Home / Shiva Stotram / Jabali Upanishhad Lyrics in English

Jabali Upanishhad Lyrics in English

Jabali Upanishad jaabaalyupanishhat.h Lyrics in English:

jaabaalyupanishhadvedyapadatattvasvaruupakam.h .
paaramaishvaryavibhava.n raamachandrapadaM bhaje ..
AUM aapyaayantu maamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH
shrotramatho balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM
brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa
brahma niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu
tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste mayi santu te mayi santu ..
AUM shaantiH shaantiH shaantiH ..
hariH AUM .. atha hainaM bhagavanta.n jaabaaliM paippalaadiH
paprachchha bhagavanme bruuhi paramatattvarahasyam.h . ki.n
tattva.n ko jiivaH kaH pashuH ka iishaH ko mokshopaaya iti .
sa ta.n hovaacha saadhu pR^ishhTa.n sarva.n nivedayaami
yathaaj~naatamiti . punaH sa tamuvaacha kutastvayaa j~naatamiti .
punaH sa tamuvaacha shhaDaananaaditi . punaH sa tamuvaacha
tenaatha kuto j~naatamiti . punaH sa tamuvaacha teneshaanaaditi .
punaH sa tamuvaacha katha.n tasmaattena j~naatamiti . punaH sa
tamuvaacha tadu[paasanaaditi . punaH sa tamuvaacha bhagavankR^ipayaa
me sarahasya.n sarva.n nivedayeti . sa tena pR^ishhTaH sarva.n
nivedayaamaasa tattvam.h . pashupatiraha~NkaaraavishhTaH
sa.nsaarii jiivaH sa eva pashuH . sarvaj~naH pa~nchakR^ityasaMpannaH
sarveshvara iishaH pashupatiH . ke pashava iti punaH sa tamuvaacha jiivaaH
pashava uktaaH . tatpatitvaatpashupatiH . sa punasta.n hovaacha katha.n
jiivaaH pashava iti . katha.n tatpatiriti . sa tamuvaacha yathaa tR^iNaashino
vivekahiinaaH parapreshhyaaH kR^ishhyaadikarmasu niyuktaaH
sakaladuHkhasahaaH svasvaamibadhyamaanaa gavaadayaH pashavaH .
yathaa tatsvaamina iva sarvaj~na iishaH pashupatiH . tajj~naana.n
kenopaayena jaayate . punaH sa tamuvaacha vibhuutidhaaraNaadeva .
tatprakaaraH kathamiti . kutrakutra dhaaryam.h . punaH sa tamuvaacha
sadyojaataadipa~nchabrahmamantrairbhasma sa.ngR^ihyaagniriti
bhasmetyanenaabhimantrya maanastoka iti samuddhR^itya jalena
sa.nsR^ijya tryaayupamiti shirolalaaTavakshaHskandheshhviti
tisR^ibhistryaayupaistriyambakaistisro rekhaaH prakurviita .
vratametachchhaambhava.n sarveshhu vedeshhu vedavaadibhiruktaM
bhavati . tatsamaacharenmumukshurna punarbhavaaya . atha
sanatkumaaraH pramaaNaM pR^ichchhati . tripuNDradhaaraNasya
tridhaH rekhaa aalalaaTaadaachakshushhoraabhruvormadhyatashcha .
yaasya prathamaa rekhaa saa gaarhapatyashchaakaaro rajo bhuurlokaH
svaatmaa kriyaashaktiH R^igvedaH praataHsavanaM prajaapatirdevo
devateti . yaasya dvitiiyaa rekhaa saa dakshiNaagnirukaaraH
satvamantarikshamantaraatmaa chechchhaashaktiryajurvedo
maadhyandinasavana.n vishhNurdevo devateti . yaasya tR^itiiyaa rekhaa
saahavaniiyo makaarastamo dyaurlokaH paramaatmaa j~naanashaktiH
saamavedastR^itiiyasavanaM mahaadevo devateti tripuNDra.n bhasmanaa
karoti . yo vidvaanbrahmachaarii gR^ihii vaanaprastho yatirvaa sa
mahaapaatakopapaatakebhyaH puuto bhavati . sa sarvaandevaandhyaato
bhavati . sa sarveshhu tiirtheshhu snaato bhavati . sa sakalarudramantrajaapii
bhavati . na sa punaraavartate na sa punaraavartate .. iti . AUM satyamityupanishhat.h ..
AUM aapyaayantu maamaa~Ngaani vaakpraaNashchakshuH
shrotramatho balamindriyaaNi cha .. sarvaaNi sarvaM
brahmopanishhadaM maahaM brahma niraakuryaaM maa maa
brahma niraakarodaniraakaraNamastvaniraakaraNaM mestu
tadaatmani nirate ya upanishhatsu dharmaaste mayi santu te mayi santu ..

AUM shaantiH shaantiH shaantiH .. hariH AUM tatsat.h ..
iti shriijaabaalyupanishhatsamaaptaa ..

Add Comment

Click here to post a comment