Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Tamil | ஜிநஸுப்ரபா⁴தாஷ்டகம்

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Tamil | ஜிநஸுப்ரபா⁴தாஷ்டகம்

103 Views

ஜிநஸுப்ரபா⁴தாஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

பண்டி³த ஶ்ரீஹீராலால ஜைந, ஸித்³தா⁴ந்தஶாஸ்த்ரீ

சந்த்³ரார்கஶக்ரஹரவிஷ்ணுசதுர்முகா²த்³யாம்-
ஸ்தீக்ஷ்ணை: ஸ்வபா³ணநிகரைர்விநிஹத்ய லோகே ।
வ்யஜாஜ்ருʼம்பி⁴தேঽஹமிதி நாஸ்தி பரோঽத்ர கஶ்சி-
த்தம் மந்மத²ம் ஜிதவதஸ்தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 1॥

(இஸ ஸம்ஸார மேம் ஜிஸ காமதே³வ நே அபநே தீக்ஷ்ண பா³ணோம் கே த்³வாரா சந்த்³ர
ஸூர்ய, இந்த்³ர, மஹேஶ, விஷ்ணு, ப்³ரஹ்மா ஆதி³ கோ ஆஹத கரகே கோ⁴ஷணா
கீ தீ² கி “மைம் ஹீ ஸப³ஸே ப³ட³़ா ஹூம், மேரே ஸே ப³ட³़ா இஸ லோக
மேம் ஔர கோஈ நஹீம் ஹை,” உஸ காமதே³வ கோ பீ⁴ ஜீதநே வாலே
ஜிநதே³வ ! தும்ஹாரா யஹ ஸுப்ரபா⁴த மேரே லியே மங்க³ளமய ஹோ ॥ 1॥)

க³ந்த⁴ர்வ-கிந்நர-மஹோரக³ தை³த்யநாத²-
வித்³யாத⁴ராமரநரேந்த்³ரஸமர்சிதாங்க்⁴ரி: ।
ஸங்கீ³யதே ப்ரதி²ததும்ப³ரநாரதை³ஶ்ச
கீர்தி: ஸதை³வ பு⁴வநே மம ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 2॥

(ஜிநகே சரண-கமல க³ந்த⁴ர்வ, கிந்நர, மஹோரக³, அஸுரேந்த்³ர,
வித்³யாத⁴ர, தே³வேந்த்³ர ஔர நரேந்த்³ரோம் ஸே பூஜித ஹைம், ஜிநகீ
உஜ்ஜ்வல கீர்தி ஸம்ஸார மேம் ப்ரஸித்³த⁴ தும்ப³ர ஜாதி கே யக்ஷோம் ஔர
நாரதோ³ம் ஸே ஸதா³ கா³ஈ ஜாதீ ஹை, உந ஶ்ரீ ஜிநதே³வ கா யஹ ஸுப்ரபா⁴த
மேரே லிஏ மங்க³ளமய ஹோ ॥ 2॥)

அஜ்ஞாநமோஹதிமிரௌக⁴விநாஶகஸ்ய
ஸம்ஜ்ஞாநசாருகிரணாவளிபூ⁴ஷிதஸ்ய ।
ப⁴வ்யாம்பு³ஜாநி நியதம் ப்ரதிபோ³த⁴கஸ்ய,
ஶ்ரீமஜ்ஜிநேந்த்³ர விமலம் தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 3॥

(அஜ்ஞாந ஔர மோஹரூப அந்த⁴கார-ஸமூஹ கே விநாஶக, உத்தம
ஸம்யக்³ஜ்ஞாநரூப ஸூர்ய கீ ஸுந்த³ர கிரணாவலீ ஸே விபூ⁴ஷித ஔர
ப⁴வ்யஜீவ ரூப கமலோம் கே நியம ஸே ப்ரதிபோ³த⁴க ஹே ஶ்ரீமாந்
ஜிநேந்த்³ரதே³வ ! தும்ஹாரா யஹ விமல ஸுப்ரபா⁴த மேரே லிஏ
மங்க³ளமய ஹோ ॥ 3॥)

த்ருʼஷ்ணா-க்ஷுதா⁴-ஜநந-விஸ்மய-ராக³-மோஹ-
சிந்தா-விஷாத³-மத³-கே²த³-ஜரா-ருஜௌகா:⁴ ।
ப்ரஸ்வேத³-ம்ருʼத்யு-ரதி-ரோஷ-ப⁴யாநி நித்³ரா
தே³ஹே ந ஸந்தி ஹி யதஸ்தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 4॥

(ஜிநகே தே³ஹ மேம் த்ருʼஷ்ணா, க்ஷுதா⁴, ஜந்ம, விஸ்மய, ராக³,
மோஹ, சிந்தா, விஷாத³, மத³, கே²த³, ஜரா, ரோக³புஞ்ஜ,
பஸேவ மரண, ரதி, ரோஷ, ப⁴ய ஔர நித்³ரா யே அடா²ரஹ தோ³ஷ
நஹீம் ஹைம், ஐஸே ஹே ஜிநேந்த்³ரதே³வ, தும்ஹாரா யஹ நிர்மல ப்ரபா⁴த
மேரே லியே மங்க³ளமய ஹோ ॥ 4॥)

ஶ்வேதாதபத்ர-ஹரிவிஷ்டர-சாமரௌகா:⁴
பா⁴மண்ட³லேந ஸஹ து³ந்து³பி⁴-தி³வ்யபா⁴ஷா- ।
ஶோகாக்³ர-தே³வகரவிமுக்தஸுபுஷ்பவ்ருʼஷ்டி-
ர்தே³வேந்த்³ரபூஜிததவஸ்தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 5॥

(ஜிஸகே ஶ்வேத ச²த்ர, ஸிம்ஹாஸந, சாமர-ஸமூஹ, பா⁴மண்ட³ல,
து³ந்து³பி⁴-நாத³, தி³வ்யத்⁴வநி, அஶோகவ்ருʼக்ஷ ஔர தே³வ-ஹஸ்த-முக்த
புஷ்பவர்ஷா யே ஆட² ப்ராதிஹார்ய பாயே ஜாதே ஹைம், ஔர ஜோ தே³வோம் கே இந்த்³ரோம்
ஸே பூஜித ஹைம், ஐஸே ஹே ஜிநதே³வ, தும்ஹாரா யஹ ஸுப்ரபா⁴த மேரே லிஏ
மங்க³ளமய ஹோ ॥ 5॥)

பூ⁴தம் ப⁴விஷ்யத³பி ஸம்ப்ரதி வர்தமாந-
த்⁴ரௌவ்யம் வ்யயம் ப்ரப⁴வமுத்தமமப்யஶேஷம் ।
த்ரைலோக்யவஸ்துவிஷயம் ஸசிரோஷமித்த²ம்
ஜாநாஸி நாத² யுக³பத்தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 6॥

( ஹே நாத², ஆப பூ⁴த, ப⁴விஷ்யத் ஔர வர்தமாநகால ஸம்ப³ந்தீ⁴
த்ரைலோக்ய-க³த ஸமஸ்த வஸ்து-விஷய கே த்⁴ரௌவ்ய வ்யய ஔர உத்பாத³ரூப
அநந்த பர்யாயோம் கோ ஏக ஸாத² ஜாநதே ஹைம், ஐஸே அத்³விதீய ஜ்ஞாந வாலே
ஆபகா யஹ ஸுப்ரபா⁴த மேரே லியே மங்க³ளமய ஹோ ॥ 6॥)

ஸ்வர்கா³பவர்க³ஸுக²முத்தமமவ்யயம் யத்-
தத்³தே³ஹிநாம் ஸுப⁴ஜதாம் வித³தா⁴தி நாத² ।
ஹிம்ஸாঽந்ருʼதாந்யவநிதாபரரிக்ஷஸேவா
ஸத்யாமமே ந ஹி யதஸ்தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 7॥

( ஹே நாத², ஜோ ப்ராணீ ஆபகீ விதி⁴பூர்வக ஸேவா உபாஸநா கரதே ஹைம், உந்ஹேம்
ஆப ஸ்வர்க³ ஔர மோக்ஷ கே உத்தம ஔர அவ்யய ஸுக² தே³தே ஹோ । ததா²
ஸ்வயம் ஹிம்ஸா, ஜூ²ட², சோரீ, பர-வநிதா-ஸேவா, குஶீல ஔர
பரத⁴ந-ஸேவா (பரிக்³ரஹ) ரூப ஸர்வ ப்ரகார கே பாபோம் ஸே ஸர்வதா² விமுக்த
ஏவம் மமத்வ-ரஹித ஹோ, ஐஸே வீதராக³ ப⁴க³வாந் கா யஹ ஸுப்ரபா⁴த மேரே
லிஏ ஸதா³ மங்க³ளமய ஹோ ॥ 7॥)

ஸம்ஸாரகோ⁴ரதரவாரிதி⁴யாநபாத்ர,
து³ஷ்டாஷ்டகர்மநிகரேந்த⁴நதீ³ப்தவஹ்நே ।
அஜ்ஞாநமூலமநஸாம் விமலைகசக்ஷு:
ஶ்ரீநேமிசந்த்³ரயதிநாயக ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 8॥

(ஹே ப⁴க³வந், ஆப இஸ அதிகோ⁴ர ஸம்ஸார-ஸாக³ர ஸே பார உதாரநே கே லியே
ஜஹாஜ ஹைம், து³ஷ்ட அஷ்ட கர்மஸமூஹ ஈந்த⁴ந கோ ப⁴ஸ்ம கரநே கே
லியே ப்ரதீ³ப்த அக்³நி ஹைம், ஔர அஜ்ஞாந ஸே ப⁴ரபூர மநவாலே ஜீவோம் கே
லியே அத்³விதீய விமல நேத்ர ஹைம், ஐஸே ஹே முநிநாயக நேமிசந்த்³ர தும்ஹாரா
யஹ ஸுப்ரபா⁴த மேரே லிஏ மங்க³ளமய ஹோ । ஸ்துதிகார நே அந்திம சரண
மேம் அபநா நாம பீ⁴ ப்ரகட கர தி³யா ஹை ॥ 8॥)

இதி நேமிசந்த்³ரரசிதம் ஜிநஸுப்ரபா⁴தாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

ஸுவிசார –
ஜோ காம கபீ⁴ பீ⁴ ஹோ ஸகதா ஹை வஹ கபீ⁴ பீ⁴ நஹீம் ஹோ ஸகதா ஹை । ஜோ
காம அபீ⁴ ஹோகா³ வஹீ ஹோகா³ । ஜோ ஶக்தி ஆஜ கே காம கோ கல பர டாலநே மேம்
க²ர்ச ஹோ ஜாதீ ஹை, உஸீ ஶக்தி த்³வாரா ஆஜ கா காம ஆஜ ஹீ ஹோ ஸகதா ஹை ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *