Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hymn to River Manikarnika Lyrics in Malayalam | മണികര്‍ണികാഷ്ടകം

മണികര്‍ണികാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam:

ത്വത്തീരേ മണികര്‍ണികേ ഹരിഹരൌ സായുജ്യമുക്തിപ്രദൌ
വാദന്തൌ കുരുതഃ പരസ്പരമുഭൌ ജന്തോഃ പ്രയാണോത്സവേ ।
മദ്രൂപോ മനുജോഽയമസ്തു ഹരിണാ പ്രോക്തഃ ശിവസ്തത്ക്ഷണാത്
തന്‍മധ്യാദ്ഭൃഗുലാഞ്ഛനോ ഗരുഡഗഃ പീതാംബരോ നിര്‍ഗതഃ ॥ 1॥

ഇന്ദ്രാദ്യാസ്ത്രിദശാഃ പതന്തി നിയതം ഭോഗക്ഷയേ യേ പുന
ര്‍ജായന്തേ മനുജാസ്തതോപി പശവഃ കീടാഃ പതങ്ഗാദയഃ ।
യേ മാതര്‍മണികര്‍ണികേ തവ ജലേ മജ്ജന്തി നിഷ്കല്‍മഷാഃ
സായുജ്യേഽപി കിരീടകൌസ്തുഭധരാ നാരായണാഃ സ്യുര്‍നരാഃ ॥ 2॥

കാശീ ധന്യതമാ വിമുക്തനഗരീ സാലംകൃതാ ഗങ്ഗയാ
തത്രേയം മണികര്‍ണികാ സുഖകരീ മുക്തിര്‍ഹി തത്കിംകരീ ।
സ്വര്ലോകസ്തുലിതഃ സഹൈവ വിബുധൈഃ കാശ്യാ സമം ബ്രഹ്മണാ
കാശീ ക്ഷോണിതലേ സ്ഥിതാ ഗുരുതരാ സ്വര്‍ഗോ ലഘുത്വം ഗതഃ ॥ 3॥

ഗങ്ഗാതീരമനുത്തമം ഹി സകലം തത്രാപി കാശ്യുത്തമാ
തസ്യാം സാ മണികര്‍ണികോത്തമതമാ യേത്രേശ്വരോ മുക്തിദഃ ।
ദേവാനാമപി ദുര്ലഭം സ്ഥലമിദം പാപൌഘനാശക്ഷമം
പൂര്‍വോപാര്‍ജിതപുണ്യപുഞ്ജഗമകം പുണ്യൈര്‍ജനൈഃ പ്രാപ്യതേ ॥ 4॥

ദുഃഖാംഭോധിഗതോ ഹി ജന്തുനിവഹസ്തേഷാം കഥം നിഷ്കൃതിഃ
ജ്ഞാത്വാ തദ്വി വിരിഞ്ചിനാ വിരചിതാ വാരാണസീ ശര്‍മദാ ।
ലോകാഃസ്വര്‍ഗസുഖാസ്തതോഽപി ലഘവോ ഭോഗാന്തപാതപ്രദാഃ
കാശീ മുക്തിപുരീ സദാ ശിവകരീ ധര്‍മാര്‍ഥമോക്ഷപ്രദാ ॥ 5॥

ഏകോ വേണുധരോ ധരാധരധരഃ ശ്രീവത്സഭൂഷാധരഃ
യോഽപ്യേകഃ കില ശംകരോ വിഷധരോ ഗങ്ഗാധരോ മാധവഃ ।
യേ മാതര്‍മണികര്‍ണികേ തവ ജലേ മജ്ജന്തി തേ മാനവാഃ
രുദ്രാ വാ ഹരയോ ഭവന്തി ബഹവസ്തേഷാം ബഹുത്വം കഥം ॥ 6॥

ത്വത്തീരേ മരണം തു മങ്ഗലകരം ദേവൈരപി ശ്ലാധ്യതേ
ശക്രസ്തം മനുജം സഹസ്രനയനൈര്‍ദ്രഷ്ടും സദാ തത്പരഃ ।
ആയാന്തം സവിതാ സഹസ്രകിരണൈഃ പ്രത്യുഗ്ദതോഽഭൂത്സദാ
പുണ്യോഽസൌ വൃഷഗോഽഥവാ ഗരുഡഗഃ കിം മന്ദിരം യാസ്യതി ॥ 7॥

മധ്യാഹ്നേ മണികര്‍ണികാസ്നപനജം പുണ്യം ന വക്തും ക്ഷമഃ
സ്വീയൈരബ്ധശതൈശ്ചതുര്‍മുഖധരോ വേദാര്‍ഥദീക്ഷാഗുരുഃ ।
യോഗാഭ്യാസബലേന ചന്ദ്രശിഖരസ്തത്പുണ്യപാരംഗതഃ
ത്വത്തീരേ പ്രകരോതി സുപ്തപുരുഷം നാരായണം വാ ശിവം ॥ 8॥

കൃച്ഛൈര്‍ഃ കോടിശതൈഃ സ്വപാപനിധനം യച്ചാശ്വമേധൈഃ ഫലം
തത്സര്‍വേ മണികര്‍ണികാസ്നപനജേ പുണ്യേ പ്രവിഷ്ടം ഭവേത് ।
സ്നാത്വാ സ്തോത്രമിദം നരഃ പഠതി ചേത്സംസാരപാഥോനിധിം
തീര്‍ത്വാ പല്വലവത്പ്രയാതി സദനം തേജോമയം ബ്രഹ്മണഃ ॥ 9॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ
ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ
ശ്രീമച്ഛംകരഭഗവതഃ കൃതൌ
മണികര്‍ണികാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Hymn to River Manikarnika Lyrics in Malayalam | മണികര്‍ണികാഷ്ടകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top