ತಾ ಗೃಣನ್ತಿ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಚಿದಾನನ್ದಭೂತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮೋ ಭಜಾಮಃ ॥ 8॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಪುನರೂಚೇ ಗಣಾಧೀಶಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠೇನ್ನರಃ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ತ್ರಿದಿನಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 9॥

ಯೋ ಜಪೇದಷ್ಟದಿವಸಂ ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶುಭಮ್ ।
ಅಷ್ಟವಾರಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ತು ಸೋಽಷ್ಟಸಿದ್ಧೀರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 10॥

ಯಃ ಪಠೇನ್ಮಾಸಮಾತ್ರಂ ತು ದಶವಾರಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ।
ಸ ಮೋಚಯೇದ್ಬನ್ಧಗತಂ ರಾಜವಧ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 11॥

ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ವಾಂಛಿತಾನ್ ಲಭತೇ ಸರ್ವಾನೇಕವಿಂಶತಿವಾರತಃ ॥ 12॥

ಯೋ ಜಪೇತ್ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗಜಾನನಪದೋ ನರಃ ।
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ದೇವಶ್ಚಾನ್ತರ್ಧಾನಂ ಗತಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 13॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top