Home / Ashtaka / Jina Suprabhatashtakam Lyrics in English

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in English

jinasuprabhātāṣṭakam Lyrics in English:

pandita srihiralala jaina, siddhantasastri

candrarkasakraharavisnucaturmukhadyam-
stiksnaih svabananikarairvinihatya loke ।
vyajajṛmbhite'hamiti nasti paro'tra kasci-
ttam manmatham jitavatastava suprabhatam ॥ 1॥

(isa samsara mem jisa kamadeva ne apane tiksna banom ke dvara candra
surya, indra, mahesa, visnu, brahma adi ko ahata karake ghosana
ki thi ki ``maim hi sabase bada़a hum, mere se bada़a isa loka
mem aura koi nahim hai,'' usa kamadeva ko bhi jitane vale
jinadeva ! tumhara yaha suprabhata mere liye mamgalamaya ho ॥ 1॥)

gandharva-kinnara-mahoraga daityanatha-
vidyadharamaranarendrasamarcitaṅghrih ।
saṅgiyate prathitatumbaranaradaisca
kirtih sadaiva bhuvane mama suprabhatam ॥ 2॥

(jinake carana-kamala gandharva, kinnara, mahoraga, asurendra,
vidyadhara, devendra aura narendrom se pujita haim, jinaki
ujjvala kirti samsara mem prasiddha tumbara jati ke yaksom aura
naradom se sada gai jati hai, una sri jinadeva ka yaha suprabhata
mere lie mamgalamaya ho ॥ 2॥)

ajñanamohatimiraughavinasakasya
samjñanacarukiranavalibhusitasya ।
bhavyambujani niyatam pratibodhakasya,
srimajjinendra vimalam tava suprabhatam ॥ 3॥

(ajñana aura moharupa andhakara-samuha ke vinasaka, uttama
samyagjñanarupa surya ki sundara kiranavali se vibhusita aura
bhavyajiva rupa kamalom ke niyama se pratibodhaka he sriman
jinendradeva ! tumhara yaha vimala suprabhata mere lie
mamgalamaya ho ॥ 3॥)

tṛsna-ksudha-janana-vismaya-raga-moha-
cinta-visada-mada-kheda-jara-rujaughah ।
prasveda-mṛtyu-rati-rosa-bhayani nidra
dehe na santi hi yatastava suprabhatam ॥ 4॥

(jinake deha mem tṛsna, ksudha, janma, vismaya, raga,
moha, cinta, visada, mada, kheda, jara, rogapumja,
paseva marana, rati, rosa, bhaya aura nidra ye aṭharaha dosa
nahim haim, aise he jinendradeva, tumhara yaha nirmala prabhata
mere liye mamgalamaya ho ॥ 4॥)

svetatapatra-harivisṭara-camaraughah
bhamandalena saha dundubhi-divyabhasa- ।
sokagra-devakaravimuktasupuspavṛsṭi-
rdevendrapujitatavastava suprabhatam ॥ 5॥

(jisake sveta chatra, simhasana, camara-samuha, bhamandala,
dundubhi-nada, divyadhvani, asokavṛksa aura deva-hasta-mukta
puspavarsa ye aṭha pratiharya paye jate haim, aura jo devom ke indrom
se pujita haim, aise he jinadeva, tumhara yaha suprabhata mere lie
mamgalamaya ho ॥ 5॥)

bhutam bhavisyadapi samprati vartamana-
dhrauvyam vyayam prabhavamuttamamapyasesam ।
trailokyavastuvisayam sacirosamittham
janasi natha yugapattava suprabhatam ॥ 6॥

( he natha, apa bhuta, bhavisyat aura vartamanakala sambandhi
trailokya-gata samasta vastu-visaya ke dhrauvya vyaya aura utpadarupa
ananta paryayom ko eka satha janate haim, aise advitiya jñana vale
apaka yaha suprabhata mere liye mamgalamaya ho ॥ 6॥)

svargapavargasukhamuttamamavyayam yat-
taddehinam subhajatam vidadhati natha ।
himsa'nṛtanyavanitaparariksaseva
satyamame na hi yatastava suprabhatam ॥ 7॥

( he natha, jo prani apaki vidhipurvaka seva upasana karate haim, unhem
apa svarga aura moksa ke uttama aura avyaya sukha dete ho । tatha
svayam himsa, jhuṭha, cori, para-vanita-seva, kusila aura
paradhana-seva (parigraha) rupa sarva prakara ke papom se sarvatha vimukta
evam mamatva-rahita ho, aise vitaraga bhagavan ka yaha suprabhata mere
lie sada mamgalamaya ho ॥ 7॥)

samsaraghorataravaridhiyanapatra,
dusṭasṭakarmanikarendhanadiptavahne ।
ajñanamulamanasam vimalaikacaksuh
srinemicandrayatinayaka suprabhatam ॥ 8॥

(he bhagavan, apa isa atighora samsara-sagara se para utarane ke liye
jahaja haim, dusṭa asṭa karmasamuha indhana ko bhasma karane ke
liye pradipta agni haim, aura ajñana se bharapura manavale jivom ke
liye advitiya vimala netra haim, aise he muninayaka nemicandra tumhara
yaha suprabhata mere lie mamgalamaya ho । stutikara ne antima carana
mem apana nama bhi prakaṭa kara diya hai ॥ 8॥)

iti nemicandraracitam jinasuprabhatasṭakam sampurnam ।

suvicara -
jo kama kabhi bhi ho sakata hai vaha kabhi bhi nahim ho sakata hai । jo
kama abhi hoga vahi hoga । jo sakti aja ke kama ko kala para ṭalane mem
kharca ho jati hai, usi sakti dvara aja ka kama aja hi ho sakata hai ।

Add Comment

Click here to post a comment