Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Kakaradi Shri Kalkyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ કકારાદિ શ્રીકલ્ક્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હરિઃ ૐ

કલ્કી કલ્કી કલ્કિહન્તા કલ્કિજિત્કલિમારકઃ ।
કલ્ક્યલભ્યઃ કલ્મષઘ્નઃ કલ્પિતક્ષોણિમઙ્ગલઃ ॥ ૧ ॥

કલિતાશ્વાકૃતિઃ કન્તુસુન્દરઃ કઞ્જલોચનઃ ।
કલ્યાણમૂર્તિઃ કમલાચિત્તચોરઃ કલાનિધિઃ ॥ ૨ ॥

કમનીયઃ કલિનિશાકલ્યનામા કનત્તનુઃ ।
કલાનિધિસહસ્રાભા કપર્દિગિરિસન્નિભઃ ॥ ૩ ॥

કન્દર્પદર્પદમનઃ કણ્ઠીરવપરાક્રમઃ ।
કન્ધરોચ્ચલિતશ્વેતપટાનિર્ધૂતકન્ધરઃ ॥ ૪ ॥

કઠોરહેષાનિનદત્રાસિતાશેષમાનુષઃ ।
કવિઃ કવીન્દ્રસંસ્તુત્યઃ કમલાસનસન્નુતઃ ॥ ૫ ॥

કનત્ખુરાગ્રકુલિશચૂર્ણીકૃતાખિલાચલઃ ।
કચિત્તદર્પદમનગમનસ્તમ્ભિતાહિપઃ ॥ ૬ ॥

કલાકુલકલાજાલચલવાલામલાચલઃ ।
કલ્યાણકાન્તિસન્તાન પારદક્ષાલિતાખિલઃ ॥ ૭ ॥

કલ્પદ્રુકુસુમાકીર્ણઃ કલિકલ્પમહીરુહઃ ।
કચન્દ્રાગ્નીન્દ્રરુદ્રાદિ બુધલોકમયાકૃતિઃ ॥ ૮ ॥

કઞ્જાસનાણ્ડામિતાત્મપ્રતાપઃ કન્ધિબન્ધનઃ ।
કઠોરખુરવિન્યાસપીડિતાશેષભૂતલઃ ॥ ૯ ॥

કબલીકૃતમાર્તાણ્ડહિમાંશુકિરણાઙ્કુરઃ ।
કદર્થીકૃતરુદ્રાદિવીરવર્યઃ કઠોરદૃક્ ॥ ૧૦ ॥

કવિલોકામૃતાસાર વર્ષાયિતદૃગાવલિઃ ।
કદાત્માયુર્ઘૃતગ્રાહિકોપાગ્નિરુચિદૃક્તતિઃ ॥ ૧૧ ॥

કઠોરશ્વાસનિર્ધૂતખલતૂલાવૃતામ્બુધિઃ ।
કલાનિધિપદોદ્ભેદલીલાકૃતસમુત્પ્લવઃ ॥ ૧૨ ॥

કઠોરખુરનિર્ભેદક્રોશદાકાશસંસ્તુતઃ ।
કઞ્જાસ્યાણ્ડબિભિત્યોર્થ્વદૃષ્ટિશ્રુતિયુગાદ્ભુતઃ ॥ ૧૩ ॥

કનત્પક્ષદ્વયવ્યાજ શઙ્ખચક્રોપશોભિતઃ ।
કદર્થીકૃતકૌબેરશઙ્ખશ્રુતિયુગાઞ્ચિતઃ ॥ ૧૪ ॥

કલિતાંશુગદાવાલઃ કણ્ઠસન્મણિવિભ્રમઃ ।
કલાનિધિલસત્ફાલઃ કમલાલયવિગ્રહઃ ॥ ૧૫ ॥

કર્પૂરખણ્ડરદનઃ કમલાબડબાન્વિતઃ ।
કરુણાસિન્ધુફેનાન્તલમ્બમાનાધરોષ્ટકઃ ॥ ૧૬ ॥

કલિતાનન્તચરણઃ કર્મબ્રહ્મસમુદ્ભવઃ ।
કર્મબ્રહ્માબ્જમાર્તાણ્ડઃ કર્મબ્રહ્મદ્વિરર્દનઃ ॥ ૧૭ ॥

કર્મબ્રહ્મમયાકારઃ કર્મબ્રહ્મવિલક્ષણઃ ।
કર્મબ્રહ્માત્યવિષયઃ કર્મબ્રહ્મસ્વરૂપવિત્ ॥ ૧૮ ॥

કર્માસ્પૃષ્ટઃ કર્મહીનઃ કલ્યાણાનન્દચિન્મયઃ ।
કઞ્જાસનાણ્ડજઠરઃ કલ્પિતાખિલવિભ્રમઃ ॥ ૧૯ ॥

કર્માલસજનાજ્ઞેયઃ કર્મબ્રહ્મમતાસહઃ ।
કર્માકર્મવિકર્મસ્થઃ કર્મસાક્ષી કભાસકઃ ॥ ૨૦ ॥

કચન્દ્રાગ્ન્યુડુતારાદિભાસહીનઃ કમધ્યગઃ ।
કચન્દ્રાદિત્યલસનઃ કલાવાર્તાવિવર્જિતઃ ॥ ૨૧ ॥

કરુદ્રમાધવમયઃ કલાભૂતપ્રમાતૃકઃ ।
કલિતાનન્તભુવન સૃષ્ટિસ્થિતિલયક્રિયઃ ॥ ૨૨ ॥

કરુદ્રાદિ તરઙ્ગાધ્યસ્વાત્માનન્દપયોદધિઃ ।
કલિચિત્તાનન્દસિન્ધુસમ્પૂર્ણાનઙ્કચન્દ્રમાઃ ॥ ૨૩ ॥

કલિચેતસ્સરોહંસઃ કલિતાખિલચોદનઃ ।
કલાનિધિવરજ્યોત્સ્નામૃતક્ષાલિતવિગ્રહઃ ॥ ૨૪ ॥

કપર્દિમકુટોદઞ્ચદ્ગઙ્ગાપુષ્કરસેવિતઃ ।
કઞ્જાસનાત્મમોદાબ્ધિતરઙ્ગાર્દ્રાનિલાર્ચિતઃ ॥ ૨૫ ॥

કલાનિધિકલાશ્વેતશારદામ્બુદવિગ્રહઃ ।
કમલાવાઙ્મરન્દાબ્ધિફેનચન્દનચર્ચિતઃ ॥ ૨૬ ॥

કલિતાત્માનન્દભુક્તિઃ કરુઙ્નીરાજિતાકૃતિઃ ।
કશ્યપાદિસ્તુતખ્યાતિઃ કવિચેતસ્સુમાર્પણઃ ॥ ૨૭ ॥

કલિતાકારસદ્ધર્મઃ કલાફલમયાકૃતિઃ ।
કઠોરખુરઘાતાત્તપ્રાણાધર્મવશુઃ કલિજિત્ ॥ ૨૮ ॥

કલાપૂર્ણીકૃતવૃષઃ કલ્પિતાદિયુગસ્થિતિઃ ।
કમ્રઃ કલ્મષપૈશાચમુક્તતુષ્ટધરાનુતઃ ॥ ૨૯ ॥

કર્પૂરધવલાત્મીય કીર્તિવ્યાપ્તદિગન્તરઃ ।
કલ્યાણાત્મયશોવલ્લીપુષ્પાયિતકલાનિધિઃ ॥ ૩૦ ॥

કલ્યાણાત્મયશસ્સિન્ધુ જાતાપ્સરસનર્તિતઃ ।
કમલાકીર્તિગઙ્ગામ્ભઃ પરિપૂર્ણયશોમ્બુધિઃ ॥ ૩૧ ॥

કમલાસનધીમન્થમથિતાનન્દસિન્ધુભૂ ।
કલ્યાણસિન્ધુઃ કલ્યાણદાયી કલ્યાણમઙ્ગલઃ ॥ ૩૨ ॥

॥ ઇતિ કકારાદિ કલ્ક્યષ્ટોત્તરશતનામમૂલં લિખિતં રામેણ
પરાભવાશ્વયુજ બહુલ ચતુર્થ્યામ્ સમર્પિતં ચ
શ્રીમતે હયગ્રીવાય દેવાય ॥

Also Read:

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top