Ramadasu Keertanas

Kamalanayana Vasudeva Lyrics in English | Ramadasu Keerthana

Kamalanayana Vasudeva English Lyrics:

pallavi
kamalanayana vasudeva karivarada mam pahi amala mrdula nalina carana acyuta mudam dehi

caranam 1
jaracora meru dhira sadhu jana mandara para rahita ghora kalusa bhava jaladhi vidUra

caranam 2
naradadi ganalola nandagopala varijasananukUla manita gunashila

caranam 3
kama janaka shyamasundara kanakambara dharana ramadasa vandita shri rajivadbhuta carana

Also Read:

Sri Ramadasu Keerthanalu – Kamalanayana Vasudeva Lyrics in English | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment