Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Kakaradi Shri Kalkyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಕಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಕ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಕಲ್ಕೀ ಕಲ್ಕೀ ಕಲ್ಕಿಹನ್ತಾ ಕಲ್ಕಿಜಿತ್ಕಲಿಮಾರಕಃ ।
ಕಲ್ಕ್ಯಲಭ್ಯಃ ಕಲ್ಮಷಘ್ನಃ ಕಲ್ಪಿತಕ್ಷೋಣಿಮಂಗಲಃ ॥ 1 ॥

ಕಲಿತಾಶ್ವಾಕೃತಿಃ ಕನ್ತುಸುನ್ದರಃ ಕಂಜಲೋಚನಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಃ ಕಮಲಾಚಿತ್ತಚೋರಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 2 ॥

ಕಮನೀಯಃ ಕಲಿನಿಶಾಕಲ್ಯನಾಮಾ ಕನತ್ತನುಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಸಹಸ್ರಾಭಾ ಕಪರ್ದಿಗಿರಿಸನ್ನಿಭಃ ॥ 3 ॥

ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪದಮನಃ ಕಂಠೀರವಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಕನ್ಧರೋಚ್ಚಲಿತಶ್ವೇತಪಟಾನಿರ್ಧೂತಕನ್ಧರಃ ॥ 4 ॥

ಕಠೋರಹೇಷಾನಿನದತ್ರಾಸಿತಾಶೇಷಮಾನುಷಃ ।
ಕವಿಃ ಕವೀನ್ದ್ರಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಕಮಲಾಸನಸನ್ನುತಃ ॥ 5 ॥

ಕನತ್ಖುರಾಗ್ರಕುಲಿಶಚೂರ್ಣೀಕೃತಾಖಿಲಾಚಲಃ ।
ಕಚಿತ್ತದರ್ಪದಮನಗಮನಸ್ತಮ್ಭಿತಾಹಿಪಃ ॥ 6 ॥

ಕಲಾಕುಲಕಲಾಜಾಲಚಲವಾಲಾಮಲಾಚಲಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕಾನ್ತಿಸನ್ತಾನ ಪಾರದಕ್ಷಾಲಿತಾಖಿಲಃ ॥ 7 ॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಕುಸುಮಾಕೀರ್ಣಃ ಕಲಿಕಲ್ಪಮಹೀರುಹಃ ।
ಕಚನ್ದ್ರಾಗ್ನೀನ್ದ್ರರುದ್ರಾದಿ ಬುಧಲೋಕಮಯಾಕೃತಿಃ ॥ 8 ॥

ಕಂಜಾಸನಾಂಡಾಮಿತಾತ್ಮಪ್ರತಾಪಃ ಕನ್ಧಿಬನ್ಧನಃ ।
ಕಠೋರಖುರವಿನ್ಯಾಸಪೀಡಿತಾಶೇಷಭೂತಲಃ ॥ 9 ॥

ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಹಿಮಾಂಶುಕಿರಣಾಂಕುರಃ ।
ಕದರ್ಥೀಕೃತರುದ್ರಾದಿವೀರವರ್ಯಃ ಕಠೋರದೃಕ್ ॥ 10 ॥

ಕವಿಲೋಕಾಮೃತಾಸಾರ ವರ್ಷಾಯಿತದೃಗಾವಲಿಃ ।
ಕದಾತ್ಮಾಯುರ್ಘೃತಗ್ರಾಹಿಕೋಪಾಗ್ನಿರುಚಿದೃಕ್ತತಿಃ ॥ 11 ॥

ಕಠೋರಶ್ವಾಸನಿರ್ಧೂತಖಲತೂಲಾವೃತಾಮ್ಬುಧಿಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಪದೋದ್ಭೇದಲೀಲಾಕೃತಸಮುತ್ಪ್ಲವಃ ॥ 12 ॥

ಕಠೋರಖುರನಿರ್ಭೇದಕ್ರೋಶದಾಕಾಶಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಕಂಜಾಸ್ಯಾಂಡಬಿಭಿತ್ಯೋರ್ಥ್ವದೃಷ್ಟಿಶ್ರುತಿಯುಗಾದ್ಭುತಃ ॥ 13 ॥

ಕನತ್ಪಕ್ಷದ್ವಯವ್ಯಾಜ ಶಂಖಚಕ್ರೋಪಶೋಭಿತಃ ।
ಕದರ್ಥೀಕೃತಕೌಬೇರಶಂಖಶ್ರುತಿಯುಗಾಂಚಿತಃ ॥ 14 ॥

ಕಲಿತಾಂಶುಗದಾವಾಲಃ ಕಂಠಸನ್ಮಣಿವಿಭ್ರಮಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಲಸತ್ಫಾಲಃ ಕಮಲಾಲಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 15 ॥

ಕರ್ಪೂರಖಂಡರದನಃ ಕಮಲಾಬಡಬಾನ್ವಿತಃ ।
ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುಫೇನಾನ್ತಲಮ್ಬಮಾನಾಧರೋಷ್ಟಕಃ ॥ 16 ॥

ಕಲಿತಾನನ್ತಚರಣಃ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ಭವಃ ।
ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ಜಮಾರ್ತಾಂಡಃ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿರರ್ದನಃ ॥ 17 ॥

ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಕಾರಃ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮವಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಯವಿಷಯಃ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಿತ್ ॥ 18 ॥

ಕರ್ಮಾಸ್ಪೃಷ್ಟಃ ಕರ್ಮಹೀನಃ ಕಲ್ಯಾಣಾನನ್ದಚಿನ್ಮಯಃ ।
ಕಂಜಾಸನಾಂಡಜಠರಃ ಕಲ್ಪಿತಾಖಿಲವಿಭ್ರಮಃ ॥ 19 ॥

ಕರ್ಮಾಲಸಜನಾಜ್ಞೇಯಃ ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮತಾಸಹಃ ।
ಕರ್ಮಾಕರ್ಮವಿಕರ್ಮಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕಭಾಸಕಃ ॥ 20 ॥

ಕಚನ್ದ್ರಾಗ್ನ್ಯುಡುತಾರಾದಿಭಾಸಹೀನಃ ಕಮಧ್ಯಗಃ ।
ಕಚನ್ದ್ರಾದಿತ್ಯಲಸನಃ ಕಲಾವಾರ್ತಾವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 21 ॥

ಕರುದ್ರಮಾಧವಮಯಃ ಕಲಾಭೂತಪ್ರಮಾತೃಕಃ ।
ಕಲಿತಾನನ್ತಭುವನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರಿಯಃ ॥ 22 ॥

ಕರುದ್ರಾದಿ ತರಂಗಾಧ್ಯಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಪಯೋದಧಿಃ ।
ಕಲಿಚಿತ್ತಾನನ್ದಸಿನ್ಧುಸಮ್ಪೂರ್ಣಾನಂಕಚನ್ದ್ರಮಾಃ ॥ 23 ॥

ಕಲಿಚೇತಸ್ಸರೋಹಂಸಃ ಕಲಿತಾಖಿಲಚೋದನಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿವರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮೃತಕ್ಷಾಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 24 ॥

ಕಪರ್ದಿಮಕುಟೋದಂಚದ್ಗಂಗಾಪುಷ್ಕರಸೇವಿತಃ ।
ಕಂಜಾಸನಾತ್ಮಮೋದಾಬ್ಧಿತರಂಗಾರ್ದ್ರಾನಿಲಾರ್ಚಿತಃ ॥ 25 ॥

ಕಲಾನಿಧಿಕಲಾಶ್ವೇತಶಾರದಾಮ್ಬುದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕಮಲಾವಾಙ್ಮರನ್ದಾಬ್ಧಿಫೇನಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಃ ॥ 26 ॥

ಕಲಿತಾತ್ಮಾನನ್ದಭುಕ್ತಿಃ ಕರುಙ್ನೀರಾಜಿತಾಕೃತಿಃ ।
ಕಶ್ಯಪಾದಿಸ್ತುತಖ್ಯಾತಿಃ ಕವಿಚೇತಸ್ಸುಮಾರ್ಪಣಃ ॥ 27 ॥

ಕಲಿತಾಕಾರಸದ್ಧರ್ಮಃ ಕಲಾಫಲಮಯಾಕೃತಿಃ ।
ಕಠೋರಖುರಘಾತಾತ್ತಪ್ರಾಣಾಧರ್ಮವಶುಃ ಕಲಿಜಿತ್ ॥ 28 ॥

ಕಲಾಪೂರ್ಣೀಕೃತವೃಷಃ ಕಲ್ಪಿತಾದಿಯುಗಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಕಮ್ರಃ ಕಲ್ಮಷಪೈಶಾಚಮುಕ್ತತುಷ್ಟಧರಾನುತಃ ॥ 29 ॥

ಕರ್ಪೂರಧವಲಾತ್ಮೀಯ ಕೀರ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತದಿಗನ್ತರಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಯಶೋವಲ್ಲೀಪುಷ್ಪಾಯಿತಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 30 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಯಶಸ್ಸಿನ್ಧು ಜಾತಾಪ್ಸರಸನರ್ತಿತಃ ।
ಕಮಲಾಕೀರ್ತಿಗಂಗಾಮ್ಭಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಯಶೋಮ್ಬುಧಿಃ ॥ 31 ॥

ಕಮಲಾಸನಧೀಮನ್ಥಮಥಿತಾನನ್ದಸಿನ್ಧುಭೂ ।
ಕಲ್ಯಾಣಸಿನ್ಧುಃ ಕಲ್ಯಾಣದಾಯೀ ಕಲ್ಯಾಣಮಂಗಲಃ ॥ 32 ॥

॥ ಇತಿ ಕಕಾರಾದಿ ಕಲ್ಕ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಮೂಲಂ ಲಿಖಿತಂ ರಾಮೇಣ
ಪರಾಭವಾಶ್ವಯುಜ ಬಹುಲ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮ್ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಚ
ಶ್ರೀಮತೇ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ದೇವಾಯ ॥

Also Read:

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top