Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in Kannada | ಗಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಕಾಲಿದಾಸಕೃತಮ್

ಗಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಕಾಲಿದಾಸಕೃತಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥
ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಗಂಗೇ ತ್ವದಂಗಪ್ರಸಂಗಾದ್ಭುಜಂ ಗಾಸ್ತುರಂಗಾಃ ಕುರಂಗಾಃ ಪ್ಲವಂಗಾಃ ।
ಅನಂಗಾರಿರಂಗಾಃ ಸಸಂಗಾಃ ಶಿವಾಂಗಾ ಭುಜಂಗಾಧಿಪಾಂಗೀಕೃತಾಂಗಾ ಭವನ್ತಿ ॥ 1॥

ನಮೋ ಜಹ್ನುಕನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ ತ್ವದನ್ಯೈರ್ನಿಸರ್ಗೇನ್ದುಚಿಹ್ನಾದಿಭಿರ್ಲೋಕಭರ್ತುಃ ।
ಅತೋಽಹಂ ನತೋಽಹಂ ಸತೋ ಗೌರತೋಯೇ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಭಿರ್ಗೀಯಮಾನಾಭಿಧೇಯೇ ॥ 2॥

ತ್ವದಾಮಜ್ಜನಾತ್ಸಜ್ಜನೋ ದುರ್ಜನೋ ವಾ ವಿಮಾನೈಃ ಸಮಾನಃ ಸಮಾನೈರ್ಹಿ ಮಾನೈಃ ।
ಸಮಾಯಾತಿ ತಸ್ಮಿನ್ಪುರಾರಾತಿಲೋಕೇ ಪುರದ್ವಾರಸಂರುದ್ಧದಿಕ್ಪಾಲಲೋಕೇ ॥ 3॥

ಸ್ವರಾವಾಸದಮ್ಭೋಲಿದಮ್ಭೋಪಿ ರಮ್ಭಾಪರೀರಮ್ಭಸಮ್ಭಾವನಾಧೀರಚೇತಾಃ ।
ಸಮಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ತ್ವತ್ತಟೇ ವೃಕ್ಷವಾಟೀಕುಟೀರೇ ವಸನ್ನೇತುಮಾಯುರ್ದಿನಾನಿ ॥ 4॥

ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಯ ಭರ್ತುರ್ಜಟಾಜೂಟಬನ್ಧಾತ್ಸ್ವಸೀಮಾನ್ತಭಾಗೇ ಮನಾಕ್ಪ್ರಸ್ಖಲನ್ತಃ ।
ಭವಾನ್ಯಾ ರುಷಾ ಪ್ರೋಢಸಾಪನ್ತಭಾವಾತ್ಕರೇಣಾಹತಾಸ್ತವತ್ತರಂಗಾ ಜಯನ್ತಿ ॥ 5॥

ಜಲೋನ್ಮಜ್ಜದೈರಾವತೋದ್ದಾನಕುಮ್ಭಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಸ್ಖಲತ್ಸಾನ್ದ್ರಸಿನ್ದೂರರಾಗೇ ।
ಕ್ಕಚಿತ್ಪದ್ಮಿನೀರೇಣುಭಂಗೇ ಪ್ರಸಂಗೇ ಮನಃ ಖೇಲತಾಂ ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾತರಂಗೇ ॥ 6॥

ಭವತ್ತೀರವಾನೀರವಾತೋತ್ಥಧೂಲೀಲವಸ್ಪರ್ಶತಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷೀಣಪಾಪಃ ।
ಜನೋಽಯಂ ಜಗತ್ಪಾವನೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪದೇ ಪೌರುಹೂತೇಽಪಿ ಧತ್ತೇಽವಹೇಲಾಮ್ ॥ 7॥

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾನಮಲ್ಲೇಖಕೋಟೀರನಾನಾವಿಧಾನೇಕರತ್ನಾಂಶುಬಿಮ್ಬಪ್ರಭಾಭಿಃ ।
ಸ್ಫುರತ್ಪಾದಪೀಠೇ ಹಠೇನಾಷ್ಟಮೂರ್ತೇರ್ಜಟಾಜೂಟವಾಸೇ ನತಾಃ ಸ್ಮಃ ಪದಂ ತೇ ॥ 8॥

ಇದಂ ಯಃ ಪಠೇದಷ್ಟಕಂ ಜಹ್ನುಪುತ್ರ್ಯಾಸ್ರಿಕಾಲಂ ಕೃತಂ ಕಾಲಿದಾಸೇನ ರಮ್ಯಮ್ ।
ಸಮಾಯಾಸ್ಯತೀನ್ದ್ರಾದಿಭಿರ್ಗೀಯಮಾನಂ ಪದಂ ಕೈಶವಂ ಶೈಶವಂ ನೋ ಲಭೇತ್ಸಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲಿದಾಸಕೃತಂ ಗಂಗಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in Kannada | ಗಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಕಾಲಿದಾಸಕೃತಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top