Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Guha Pancharatnam Lyrics in Kannada

Guha Pancharatnam Kannada Lyrics:

ಗುಹ ಪಂಚರತ್ನಂ
ಓಂಕಾರನಗರಸ್ಥಂ ತಂ ನಿಗಮಾಂತವನೇಶ್ವರಮ್ |
ನಿತ್ಯಮೇಕಂ ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ || ೧ ||

ವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ಸ್ಕಂದಂ ಚಿದುದ್ಯಾನವಿಹಾರಿಣಮ್ |
ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಮಹೇಶಾನಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ || ೨ ||

ಸಚ್ಚಿದನಂದರೂಪೇಶಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾಂತದೀಪಕಮ್ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನಾದ್ಯಂತಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ || ೩ ||

ಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ದಯಾಸಿಂಧುಂ ಭವಾಬ್ಧೇಃ ತಾರಕಂ ಪ್ರಭುಮ್ |
ನಿಷ್ಕಳಂಕಂ ಗುಣಾತೀತಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ || ೪ ||

ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಾಧಾರಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ |
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಂ ಚ ನಿರಾಲಂಬಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಗುಹಪಂಚರತ್ನಮ್ ||

Also Read:

Guha Pancharatnam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Guha Pancharatnam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top