SaiBaba Slokam

Kakad Aarati Lyrics in Malayalam | Shirdi Sai Baba Aarati

Morning Aarti / Kakad Aarti starts at 5.00 AM

Shirdi Sai Baba Slokams – Kakada Harathi Lyrics in Malayalam:

ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സമര്ധ സദ്ഗുരു സായിനാധ മഹരാജ് കീ ജൈ.
ജോഡൂ നിയാകരചരണി ഠേവിലാമാധാ
പരിസാവീ വിനംതീ മാഝീ പംഡരീനാധാ
അസോനസോ ഭാവാ‌ആലോ – തൂഝിയാഠായാ
ക്രുപാദ്രുഷ്ടിപാഹേ മജകഡേ – സദ്ഗുരൂരായാ
അഖംഡിത അസാവേ‌ഇസേ – വാടതേപായീ
തുകാഹ്മണേ ദേവാമാഝീ വേഡീവാകുഡീ
നാമേ ഭവപാശ് ഹാതി – ആപുല്യാതോഡീ

ഉഠാപാംഡുരംഗാ അതാ പ്രഭാത സമയോ പാതലാ |
വൈഷ്ണവാംചാ മേളാ ഗരുഡ-പാരീ ദാടലാ ||
ഗരൂഡാപാരാ പാസുനീ മഹാ ദ്വാരാ പര്യംതാ |
സുരവരാംചീ മാംദീ ഉഭീ ജോഡൂനി ഹാത്
ശുകസനകാദിക നാരദതുംബര ഭക്താംച്യാകോടീ
ത്രിശൂലഢമരൂ ഘേ‌ഉനി ഉഭാ ഗിരിജേചാപതീ
കലിയുഗീചാ ഭക്താനാമാ ഉഭാകീര്തനീ
പാഠീമാഗേ ഉഭീഡോലാ ലാവുനി‌ഉ‌ആജനീ

ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആധിവ്യാദി ഭവതാപ വാരുനീ താരാ ജഡജീവാ
ഗേലീതുഹ്മാ സോഡു നിയാഭവ തമര രജനീവിലയാ
പരിഹീ അങ്യാനാസീ തമചീ ഭുലവിയോഗമായാ
ശക്തിന അഹ്മായത്കിംചിത് ഹീ തി ജലാസാരായാ
തുഹ്മീച് തീതേസാരുനി ദാവാ മുഖജനതാരായാ
അജ്ഞാനീ അഹ്മീകിതി തവ വര്ണാവീതവധോരവീ
തീവര്ണിതാഭാ ഗലേ ബഹുവദനിശേഷ വിധകവീ
സക്രുപഹോ‌ഉനി മഹിമാതുമചാ തുഹ്മീചവദവാവാ
ആദിവ്യാധിഭവ താപവാരുനി താരാജഡജീവാ
ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആദിവ്യാധിഭവ താപവാരുനി താരാജഡജീവാ
ഭക്തമനിസദ്ഭാവ ധരുനിജേ തുഹ്മാ‌അനുസരലേ
ധ്യായാസ്തവതേ ദര്ശ്നതുമചേ ദ്വാരി ഉബേഠേലേ
ധ്യാനസ്ധാ തുഹ്മാസ പാഹുനീ മന അമുചേഘേലേ
ഉഖഡുനീനേത്രകമലാ ദീനബംധൂരമാകാംതാ
പാഹിബാക്രുപാദ്രുസ്ടീ ബാലകാജസീ മാതാ
രംജവീമധുരവാണീ ഹരിതാപ് സായിനാധാ
അഹ്മിച് അപുലേകരിയാസ്തവതുജകഷ്ടവിതോദേവാ
സഹനകരിശിലെ ഇകുവിദ്യാവീ ഭേട് ക്രുഷ്ണദാവാ
ഉഠാ ഉഠാ ശ്രീസായിനാധഗുരുചരണകമല ദാവാ
ആദിവ്യാധി ഭവതാപവാരുനി താരാജഡജീവാ

ഉഠാ ഉഠാ പാഡുരംഗാ ആതാ – ദര്ശനദ്യാസകളാ
ഝൂലാ അരുണോദയാസരലീ-നിദ്രേചെവേളാ
സംതസാധൂമുനീ അവഘേ ഝൂലേതീഗോളാ
സോഡാശേജേ സുഖ് ആതാ ബഹുജാമുഖകമലാ
രംഗമംഡപേ മഹാദ്വാരീ ഝൂലീസേദാടീ
മന ഉ താവീളരൂപ പഹവയാദ്രുഷ്ടീ
രായിരഖുമാബായി തുഹ്മായേ ഊദ്യാദയാ
ശേജേ ഹാലവുനീ ജാഗേ കാരാദേവരായാ
ഗരൂഡ ഹനുമംത ഹുഭേ പാഹാതീവാട്
സ്വര്ഗീചേ സുരവരഘേ ഉനി ആലേഭോഭാട്
ഝൂലേ മുക്ത ദ്വാരാ ലാഭ് ഝൂലാരോകഡാ
വിഷ്ണുദാസ് നാമ ഉഭാ ഘേ ഉനികാകഡ

ഘേ‌ഉനിയാ പംചാരതീ കരൂബാബാസീ ആരതീ
ഉഠാ‌ഉഠാഹോ ബാംധവ ഓവാളു ഹരമാധവ
കരൂനിയാ സ്ധിരാമന പാഹുഗംഭീരാഹേധ്യാന
ക്രുഷ്ണനാധാ ദത്തസായി ജാഡൊചിത്ത തുഝേപായീ
കാകഡ ആരതീ കരീതോ! സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപ ദാഖവീ ഘേ ഉനി! ബാലകലഘു സേവാ ||കാ||

കാമക്രോധമദമത്സര ആടുനി കാകഡകേലാ
വൈരാഗ്യാചേ തൂവ് കാഢുനീ മീതോ ബിജിവീലാ
സായിനാധഗുരു ഭക്തി ജ്വലിനേ തോമീപേടവിലാ
തദ്ര്വുത്തീജാളുനീ ഗുരുനേ പ്രാകാശപാഡിലാ
ദ്വൈതതമാനാസുനീമിളവീ തത്സ്യരൂപി ജീവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ‌ഉനിബാലകലഘു സേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയാരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകലഘു സേവാ
ഭൂ ഖേചര വ്യാപൂനീ അവഘേ ഹ്രുത്കമലീരാഹസീ
തോചീ ദത്തദേവ ശിരിഡീ രാഹുനി പാവസീ
രാഹുനിയേധേ അന്യസ്രധഹി തൂ ഭക്താസ്തവധാവസീ
നിരസുനി യാ സംകടാദാസാ അനിഭവ ദാവീസീ
നകലേത്വല്ലീ ലാഹീകോണ്യാ ദേവാവാ മാനവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ
ത്വദൂശ്യദുംദുഭിനേസാരേ അംബര് ഹേ കോംദലേ
സഗുണമൂര്തീ പാഹണ്യാ ആതുര ജനശിരിഡീ ആലേ!
പ്രാശുനി തദ്വചനാമ്രുത അമുചേദേഹബാന് ഹരഫലേ
സോഡുനിയാദുരഭിമാന മാനസ ത്വച്ചരണി വാഹിലേ
ക്രുപാകരുനീ സായിമാവുലേ ദാനപദരിഘ്യാവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘു സേവാ
കാകഡ ആരതീകരീതോ സായിനാധ ദേവാ
ചിന്മയരൂപദാഖവീ ഘേ ഉനി ബാലകഘുസേവാ.
ഭക്തീചിയാ പോടീബോദ് കാകഡ ജ്യോതീ
പംചപ്രാണജീവേ ഭാവേ ഓവാളു ആരതീ
ഓവാളൂ ആരതീമാഝ്യാ പംഡരീനാധാ മാഝ്യാസായിനാധാ
ദോനീ കരജോഡുനിചരണീ ഠേവിലാമാധാ
കായാമഹിമാ വര്ണൂ ആതാ സാംഗണേകീതീ
കോടിബ്രഹ്മ ഹത്യമുഖ പാഹതാ ജാതീ
രായീരഖുമാബായീ ഉഭ്യാ ദോഘീദോബാഹീ
മായൂരപിംച ചാമരേഡാളീതി സായീംച ഠായി
തുകാഹ്മണേ ദീപഘേ ഉനി ഉന്മനീതശോഭാ
വിഠേവരീ ഉബാദിസേ ലാവണ്യാ ഗാഭാ
ഉഠാസാദുസംതസാദാ ആപുലാലേ ഹിതാ
ജാ‌ഈല് ജാ‌ഈല് ഹനരദേഹ മഗകൈചാ ഭഗവംത
ഉഠോനിയാ പഹടേബാബാ ഉഭാ അസേവീടേ
ചരണതയാംചേഗോമടീ അമ്രുത ദ്രുഷ്ടീ അവലോകാ
ഉഠാ‌ഉഠാ ഹോവേഗേസീചലാ ജ‌ഊരാ‌ഉളാസീ
ജലതിലപാതകാന് ച്യാരാശീ കാകഡ ആരതിദേഖിലിയാ
ജാഗേകരാരുക്മിണീവരാ ദേവ അഹേനിജസുരാന് ത
വേഗേലിംബലോണ് കരാ-ദ്രുഷ്ടി ഹോ ഈല് തയാസീ
ദാരീബാജംത്രീ വാജതീ ഡോലു ഡമാമേ ഗര്ജതീ
ഹോതസേകാകഡാരതി മാഝ്യാ സദ്ഗുരു രായചീ
സിംഹനാധ ശംഖ ബേരി ആനംദഹോതോമഹാദ്വാരീ
കേശവരാജ വിഠേവരീ നാമാചരണ വംദിതോ
സായിനാധ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ
ദത്തരാജ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
സായിനാധ ഗുരുമാഝേ ആയീ
മജലാ ഠാവാ ദ്യാവാപായീ
പ്രഭാത സമയീനഭാ ശുഭ രവീ പ്രഭാപാകലീ
സ്മരേ ഗുരു സദാ അശാസമയീത്യാഛളേ നാകലീ
ഹ്മണോനികരജോഡുനീകരു അതാഗുരൂ പ്രാര്ധനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
തമാ നിരസി ഭാനുഹഗുരുഹി നാസി അജ്ഞാനതാ
പരംതുഗുരു ചീകരീ നരവിഹീകദീ സാമ്യതാ
പുന് ഹാതിമിര ജന്മഘേ ഗുരുക്രുപേനി അജ്ഞനനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
രവി പ്രഗടഹോ ഉനി ത്വരിതഘാല വീ ആലസാ
തസാഗുരുഹിസോഡവീ സകല ദുഷ്ക്രുതീ ലാലസാ
ഹരോനി അഭിമാനഹീ ജഡവി തത്പദീഭാവനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
ഗുരൂസി ഉപമാദിസേവിധി ഹരീ ഹരാംചീ‌ഉണീ
കുഠോനി മഗ് ഏ‌ഇതീ കവനി യാ ഉഗീപാഹൂണി
തുഝീച ഉപമാതുലാബരവിശോഭതേ സജ്ജനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധ പുരവീ മനോവാസനാ
സമാധി ഉതരോനിയാ ഗുരുചലാമശീദീകഡേ
ത്വദീയ വചനോക്തിതീ മധുര വാരിതീസോകഡേ
അജാതരിപു സദ്ഗുരോ അഖില പാതക ഭംജനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ
അഹാസുസമയാസിയാ ഗുരു ഉഠോനിയാ ബൈസലേ
വിലോകുനി പദാശ്രിതാ തദിയ ആപദേ നാസിലേ
ആസാസുത കാരിയാ ജഗതികോണീഹീ അന്യനാ
അസേബഹുതശാഹണാ പരിനജ്യാഗുരൂചീക്രുപാ
നതത്ര്വഹിത ത്യാകളേകരിതസേ രികാമ്യാ ഗപാ
ജരീഗുരുപദാധരനീസുദ്രുഡ ഭക്തിനേതോമനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ
ഗുരോവിനതി മീകരീ ഹ്രുദയ മംദിരീ യാബസാ
സമസ്ത ജഗ് ഹേ ഗുരുസ്വരൂപചി ഠസോമാനസാ
ഗഡോസതത സത്കൃ‌അതീയതിഹിദേ ജഗത്പാവനാ
സമര്ധ ഗുരുസായിനാധപുര വീ മനോവാസനാ

പ്രമേയാ അഷ്ടകാശീഫഡുനി ഗുരുവരാ പ്രാര്ധിതീജേപ്രഭാതി
ത്യാംചേചിത്താസിദേതോ അഖിലഹരുനിയാ ഭ്രാംതിമിനിത്യശാംതി
ഐസേ ഹേസായിനാധേകധുനീ സുചവിലേ ജേവിയാബാലകാശീ
തേവിത്യാക്രുഷ്ണപായീ നമുനി സവിനയേ അര്പിതോ അഷ്ടകാശീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ

സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
ജാനാതുമനേ ജഗത്പ്രസാരാ സബഹീഝൂട് ജമാനാ
ജാനാതുമനേ ജഗത്പ്രസാരാ സബഹീഝൂട് ജമാനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
മൈ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുസേ പ്രഭുദിഖലാനാ
മൈ അംധാഹൂബംദാ ആപകാമുഝുസേ പ്രഭുദിഖലാനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
ദാസഗണൂകഹേ അബ് ക്യാബോലൂ ധക് ഗയീ മേരീ രസനാ
ദാസഗണൂകഹേ അബ് ക്യാബോലൂ ധക് ഗയീ മേരീ രസനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
സായിരഹം നജര് കരനാ ബച്ചോകാപാലന് കരനാ
രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ – രാം നജര് കരോ
മൈ അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ – മൈ അംധാഹൂ ബംദാ തുമ്ഹാരാ
മൈനാജാനൂ,മൈനാജാനൂ – മൈനാജാനൂ – അല്ലാ‌ഇലാഹി
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ – രാം നജര് കരോ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ
ഖാലീ ജമാനാ മൈനേ ഗമായാ മൈനേ ഗമായാ
സാധീ‌അഖിര് കാ സാധീ‌അഖിര് ആ – സാധീ‌അഖിര് കാ കീയാനകോയീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
തുമബീന നഹീമുഝേ മാബാപ് ഭായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ
അപ് നേമസ് ജിദ് കാ ജാഡൂഗനൂഹൈ
അപ് നേമസ് ജിദ് കാ ജാഡൂഗനൂഹൈ
മാലിക് ഹമാരേ മാലിക് ഹമാരേ
മാലിക് ഹമാരേ – തും ബാബാസായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ , അബ് മോരേസായീ
രാം നജര് കരോ രാം നജര് കരോ

തുജകായദേ‌ഉ സാവള്യ മീഭായാതരിയോ
തുജകായദേ‌ഉ സാവള്യ മീഭായാതരിയോ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
ഉച്ചിഷ്ട തുലാദേണേഹി ഗോഷ്ട നാബരി യോ
ഉച്ചിഷ്ട തുലാദേണേഹി ഗോഷ്ട നാബരി
തൂ ജഗന്നാധ് തുജചേ കശീരേഭാകരി
തൂ ജഗന്നാധ് തുജചേ കശീരേഭാകരി
നകോ അംതമദീയാ പാഹൂ സഖ്യാഭഗവംതാ ശ്രീകാംതാ
മധ്യാഹ്നരാത്രി ഉലടോനിഗേ ലിഹി ആതാ അണചിത്താ
ജഹോ ഈല് തുഝൂരേകാകഡാ കിരാ ഉളതരിയോ
ജഹോ ഈല് തുഝൂരേകാകഡാ കിരാ ഉളതരി
അണതീല് ഭക്ത നൈവേദ്യഹി നാനാപരി – അണതീല് ഭക്ത നൈവേദ്യഹി നാനാപരീ
തുജകായദേ‌ഉ മിഭായാ തരിയോ
യുജകായദേ‌ഉ സദ്ഗുരു മീഭായാ തരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ
മീദുബളി ബടിക നാമ്യാ ചിജാണ ശ്രീഹരീ.
ശ്രീസദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ – ശ്രീസദ്ഗുരു ബാബാസായീ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ – തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
മീ പാപിപതിതധീമംതാ – മീ പാപിപതിതധീമംതാ
താരണേമലാ ഗുരുനാധാ ഝുഡകരീ – താരണേമലാ സായിനാധാ ഝുഡകരീ
തൂശാംതിക്ഷമേചാമേരൂ – തൂശാംതിക്ഷമേചാമേരൂ
തുമി ഭവാര്ണ വിചേതാരൂ ഗുരുവരാ
തുമി ഭവാര്ണ വിചേതാരൂ ഗുരുവരാ
ഗുരുവരാമജസി പാമരാ അതാ ഉദ്ദരാ
ത്വരിതലവലാഹീ ത്വരിത ലലാഹീ
മീബുഡതോ ഭവ ഭയ ഡോഹീ ഉദ്ദരാ
ശ്രീ സദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ – ശ്രീ സദ്ഗുരു ബാബാസായീ ഹോ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
തുജവാചുനി ആശ്രയനാഹീഭൂതലീ
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ
രാജാധിരാജയോഗിരാജ പരബ്രഹ്മ സായിനാധ് മഹരാജ്
ശ്രീ സച്ചിദാനംദ സദ്ഗുരു സായിനാധ് മഹാരാജ് കീ ജൈ

Also Read:

Shirdi Sai Baba Kakad Aarati in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil