Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Kakaradi Shri Kalkyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ കകാരാദി ശ്രീകല്‍ക്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥
ശ്രീ ഹയഗ്രീവായ നമഃ ।
ഹരിഃ ഓം

കല്‍കീ കല്‍കീ കല്‍കിഹന്താ കല്‍കിജിത്കലിമാരകഃ ।
കല്‍ക്യലഭ്യഃ കല്‍മഷഘ്നഃ കല്‍പിതക്ഷോണിമങ്ഗലഃ ॥ 1 ॥

കലിതാശ്വാകൃതിഃ കന്തുസുന്ദരഃ കഞ്ജലോചനഃ ।
കല്യാണമൂര്‍തിഃ കമലാചിത്തചോരഃ കലാനിധിഃ ॥ 2 ॥

കമനീയഃ കലിനിശാകല്യനാമാ കനത്തനുഃ ।
കലാനിധിസഹസ്രാഭാ കപര്‍ദിഗിരിസന്നിഭഃ ॥ 3 ॥

കന്ദര്‍പദര്‍പദമനഃ കണ്ഠീരവപരാക്രമഃ ।
കന്ധരോച്ചലിതശ്വേതപടാനിര്‍ധൂതകന്ധരഃ ॥ 4 ॥

കഠോരഹേഷാനിനദത്രാസിതാശേഷമാനുഷഃ ।
കവിഃ കവീന്ദ്രസംസ്തുത്യഃ കമലാസനസന്നുതഃ ॥ 5 ॥

കനത്ഖുരാഗ്രകുലിശചൂര്‍ണീകൃതാഖിലാചലഃ ।
കചിത്തദര്‍പദമനഗമനസ്തംഭിതാഹിപഃ ॥ 6 ॥

കലാകുലകലാജാലചലവാലാമലാചലഃ ।
കല്യാണകാന്തിസന്താന പാരദക്ഷാലിതാഖിലഃ ॥ 7 ॥

കല്‍പദ്രുകുസുമാകീര്‍ണഃ കലികല്‍പമഹീരുഹഃ ।
കചന്ദ്രാഗ്നീന്ദ്രരുദ്രാദി ബുധലോകമയാകൃതിഃ ॥ 8 ॥

കഞ്ജാസനാണ്ഡാമിതാത്മപ്രതാപഃ കന്ധിബന്ധനഃ ।
കഠോരഖുരവിന്യാസപീഡിതാശേഷഭൂതലഃ ॥ 9 ॥

കബലീകൃതമാര്‍താണ്ഡഹിമാംശുകിരണാങ്കുരഃ ।
കദര്‍ഥീകൃതരുദ്രാദിവീരവര്യഃ കഠോരദൃക് ॥ 10 ॥

കവിലോകാമൃതാസാര വര്‍ഷായിതദൃഗാവലിഃ ।
കദാത്മായുര്‍ഘൃതഗ്രാഹികോപാഗ്നിരുചിദൃക്തതിഃ ॥ 11 ॥

കഠോരശ്വാസനിര്‍ധൂതഖലതൂലാവൃതാംബുധിഃ ।
കലാനിധിപദോദ്ഭേദലീലാകൃതസമുത്പ്ലവഃ ॥ 12 ॥

കഠോരഖുരനിര്‍ഭേദക്രോശദാകാശസംസ്തുതഃ ।
കഞ്ജാസ്യാണ്ഡബിഭിത്യോര്‍ഥ്വദൃഷ്ടിശ്രുതിയുഗാദ്ഭുതഃ ॥ 13 ॥

കനത്പക്ഷദ്വയവ്യാജ ശങ്ഖചക്രോപശോഭിതഃ ।
കദര്‍ഥീകൃതകൌബേരശങ്ഖശ്രുതിയുഗാഞ്ചിതഃ ॥ 14 ॥

കലിതാംശുഗദാവാലഃ കണ്ഠസന്‍മണിവിഭ്രമഃ ।
കലാനിധിലസത്ഫാലഃ കമലാലയവിഗ്രഹഃ ॥ 15 ॥

കര്‍പൂരഖണ്ഡരദനഃ കമലാബഡബാന്വിതഃ ।
കരുണാസിന്ധുഫേനാന്തലംബമാനാധരോഷ്ടകഃ ॥ 16 ॥

കലിതാനന്തചരണഃ കര്‍മബ്രഹ്മസമുദ്ഭവഃ ।
കര്‍മബ്രഹ്മാബ്ജമാര്‍താണ്ഡഃ കര്‍മബ്രഹ്മദ്വിരര്‍ദനഃ ॥ 17 ॥

കര്‍മബ്രഹ്മമയാകാരഃ കര്‍മബ്രഹ്മവിലക്ഷണഃ ।
കര്‍മബ്രഹ്മാത്യവിഷയഃ കര്‍മബ്രഹ്മസ്വരൂപവിത് ॥ 18 ॥

കര്‍മാസ്പൃഷ്ടഃ കര്‍മഹീനഃ കല്യാണാനന്ദചിന്‍മയഃ ।
കഞ്ജാസനാണ്ഡജഠരഃ കല്‍പിതാഖിലവിഭ്രമഃ ॥ 19 ॥

കര്‍മാലസജനാജ്ഞേയഃ കര്‍മബ്രഹ്മമതാസഹഃ ।
കര്‍മാകര്‍മവികര്‍മസ്ഥഃ കര്‍മസാക്ഷീ കഭാസകഃ ॥ 20 ॥

കചന്ദ്രാഗ്ന്യുഡുതാരാദിഭാസഹീനഃ കമധ്യഗഃ ।
കചന്ദ്രാദിത്യലസനഃ കലാവാര്‍താവിവര്‍ജിതഃ ॥ 21 ॥

കരുദ്രമാധവമയഃ കലാഭൂതപ്രമാതൃകഃ ।
കലിതാനന്തഭുവന സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രിയഃ ॥ 22 ॥

കരുദ്രാദി തരങ്ഗാധ്യസ്വാത്മാനന്ദപയോദധിഃ ।
കലിചിത്താനന്ദസിന്ധുസമ്പൂര്‍ണാനങ്കചന്ദ്രമാഃ ॥ 23 ॥

കലിചേതസ്സരോഹംസഃ കലിതാഖിലചോദനഃ ।
കലാനിധിവരജ്യോത്സ്നാമൃതക്ഷാലിതവിഗ്രഹഃ ॥ 24 ॥

കപര്‍ദിമകുടോദഞ്ചദ്ഗങ്ഗാപുഷ്കരസേവിതഃ ।
കഞ്ജാസനാത്മമോദാബ്ധിതരങ്ഗാര്‍ദ്രാനിലാര്‍ചിതഃ ॥ 25 ॥

കലാനിധികലാശ്വേതശാരദാംബുദവിഗ്രഹഃ ।
കമലാവാങ്മരന്ദാബ്ധിഫേനചന്ദനചര്‍ചിതഃ ॥ 26 ॥

കലിതാത്മാനന്ദഭുക്തിഃ കരുങ്നീരാജിതാകൃതിഃ ।
കശ്യപാദിസ്തുതഖ്യാതിഃ കവിചേതസ്സുമാര്‍പണഃ ॥ 27 ॥

കലിതാകാരസദ്ധര്‍മഃ കലാഫലമയാകൃതിഃ ।
കഠോരഖുരഘാതാത്തപ്രാണാധര്‍മവശുഃ കലിജിത് ॥ 28 ॥

കലാപൂര്‍ണീകൃതവൃഷഃ കല്‍പിതാദിയുഗസ്ഥിതിഃ ।
കംരഃ കല്‍മഷപൈശാചമുക്തതുഷ്ടധരാനുതഃ ॥ 29 ॥

കര്‍പൂരധവലാത്മീയ കീര്‍തിവ്യാപ്തദിഗന്തരഃ ।
കല്യാണാത്മയശോവല്ലീപുഷ്പായിതകലാനിധിഃ ॥ 30 ॥

കല്യാണാത്മയശസ്സിന്ധു ജാതാപ്സരസനര്‍തിതഃ ।
കമലാകീര്‍തിഗങ്ഗാംഭഃ പരിപൂര്‍ണയശോംബുധിഃ ॥ 31 ॥

കമലാസനധീമന്ഥമഥിതാനന്ദസിന്ധുഭൂ ।
കല്യാണസിന്ധുഃ കല്യാണദായീ കല്യാണമങ്ഗലഃ ॥ 32 ॥

॥ ഇതി കകാരാദി കല്‍ക്യഷ്ടോത്തരശതനാമമൂലം ലിഖിതം രാമേണ
പരാഭവാശ്വയുജ ബഹുല ചതുര്‍ഥ്യാം സമര്‍പിതം ച
ശ്രീമതേ ഹയഗ്രീവായ ദേവായ ॥

Also Read:

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top