Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Kakaradi Shri Kalkyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ககாராதி³ ஶ்ரீகல்க்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாய நம: ।
ஹரி: ௐ

கல்கீ கல்கீ கல்கிஹந்தா கல்கிஜித்கலிமாரக: ।
கல்க்யலப்⁴ய: கல்மஷக்⁴ந: கல்பிதக்ஷோணிமங்க³ள: ॥ 1 ॥

கலிதாஶ்வாக்ருʼதி: கந்துஸுந்த³ர: கஞ்ஜலோசந: ।
கல்யாணமூர்தி: கமலாசித்தசோர: கலாநிதி:⁴ ॥ 2 ॥

கமநீய: கலிநிஶாகல்யநாமா கநத்தநு: ।
கலாநிதி⁴ஸஹஸ்ராபா⁴ கபர்தி³கி³ரிஸந்நிப:⁴ ॥ 3 ॥

கந்த³ர்பத³ர்பத³மந: கண்டீ²ரவபராக்ரம: ।
கந்த⁴ரோச்சலிதஶ்வேதபடாநிர்தூ⁴தகந்த⁴ர: ॥ 4 ॥

கடோ²ரஹேஷாநிநத³த்ராஸிதாஶேஷமாநுஷ: ।
கவி: கவீந்த்³ரஸம்ஸ்துத்ய: கமலாஸநஸந்நுத: ॥ 5 ॥

கநத்கு²ராக்³ரகுலிஶசூர்ணீக்ருʼதாகி²லாசல: ।
கசித்தத³ர்பத³மநக³மநஸ்தம்பி⁴தாஹிப: ॥ 6 ॥

கலாகுலகலாஜாலசலவாலாமலாசல: ।
கல்யாணகாந்திஸந்தாந பாரத³க்ஷாலிதாகி²ல: ॥ 7 ॥

கல்பத்³ருகுஸுமாகீர்ண: கலிகல்பமஹீருஹ: ।
கசந்த்³ராக்³நீந்த்³ரருத்³ராதி³ பு³த⁴லோகமயாக்ருʼதி: ॥ 8 ॥

கஞ்ஜாஸநாண்டா³மிதாத்மப்ரதாப: கந்தி⁴ப³ந்த⁴ந: ।
கடோ²ரகு²ரவிந்யாஸபீடி³தாஶேஷபூ⁴தல: ॥ 9 ॥

கப³லீக்ருʼதமார்தாண்ட³ஹிமாம்ஶுகிரணாங்குர: ।
கத³ர்தீ²க்ருʼதருத்³ராதி³வீரவர்ய: கடோ²ரத்³ருʼக் ॥ 10 ॥

கவிலோகாம்ருʼதாஸார வர்ஷாயிதத்³ருʼகா³வலி: ।
கதா³த்மாயுர்க்⁴ருʼதக்³ராஹிகோபாக்³நிருசித்³ருʼக்ததி: ॥ 11 ॥

கடோ²ரஶ்வாஸநிர்தூ⁴தக²லதூலாவ்ருʼதாம்பு³தி:⁴ ।
கலாநிதி⁴பதோ³த்³பே⁴த³லீலாக்ருʼதஸமுத்ப்லவ: ॥ 12 ॥

கடோ²ரகு²ரநிர்பே⁴த³க்ரோஶதா³காஶஸம்ஸ்துத: ।
கஞ்ஜாஸ்யாண்ட³பி³பி⁴த்யோர்த்²வத்³ருʼஷ்டிஶ்ருதியுகா³த்³பு⁴த: ॥ 13 ॥

கநத்பக்ஷத்³வயவ்யாஜ ஶங்க²சக்ரோபஶோபி⁴த: ।
கத³ர்தீ²க்ருʼதகௌபே³ரஶங்க²ஶ்ருதியுகா³ஞ்சித: ॥ 14 ॥

கலிதாம்ஶுக³தா³வால: கண்ட²ஸந்மணிவிப்⁴ரம: ।
கலாநிதி⁴லஸத்பா²ல: கமலாலயவிக்³ரஹ: ॥ 15 ॥

கர்பூரக²ண்ட³ரத³ந: கமலாப³ட³பா³ந்வித: ।
கருணாஸிந்து⁴பே²நாந்தலம்ப³மாநாத⁴ரோஷ்டக: ॥ 16 ॥

கலிதாநந்தசரண: கர்மப்³ரஹ்மஸமுத்³ப⁴வ: ।
கர்மப்³ரஹ்மாப்³ஜமார்தாண்ட:³ கர்மப்³ரஹ்மத்³விரர்த³ந: ॥ 17 ॥

கர்மப்³ரஹ்மமயாகார: கர்மப்³ரஹ்மவிலக்ஷண: ।
கர்மப்³ரஹ்மாத்யவிஷய: கர்மப்³ரஹ்மஸ்வரூபவித் ॥ 18 ॥

கர்மாஸ்ப்ருʼஷ்ட: கர்மஹீந: கல்யாணாநந்த³சிந்மய: ।
கஞ்ஜாஸநாண்ட³ஜட²ர: கல்பிதாகி²லவிப்⁴ரம: ॥ 19 ॥

கர்மாலஸஜநாஜ்ஞேய: கர்மப்³ரஹ்மமதாஸஹ: ।
கர்மாகர்மவிகர்மஸ்த:² கர்மஸாக்ஷீ கபா⁴ஸக: ॥ 20 ॥

கசந்த்³ராக்³ந்யுடு³தாராதி³பா⁴ஸஹீந: கமத்⁴யக:³ ।
கசந்த்³ராதி³த்யலஸந: கலாவார்தாவிவர்ஜித: ॥ 21 ॥

கருத்³ரமாத⁴வமய: கலாபூ⁴தப்ரமாத்ருʼக: ।
கலிதாநந்தபு⁴வந ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயக்ரிய: ॥ 22 ॥

கருத்³ராதி³ தரங்கா³த்⁴யஸ்வாத்மாநந்த³பயோத³தி:⁴ ।
கலிசித்தாநந்த³ஸிந்து⁴ஸம்பூர்ணாநங்கசந்த்³ரமா: ॥ 23 ॥

கலிசேதஸ்ஸரோஹம்ஸ: கலிதாகி²லசோத³ந: ।
கலாநிதி⁴வரஜ்யோத்ஸ்நாம்ருʼதக்ஷாலிதவிக்³ரஹ: ॥ 24 ॥

கபர்தி³மகுடோத³ஞ்சத்³க³ங்கா³புஷ்கரஸேவித: ।
கஞ்ஜாஸநாத்மமோதா³ப்³தி⁴தரங்கா³ர்த்³ராநிலார்சித: ॥ 25 ॥

கலாநிதி⁴கலாஶ்வேதஶாரதா³ம்பு³த³விக்³ரஹ: ।
கமலாவாங்மரந்தா³ப்³தி⁴பே²நசந்த³நசர்சித: ॥ 26 ॥

கலிதாத்மாநந்த³பு⁴க்தி: கருங்நீராஜிதாக்ருʼதி: ।
கஶ்யபாதி³ஸ்துதக்²யாதி: கவிசேதஸ்ஸுமார்பண: ॥ 27 ॥

கலிதாகாரஸத்³த⁴ர்ம: கலாப²லமயாக்ருʼதி: ।
கடோ²ரகு²ரகா⁴தாத்தப்ராணாத⁴ர்மவஶு: கலிஜித் ॥ 28 ॥

கலாபூர்ணீக்ருʼதவ்ருʼஷ: கல்பிதாதி³யுக³ஸ்தி²தி: ।
கம்ர: கல்மஷபைஶாசமுக்ததுஷ்டத⁴ராநுத: ॥ 29 ॥

கர்பூரத⁴வளாத்மீய கீர்திவ்யாப்ததி³க³ந்தர: ।
கல்யாணாத்மயஶோவல்லீபுஷ்பாயிதகலாநிதி:⁴ ॥ 30 ॥

கல்யாணாத்மயஶஸ்ஸிந்து⁴ ஜாதாப்ஸரஸநர்தித: ।
கமலாகீர்திக³ங்கா³ம்ப:⁴ பரிபூர்ணயஶோம்பு³தி:⁴ ॥ 31 ॥

கமலாஸநதீ⁴மந்த²மதி²தாநந்த³ஸிந்து⁴பூ⁴ ।
கல்யாணஸிந்து:⁴ கல்யாணதா³யீ கல்யாணமங்க³ள: ॥ 32 ॥

॥ இதி ககாராதி³ கல்க்யஷ்டோத்தரஶதநாமமூலம் லிகி²தம் ராமேண
பராப⁴வாஶ்வயுஜ ப³ஹுல சதுர்த்²யாம் ஸமர்பிதம் ச
ஶ்ரீமதே ஹயக்³ரீவாய தே³வாய ॥

Also Read:

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Kakaradi Shri Kalki Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top