Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Kakaradi Shri Kalkyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਕਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਕਲ੍ਕ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਃ ॐ

ਕਲ੍ਕੀ ਕਲ੍ਕੀ ਕਲ੍ਕਿਹਨ੍ਤਾ ਕਲ੍ਕਿਜਿਤ੍ਕਲਿਮਾਰਕਃ ।
ਕਲ੍ਕ੍ਯਲਭ੍ਯਃ ਕਲ੍ਮਸ਼ਘ੍ਨਃ ਕਲ੍ਪਿਤਕ੍ਸ਼ੋਣਿਮਙ੍ਗਲਃ ॥ ੧ ॥

ਕਲਿਤਾਸ਼੍ਵਾਕਤਿਃ ਕਨ੍ਤੁਸੁਨ੍ਦਰਃ ਕਞ੍ਜਲੋਚਨਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਮਲਾਚਿਤ੍ਤਚੋਰਃ ਕਲਾਨਿਧਿਃ ॥ ੨ ॥

ਕਮਨੀਯਃ ਕਲਿਨਿਸ਼ਾਕਲ੍ਯਨਾਮਾ ਕਨਤ੍ਤਨੁਃ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਸਹਸ੍ਰਾਭਾ ਕਪਰ੍ਦਿਗਿਰਿਸਨ੍ਨਿਭਃ ॥ ੩ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਦਮਨਃ ਕਣ੍ਠੀਰਵਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਕਨ੍ਧਰੋਚ੍ਚਲਿਤਸ਼੍ਵੇਤਪਟਾਨਿਰ੍ਧੂਤਕਨ੍ਧਰਃ ॥ ੪ ॥

ਕਠੋਰਹੇਸ਼ਾਨਿਨਦਤ੍ਰਾਸਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਮਾਨੁਸ਼ਃ ।
ਕਵਿਃ ਕਵੀਨ੍ਦ੍ਰਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ਕਮਲਾਸਨਸਨ੍ਨੁਤਃ ॥ ੫ ॥

ਕਨਤ੍ਖੁਰਾਗ੍ਰਕੁਲਿਸ਼ਚੂਰ੍ਣੀਕਤਾਖਿਲਾਚਲਃ ।
ਕਚਿਤ੍ਤਦਰ੍ਪਦਮਨਗਮਨਸ੍ਤਮ੍ਭਿਤਾਹਿਪਃ ॥ ੬ ॥

ਕਲਾਕੁਲਕਲਾਜਾਲਚਲਵਾਲਾਮਲਾਚਲਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਕਾਨ੍ਤਿਸਨ੍ਤਾਨ ਪਾਰਦਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਾਖਿਲਃ ॥ ੭ ॥

ਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਕੁਸੁਮਾਕੀਰ੍ਣਃ ਕਲਿਕਲ੍ਪਮਹੀਰੁਹਃ ।
ਕਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨੀਨ੍ਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਾਦਿ ਬੁਧਲੋਕਮਯਾਕਤਿਃ ॥ ੮ ॥

ਕਞ੍ਜਾਸਨਾਣ੍ਡਾਮਿਤਾਤ੍ਮਪ੍ਰਤਾਪਃ ਕਨ੍ਧਿਬਨ੍ਧਨਃ ।
ਕਠੋਰਖੁਰਵਿਨ੍ਯਾਸਪੀਡਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਭੂਤਲਃ ॥ ੯ ॥

ਕਬਲੀਕਤਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਹਿਮਾਂਸ਼ੁਕਿਰਣਾਙ੍ਕੁਰਃ ।
ਕਦਰ੍ਥੀਕਤਰੁਦ੍ਰਾਦਿਵੀਰਵਰ੍ਯਃ ਕਠੋਰਦਕ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਕਵਿਲੋਕਾਮਤਾਸਾਰ ਵਰ੍ਸ਼ਾਯਿਤਦਗਾਵਲਿਃ ।
ਕਦਾਤ੍ਮਾਯੁਰ੍ਘਤਗ੍ਰਾਹਿਕੋਪਾਗ੍ਨਿਰੁਚਿਦਕ੍ਤਤਿਃ ॥ ੧੧ ॥

ਕਠੋਰਸ਼੍ਵਾਸਨਿਰ੍ਧੂਤਖਲਤੂਲਾਵਤਾਮ੍ਬੁਧਿਃ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਪਦੋਦ੍ਭੇਦਲੀਲਾਕਤਸਮੁਤ੍ਪ੍ਲਵਃ ॥ ੧੨ ॥

ਕਠੋਰਖੁਰਨਿਰ੍ਭੇਦਕ੍ਰੋਸ਼ਦਾਕਾਸ਼ਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਕਞ੍ਜਾਸ੍ਯਾਣ੍ਡਬਿਭਿਤ੍ਯੋਰ੍ਥ੍ਵਦਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਰੁਤਿਯੁਗਾਦ੍ਭੁਤਃ ॥ ੧੩ ॥

ਕਨਤ੍ਪਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਯਵ੍ਯਾਜ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰੋਪਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਕਦਰ੍ਥੀਕਤਕੌਬੇਰਸ਼ਙ੍ਖਸ਼੍ਰੁਤਿਯੁਗਾਞ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਕਲਿਤਾਂਸ਼ੁਗਦਾਵਾਲਃ ਕਣ੍ਠਸਨ੍ਮਣਿਵਿਭ੍ਰਮਃ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਲਸਤ੍ਫਾਲਃ ਕਮਲਾਲਯਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੫ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਖਣ੍ਡਰਦਨਃ ਕਮਲਾਬਡਬਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਕਰੁਣਾਸਿਨ੍ਧੁਫੇਨਾਨ੍ਤਲਮ੍ਬਮਾਨਾਧਰੋਸ਼੍ਟਕਃ ॥ ੧੬ ॥

ਕਲਿਤਾਨਨ੍ਤਚਰਣਃ ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮੁਦ੍ਭਵਃ ।
ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਾਬ੍ਜਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਃ ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਦ੍ਵਿਰਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੭ ॥

ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਾਕਾਰਃ ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਯਵਿਸ਼ਯਃ ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਵਿਤ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਕਰ੍ਮਾਸ੍ਪਸ਼੍ਟਃ ਕਰ੍ਮਹੀਨਃ ਕਲ੍ਯਾਣਾਨਨ੍ਦਚਿਨ੍ਮਯਃ ।
ਕਞ੍ਜਾਸਨਾਣ੍ਡਜਠਰਃ ਕਲ੍ਪਿਤਾਖਿਲਵਿਭ੍ਰਮਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕਰ੍ਮਾਲਸਜਨਾਜ੍ਞੇਯਃ ਕਰ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਮਤਾਸਹਃ ।
ਕਰ੍ਮਾਕਰ੍ਮਵਿਕਰ੍ਮਸ੍ਥਃ ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਭਾਸਕਃ ॥ ੨੦ ॥

ਕਚਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨ੍ਯੁਡੁਤਾਰਾਦਿਭਾਸਹੀਨਃ ਕਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਕਚਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਤ੍ਯਲਸਨਃ ਕਲਾਵਾਰ੍ਤਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੨੧ ॥

ਕਰੁਦ੍ਰਮਾਧਵਮਯਃ ਕਲਾਭੂਤਪ੍ਰਮਾਤਕਃ ।
ਕਲਿਤਾਨਨ੍ਤਭੁਵਨ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਲਯਕ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੨ ॥

ਕਰੁਦ੍ਰਾਦਿ ਤਰਙ੍ਗਾਧ੍ਯਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਪਯੋਦਧਿਃ ।
ਕਲਿਚਿਤ੍ਤਾਨਨ੍ਦਸਿਨ੍ਧੁਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਨਙ੍ਕਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾਃ ॥ ੨੩ ॥

ਕਲਿਚੇਤਸ੍ਸਰੋਹਂਸਃ ਕਲਿਤਾਖਿਲਚੋਦਨਃ ।
ਕਲਾਨਿਧਿਵਰਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਮਤਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕਪਰ੍ਦਿਮਕੁਟੋਦਞ੍ਚਦ੍ਗਙ੍ਗਾਪੁਸ਼੍ਕਰਸੇਵਿਤਃ ।
ਕਞ੍ਜਾਸਨਾਤ੍ਮਮੋਦਾਬ੍ਧਿਤਰਙ੍ਗਾਰ੍ਦ੍ਰਾਨਿਲਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਲਾਨਿਧਿਕਲਾਸ਼੍ਵੇਤਸ਼ਾਰਦਾਮ੍ਬੁਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਕਮਲਾਵਾਙ੍ਮਰਨ੍ਦਾਬ੍ਧਿਫੇਨਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੬ ॥

ਕਲਿਤਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਭੁਕ੍ਤਿਃ ਕਰੁਙ੍ਨੀਰਾਜਿਤਾਕਤਿਃ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾਦਿਸ੍ਤੁਤਖ੍ਯਾਤਿਃ ਕਵਿਚੇਤਸ੍ਸੁਮਾਰ੍ਪਣਃ ॥ ੨੭ ॥

ਕਲਿਤਾਕਾਰਸਦ੍ਧਰ੍ਮਃ ਕਲਾਫਲਮਯਾਕਤਿਃ ।
ਕਠੋਰਖੁਰਘਾਤਾਤ੍ਤਪ੍ਰਾਣਾਧਰ੍ਮਵਸ਼ੁਃ ਕਲਿਜਿਤ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਕਲਾਪੂਰ੍ਣੀਕਤਵਸ਼ਃ ਕਲ੍ਪਿਤਾਦਿਯੁਗਸ੍ਥਿਤਿਃ ।
ਕਮ੍ਰਃ ਕਲ੍ਮਸ਼ਪੈਸ਼ਾਚਮੁਕ੍ਤਤੁਸ਼੍ਟਧਰਾਨੁਤਃ ॥ ੨੯ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਧਵਲਾਤ੍ਮੀਯ ਕੀਰ੍ਤਿਵ੍ਯਾਪ੍ਤਦਿਗਨ੍ਤਰਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਾਤ੍ਮਯਸ਼ੋਵਲ੍ਲੀਪੁਸ਼੍ਪਾਯਿਤਕਲਾਨਿਧਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਾਤ੍ਮਯਸ਼ਸ੍ਸਿਨ੍ਧੁ ਜਾਤਾਪ੍ਸਰਸਨਰ੍ਤਿਤਃ ।
ਕਮਲਾਕੀਰ੍ਤਿਗਙ੍ਗਾਮ੍ਭਃ ਪਰਿਪੂਰ੍ਣਯਸ਼ੋਮ੍ਬੁਧਿਃ ॥ ੩੧ ॥

ਕਮਲਾਸਨਧੀਮਨ੍ਥਮਥਿਤਾਨਨ੍ਦਸਿਨ੍ਧੁਭੂ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯੀ ਕਲ੍ਯਾਣਮਙ੍ਗਲਃ ॥ ੩੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਕਕਾਰਾਦਿ ਕਲ੍ਕ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਮੂਲਂ ਲਿਖਿਤਂ ਰਾਮੇਣ
ਪਰਾਭਵਾਸ਼੍ਵਯੁਜ ਬਹੁਲ ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਾਮ੍ ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਚ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਦੇਵਾਯ ॥

Also Read:

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top