Slokas

Hindu Prayer for Safe Delivery of Child Lyrics in Hindi

मात्रुभूतॆश्वर स्तुतिः ( सुरक्षित प्रसव केलिए प्रार्थना )

मातृ भूतॆश्वरॊ दॆवॊ भक्तानाम् इष्ट दायक ।
सुगन्ध कुन्तळा नाथ सुख प्रसवमृच्चन्तुः ॥

हॆ शङ्कर स्मरहर प्रमथाधिनाथ
मन्नाथ साम्ब शशिचूड हर त्रिशूलिन् ।
शम्बॊ सुख प्रसवकृत् भवमॆ दयाळॊ
श्री मातृभूत शिव पालयमाम् नमस्तॆ ॥

Add Comment

Click here to post a comment