Home / Ashtottara Shatanamavali / Guru Namavali | 108 Names of Guru | Different Names of Sri Guru

Guru Namavali | 108 Names of Guru | Different Names of Sri Guru

Guru Namavali:

om sad-gurave namah | ajnana-nasakaya | adambhine | vedanta-prakasakaya | anapeksaya | anasuyave | anupamaya | abhaya-pradatre | amanine | ahinsamurtaye || 10 ||

ahaituka-dayasindhave | ahankara-nasakaya | ahankara-varjitaya | acharyendraya | atma-santustaya | ananda-murtaye | arjava-yuktaya | uchitavache | utsahine | udasinaya || 20 ||

uparataya | aisvarya-yuktaya | kritakrityaya | ksamavate | gunatitaya | caru-vagvilasaya | caru-hasaya | chhinna-sansayaya | jnana-datre | jnana-yajna-tatparaya || 30 ||

tattva-darsine | tapasvine | tapa-haraya | tulya-nindastutaye | tulya-priyapriyaya | tulya-manapamanaya | tejasvine | tyakta-sarva-parigrahaya | tyagine | daksaya || 40 ||

dantaya | dridha-vrataya | dosa-varjitaya | dvandvatitaya | dhimate | dhiraya | nitya-santustaya | nirahankaraya | nirasrayaya | nirbhayaya || 50 ||

nirmadaya | nirmamaya | nirmalaya | nirmohaya | niryogaksemaya | nirlobhaya | niskamaya | niskrodhaya | nihsangaya | paramasukhadaya || 60 ||

panditaya | purnaya | pramana-pravartakaya | priya-bhasine | brahma-karmasamadhaye | brahmatmanisthaya | brahmatmavide | bhaktaya | bhavarogaharaya | bhuktimuktipradatre || 70 ||

mangala-kartre | madhurabhasine | mahatmane | maha-vakyopadesa-kartre | mita-bhasine | muktaya | maunine | yatachittaya | yataye || 80 ||

yaddricchalabha-santustaya | yuktaya | raga-dvesa-varjitaya | viditakhila-sastraya | vidya-vinaya-sampannaya | vimatsaraya | vivekine | visala-hridayaya | vyavasayine | saranagata-vatsalaya || 90 ||

santaya | suddha-manasaya | sisya-priyaya | sraddhavate | srotriyaya | satya-vace | sadamuditavadanaya | samachittaya | samadhika-varjitaya | samahitachittaya || 100 ||

sarva-bhuta-hitaya | siddhaya | sulabhaya | susilaya | suhride | suksma-buddhaye | sankalpa-varjitaya | sampradayavide | svatantraya || 108 ||

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts