Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jagadguru Stuti Lyrics in Kannada

Sri Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharati Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಯಶ್ಶಿಷ್ಯ ಹೃತ್ತಾಪ ದವಾಗ್ನಿಭಯನಿವಾರಿಣೇ ಮಹಾಮೇಘಃ
ಯಶ್ಶಿಷ್ಯ ರೋಗಾರ್ತಿ ಮಹಾಹಿವಿಷವಿನಾಶನೇ ಸುಪರ್ಣಾತ್ಮಾ |
ಯಶ್ಶಿಷ್ಯ ಸಂದೋಹ ವಿಪಕ್ಷಗಿರಿ ವಿಭೇದನೇ ಪವಿಸ್ಸೋರ್ಚ್ಯಃ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೧ ||

ಯಂ ಶಂಕರಾರ್ಯಾಪರರೂಪ ಇತಿ ತಪೋನಿಧಿಂ ಭಜಂತ್ಯಾರ್ಯಾಃ
ಯಂ ಭಾರತೀಪುಂತನುರೂಪ ಇತಿ ಕಳಾನಿಧಿಂ ಸ್ತುವಂತ್ಯನ್ಯೇ |
ಯಂ ಸದ್ಗುಣಾಢ್ಯಂ ನಿಜದೈವಮಿತಿ ನಮಂತಿ ಸಂಶ್ರಿತಾಸ್ಸೋರ್ಚ್ಯಃ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೨ ||

ಯೇನಾಶ್ರಿತಂ ಸಜ್ಜನತುಷ್ಟಿಕರಮಭೀಪ್ಸಿತಂ ಚತುರ್ಭದ್ರಂ
ಯೇನಾದೃತಂ ಶಿಷ್ಯಸುಧೀಸುಜನ ಶಿವಂಕರಂ ಕಿರೀಟಾದ್ಯಮ್ |
ಯೇನೋದ್ಧೃತಾ ಸಂಯಮಿಲೋಕನುತ ಮಹಾನುಭಾವ ತಾ ಸೋರ್ಚ್ಯಃ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೩ ||

ಯಸ್ಮೈ ನೃಪಾದ್ಯಾಬಿರುದಂ ದದತಿ ವಿಭೂಷಣಾದಿಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಯಸ್ಮೈ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಿ ಮುದಾಭಜಕ ಜನಾನೃಪೋಪಚಾರಾದೀನ್ |
ಯಸ್ಮೈ ಪ್ರದತ್ತಾ ಗುರುಣಾ ಸ್ವಕೃತ ತಪೋವಿಭೂತಯಸ್ಸೋರ್ಚ್ಯಃ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೪ ||

ಯಸ್ಮಾದಭೀಷ್ಟಾರ್ಥಚಯಾಪ್ತಿರಿಹ ಭವತ್ಯಮೋಘಮಾರ್ತಾನಾಂ
ಯಸ್ಮಾತ್ಕಟಾಕ್ಷಾಸ್ಸದಯಾಃ ಕುಶಲಕರಾಸ್ಸರಂತಿ ಭಕ್ತೇಷು |
ಯಸ್ಮಾತ್ಸದಾನಂದದ ಸೂಕ್ತ್ಯಮೃತ ಧುನೀ ಪ್ರಜಾಯತೇ ಸೋರ್ಚ್ಯಃ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೫ ||

ಯಸ್ಯಾಂಗಕೇ ಭಾತಿ ಮಹತ್ತ್ವಗುಣವಿಬೋಧಕಂ ಮಹಾತೇಜಃ
ಯಸ್ಯೋಕ್ತಿಪೂರೇ ಋತಪೂತಹಿತ ಸದಂಬುಭಕ್ತಪಾನೀಯಮ್ |
ಯಸ್ಯಾಂತರಂಗೇಹಿ ಶಿವೋಹಮಿತಿ ವಿಭಾವನೈಕತಾ ಸೋರ್ಚ್ಯಃ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೬ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತಾ ಶೃಂಗಗಿರೀಡ್ಯಯತಿ ಪರಂಪರಾತ್ತದಿವ್ಯಶ್ರೀಃ
ಯಸ್ಮಿನ್ ಚಕಾಸ್ತ್ಯುದ್ಧೃತವಾದಿ ಜಯಕರೀ ಯಶಃಕರೀ ವಿದ್ಯಾ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ಸುವಿಜ್ಞಾನವಿರಕ್ತಿ ಶಮದಮಾದಿಸಂಪದಸ್ಸೋರ್ಚ್ಯಃ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೭ ||

ಯೋರ್ಚ್ಯೋ ಭಜೇಯಂ ಶರಣಂ ಭವುಕಯುತೋಸ್ಮಿ ಯೇನ ಯಸ್ಮೈಗೀಃ
ದತ್ತಾ ಚ ಯಸ್ಮಾತ್ಸುಖಮೀಪ್ಸಿತಮುಚಿತಂ ಹಿ ಯಸ್ಯ ದಾಸೋಽಹಮ್ |
ಯಸ್ಮಿನ್ ಮನಸ್ಸಂತತಭಕ್ತಿಯುತಮಭೂತ್ಸ ಏವ ಪಾಹಿ ತ್ವಂ
ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವ ನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಸ್ತುತಿಃ

Also Read:

Jagadguru Stuti Lyrics in English | Sanskrit | Kannada | Telugu | Tamil

Jagadguru Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top