Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Kannada | ಜಿನಸುಪ್ರಭಾತಾಷ್ಟಕಮ್

ಜಿನಸುಪ್ರಭಾತಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಹೀರಾಲಾಲ ಜೈನ, ಸಿದ್ಧಾನ್ತಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಶಕ್ರಹರವಿಷ್ಣುಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯಾಂ-
ಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈಃ ಸ್ವಬಾಣನಿಕರೈರ್ವಿನಿಹತ್ಯ ಲೋಕೇ ।
ವ್ಯಜಾಜೃಮ್ಭಿತೇಽಹಮಿತಿ ನಾಸ್ತಿ ಪರೋಽತ್ರ ಕಶ್ಚಿ-
ತ್ತಂ ಮನ್ಮಥಂ ಜಿತವತಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 1॥

(ಇಸ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ಜಿಸ ಕಾಮದೇವ ನೇ ಅಪನೇ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣೋಂ ಕೇ ದ್ವಾರಾ ಚನ್ದ್ರ
ಸೂರ್ಯ, ಇನ್ದ್ರ, ಮಹೇಶ, ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಆದಿ ಕೋ ಆಹತ ಕರಕೇ ಘೋಷಣಾ
ಕೀ ಥೀ ಕಿ “ಮೈಂ ಹೀ ಸಬಸೇ ಬಡ़ಾ ಹೂಂ, ಮೇರೇ ಸೇ ಬಡ़ಾ ಇಸ ಲೋಕ
ಮೇಂ ಔರ ಕೋಈ ನಹೀಂ ಹೈ,” ಉಸ ಕಾಮದೇವ ಕೋ ಭೀ ಜೀತನೇ ವಾಲೇ
ಜಿನದೇವ ! ತುಮ್ಹಾರಾ ಯಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ ॥ 1॥)

ಗನ್ಧರ್ವ-ಕಿನ್ನರ-ಮಹೋರಗ ದೈತ್ಯನಾಥ-
ವಿದ್ಯಾಧರಾಮರನರೇನ್ದ್ರಸಮರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಃ ।
ಸಂಗೀಯತೇ ಪ್ರಥಿತತುಮ್ಬರನಾರದೈಶ್ಚ
ಕೀರ್ತಿಃ ಸದೈವ ಭುವನೇ ಮಮ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 2॥

(ಜಿನಕೇ ಚರಣ-ಕಮಲ ಗನ್ಧರ್ವ, ಕಿನ್ನರ, ಮಹೋರಗ, ಅಸುರೇನ್ದ್ರ,
ವಿದ್ಯಾಧರ, ದೇವೇನ್ದ್ರ ಔರ ನರೇನ್ದ್ರೋಂ ಸೇ ಪೂಜಿತ ಹೈಂ, ಜಿನಕೀ
ಉಜ್ಜ್ವಲ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಮೇಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತುಮ್ಬರ ಜಾತಿ ಕೇ ಯಕ್ಷೋಂ ಔರ
ನಾರದೋಂ ಸೇ ಸದಾ ಗಾಈ ಜಾತೀ ಹೈ, ಉನ ಶ್ರೀ ಜಿನದೇವ ಕಾ ಯಹ ಸುಪ್ರಭಾತ
ಮೇರೇ ಲಿಏ ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ ॥ 2॥)

ಅಜ್ಞಾನಮೋಹತಿಮಿರೌಘವಿನಾಶಕಸ್ಯ
ಸಂಜ್ಞಾನಚಾರುಕಿರಣಾವಲಿಭೂಷಿತಸ್ಯ ।
ಭವ್ಯಾಮ್ಬುಜಾನಿ ನಿಯತಂ ಪ್ರತಿಬೋಧಕಸ್ಯ,
ಶ್ರೀಮಜ್ಜಿನೇನ್ದ್ರ ವಿಮಲಂ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 3॥

(ಅಜ್ಞಾನ ಔರ ಮೋಹರೂಪ ಅನ್ಧಕಾರ-ಸಮೂಹ ಕೇ ವಿನಾಶಕ, ಉತ್ತಮ
ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನರೂಪ ಸೂರ್ಯ ಕೀ ಸುನ್ದರ ಕಿರಣಾವಲೀ ಸೇ ವಿಭೂಷಿತ ಔರ
ಭವ್ಯಜೀವ ರೂಪ ಕಮಲೋಂ ಕೇ ನಿಯಮ ಸೇ ಪ್ರತಿಬೋಧಕ ಹೇ ಶ್ರೀಮಾನ್
ಜಿನೇನ್ದ್ರದೇವ ! ತುಮ್ಹಾರಾ ಯಹ ವಿಮಲ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮೇರೇ ಲಿಏ
ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ ॥ 3॥)

ತೃಷ್ಣಾ-ಕ್ಷುಧಾ-ಜನನ-ವಿಸ್ಮಯ-ರಾಗ-ಮೋಹ-
ಚಿನ್ತಾ-ವಿಷಾದ-ಮದ-ಖೇದ-ಜರಾ-ರುಜೌಘಾಃ ।
ಪ್ರಸ್ವೇದ-ಮೃತ್ಯು-ರತಿ-ರೋಷ-ಭಯಾನಿ ನಿದ್ರಾ
ದೇಹೇ ನ ಸನ್ತಿ ಹಿ ಯತಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 4॥

(ಜಿನಕೇ ದೇಹ ಮೇಂ ತೃಷ್ಣಾ, ಕ್ಷುಧಾ, ಜನ್ಮ, ವಿಸ್ಮಯ, ರಾಗ,
ಮೋಹ, ಚಿನ್ತಾ, ವಿಷಾದ, ಮದ, ಖೇದ, ಜರಾ, ರೋಗಪುಂಜ,
ಪಸೇವ ಮರಣ, ರತಿ, ರೋಷ, ಭಯ ಔರ ನಿದ್ರಾ ಯೇ ಅಠಾರಹ ದೋಷ
ನಹೀಂ ಹೈಂ, ಐಸೇ ಹೇ ಜಿನೇನ್ದ್ರದೇವ, ತುಮ್ಹಾರಾ ಯಹ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಭಾತ
ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ ॥ 4॥)

ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರ-ಹರಿವಿಷ್ಟರ-ಚಾಮರೌಘಾಃ
ಭಾಮಂಡಲೇನ ಸಹ ದುನ್ದುಭಿ-ದಿವ್ಯಭಾಷಾ- ।
ಶೋಕಾಗ್ರ-ದೇವಕರವಿಮುಕ್ತಸುಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ-
ರ್ದೇವೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತತವಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 5॥

(ಜಿಸಕೇ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ, ಸಿಂಹಾಸನ, ಚಾಮರ-ಸಮೂಹ, ಭಾಮಂಡಲ,
ದುನ್ದುಭಿ-ನಾದ, ದಿವ್ಯಧ್ವನಿ, ಅಶೋಕವೃಕ್ಷ ಔರ ದೇವ-ಹಸ್ತ-ಮುಕ್ತ
ಪುಷ್ಪವರ್ಷಾ ಯೇ ಆಠ ಪ್ರಾತಿಹಾರ್ಯ ಪಾಯೇ ಜಾತೇ ಹೈಂ, ಔರ ಜೋ ದೇವೋಂ ಕೇ ಇನ್ದ್ರೋಂ
ಸೇ ಪೂಜಿತ ಹೈಂ, ಐಸೇ ಹೇ ಜಿನದೇವ, ತುಮ್ಹಾರಾ ಯಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮೇರೇ ಲಿಏ
ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ ॥ 5॥)

ಭೂತಂ ಭವಿಷ್ಯದಪಿ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ವರ್ತಮಾನ-
ಧ್ರೌವ್ಯಂ ವ್ಯಯಂ ಪ್ರಭವಮುತ್ತಮಮಪ್ಯಶೇಷಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಸ್ತುವಿಷಯಂ ಸಚಿರೋಷಮಿತ್ಥಂ
ಜಾನಾಸಿ ನಾಥ ಯುಗಪತ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 6॥

( ಹೇ ನಾಥ, ಆಪ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಔರ ವರ್ತಮಾನಕಾಲ ಸಮ್ಬನ್ಧೀ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ಗತ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು-ವಿಷಯ ಕೇ ಧ್ರೌವ್ಯ ವ್ಯಯ ಔರ ಉತ್ಪಾದರೂಪ
ಅನನ್ತ ಪರ್ಯಾಯೋಂ ಕೋ ಏಕ ಸಾಥ ಜಾನತೇ ಹೈಂ, ಐಸೇ ಅದ್ವಿತೀಯ ಜ್ಞಾನ ವಾಲೇ
ಆಪಕಾ ಯಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮೇರೇ ಲಿಯೇ ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ ॥ 6॥)

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಸುಖಮುತ್ತಮಮವ್ಯಯಂ ಯತ್-
ತದ್ದೇಹಿನಾಂ ಸುಭಜತಾಂ ವಿದಧಾತಿ ನಾಥ ।
ಹಿಂಸಾಽನೃತಾನ್ಯವನಿತಾಪರರಿಕ್ಷಸೇವಾ
ಸತ್ಯಾಮಮೇ ನ ಹಿ ಯತಸ್ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 7॥

( ಹೇ ನಾಥ, ಜೋ ಪ್ರಾಣೀ ಆಪಕೀ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಸೇವಾ ಉಪಾಸನಾ ಕರತೇ ಹೈಂ, ಉನ್ಹೇಂ
ಆಪ ಸ್ವರ್ಗ ಔರ ಮೋಕ್ಷ ಕೇ ಉತ್ತಮ ಔರ ಅವ್ಯಯ ಸುಖ ದೇತೇ ಹೋ । ತಥಾ
ಸ್ವಯಂ ಹಿಂಸಾ, ಝೂಠ, ಚೋರೀ, ಪರ-ವನಿತಾ-ಸೇವಾ, ಕುಶೀಲ ಔರ
ಪರಧನ-ಸೇವಾ (ಪರಿಗ್ರಹ) ರೂಪ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಕೇ ಪಾಪೋಂ ಸೇ ಸರ್ವಥಾ ವಿಮುಕ್ತ
ಏವಂ ಮಮತ್ವ-ರಹಿತ ಹೋ, ಐಸೇ ವೀತರಾಗ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಯಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮೇರೇ
ಲಿಏ ಸದಾ ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ ॥ 7॥)

ಸಂಸಾರಘೋರತರವಾರಿಧಿಯಾನಪಾತ್ರ,
ದುಷ್ಟಾಷ್ಟಕರ್ಮನಿಕರೇನ್ಧನದೀಪ್ತವಹ್ನೇ ।
ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಮನಸಾಂ ವಿಮಲೈಕಚಕ್ಷುಃ
ಶ್ರೀನೇಮಿಚನ್ದ್ರಯತಿನಾಯಕ ಸುಪ್ರಭಾತಮ್ ॥ 8॥

(ಹೇ ಭಗವನ್, ಆಪ ಇಸ ಅತಿಘೋರ ಸಂಸಾರ-ಸಾಗರ ಸೇ ಪಾರ ಉತಾರನೇ ಕೇ ಲಿಯೇ
ಜಹಾಜ ಹೈಂ, ದುಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮಸಮೂಹ ಈನ್ಧನ ಕೋ ಭಸ್ಮ ಕರನೇ ಕೇ
ಲಿಯೇ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಅಗ್ನಿ ಹೈಂ, ಔರ ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ಭರಪೂರ ಮನವಾಲೇ ಜೀವೋಂ ಕೇ
ಲಿಯೇ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಿಮಲ ನೇತ್ರ ಹೈಂ, ಐಸೇ ಹೇ ಮುನಿನಾಯಕ ನೇಮಿಚನ್ದ್ರ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಯಹ ಸುಪ್ರಭಾತ ಮೇರೇ ಲಿಏ ಮಂಗಲಮಯ ಹೋ । ಸ್ತುತಿಕಾರ ನೇ ಅನ್ತಿಮ ಚರಣ
ಮೇಂ ಅಪನಾ ನಾಮ ಭೀ ಪ್ರಕಟ ಕರ ದಿಯಾ ಹೈ ॥ 8॥)

ಇತಿ ನೇಮಿಚನ್ದ್ರರಚಿತಂ ಜಿನಸುಪ್ರಭಾತಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

ಸುವಿಚಾರ –
ಜೋ ಕಾಮ ಕಭೀ ಭೀ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೈ ವಹ ಕಭೀ ಭೀ ನಹೀಂ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೈ । ಜೋ
ಕಾಮ ಅಭೀ ಹೋಗಾ ವಹೀ ಹೋಗಾ । ಜೋ ಶಕ್ತಿ ಆಜ ಕೇ ಕಾಮ ಕೋ ಕಲ ಪರ ಟಾಲನೇ ಮೇಂ
ಖರ್ಚ ಹೋ ಜಾತೀ ಹೈ, ಉಸೀ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಾರಾ ಆಜ ಕಾ ಕಾಮ ಆಜ ಹೀ ಹೋ ಸಕತಾ ಹೈ ।

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Kannada | ಜಿನಸುಪ್ರಭಾತಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top