Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hanuman Namavali | 108 Names of Sri Anjaneya | Different Names of Hanumantha

Lord Hanuman is associated with bravery, honesty, loyalty, and valor of the highest order. Lord Hanuman or the Monkey God, also represents wisdom and intellect, along with friendship and love. He is the epitome of devotion and dedication in Hindu mythology. It is because of these qualities that he is one of the most favorite gods among the Hindu practices. According to mythology, he is the incarnation of Lord Shiva. Lord Hanuman observed celibacy throughout his life. He dedicated his entire life to the service of Lord Ram. Many worship Lord Hanuman to attain knowledge, mental peace and strength to fight the daily battle.

Sri Anjaneya Namavali:

om anjaneyaya namah | maha-viraya | hanumate | marut-atmajaya | tattva-jnanapradaya | sita-devi-mudra-pradayakaya | asoka-vanika-cchettre | sarva-mayavibhanjanaya | sarva-bandha-vimoktre | rakso-vidhvamsakaya || 10 ||

para-vidya-pari-haraya | para-saurya-vinasanaya | para-mantra-nira-kartre | parayantra-prabhedakaya | sarva-graha-vinasine | bhimasena-sahaya-krte | sarvaduhkha-haraya | sarva-loka-carine | manojavaya | parijata-dru-mulasthaya || 20 ||

sarva-mantra-svarupavate | sarva-tantra-svarupine | sarva-yantratmakaya | kapisvaraya | maha-kayaya | sarva-roga-haraya | prabhave | bala-siddhi-karaya | sarva-vidya-sampat pradayakaya | kapi-sena-nayakaya || 30 ||

bhavisyac-caturananaya | kumara-brahma-carine | rakta-kundala-diptimate | cancala-dvala-sannaddha-lamba-mana-sikhojvalaya | gandharva-vidya tattvajnaya – maha-bala-parakramaya | kara-grha-vimoktre | srngkala-bandhamocakaya
| sagarottarakaya | prajnaya || 40 ||

rama-dutaya | pratapavate | vanaraya | kesari-sutaya | sita-soka-nivaranaya | anjana-garbha-sambhutaya | balarka-sadrsananaya | vibhisana-priyakaraya | dasa-griva-kulantakaya | laksmana-prana-datre || 50 ||

vajra-kaya | maha-dyutaye | ciranjivine | rama-bhaktaya | daitya-karyavighatakaya | aksa-hantre | kanca-nabhaya | panca-vaktraya | maha-tapase | lankini-bhanjanaya || 60 ||

srimate | simhika-prana-bhanjanaya | gandha-madana-sailasthaya | lanka-purividahakaya | sugriva-sacivaya | dhiraya | suraya | daitya-kulantakaya | surarcitaya | maha-tejase || 70 ||

rama-cudamani-pradaya | kama-rupine | pingalaksaya | vardhi-mainaka-pujitaya | kabali-krta-martanda-mandalaya | vijitendriyaya | rama-sugriva-sandhatre | maha-ravana-mardanaya | sphatikabhaya | vag-adhisaya || 80 ||

nava-vyakrti-pinditaya | catur-bahave | dina-bandhave | mahatmane | bhaktavatsalaya | sanjivana-naga-hartre | sucaye | vagmine | drda-vrataya | kala-nemipramathanaya || 90 ||

hari-markata-markataya | dantaya | santaya | prasannatmane | sata-kanthamadapahrte | yogine | rama-katha-lolaya | sitan-vesana-panditaya | vajradamstraya | vajra-nakhaya || 100 ||

rudra-virya-samudbhavaya | indrajit-prahita-mogha-brahmastra-vinivarakaya | partha-dhvajagra-samvasine | sara-panjara-bhedakaya | dasa-bahave | lokapujyaya | jambavat-priti-vardhanaya | sita-sameta-sri-rama-pada-sevadhurandharaya || 108 ||

Hanuman Namavali | 108 Names of Sri Anjaneya | Different Names of Hanumantha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top