Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kanda Shasti Kavasam Lyrics in Tamil and Meaning

Kanda Shasti Kavasam in Tamil:

॥ நேரிசை வெண்பா ॥

துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம், துன்பம்போம்; நெஞ்சில்
பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக் – கதித்து ஓங்கும்;
நிஷ்டையுங் கைகூடும்; நிமலர் அருள் கந்தர்
சஸ்டி கவசந் தனை.

குறள் வெண்பா

அமரர் இடர் தீர அமரம் புரிந்த
குமரன் அடி நெஞ்சே குறி

நூல்

நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா

சஸ்டியை நோக்கச் சரவண பவனார்
சிஷ்டருக்கு உதவும் செங்கதிர் வேலோன்
பாதம் இரண்டில் பன்மணிச் சதங்கை
கீதம் பாடக் கிண் கிணி யாட
மையல் நடஞ்செயும் மயில் வாகனனார்

கையில் வேலால் என்னைக் காக்க என்று உவந்து
வர வர வேலா யுதனார் வருக !
வருக ! வருக! மயிலோன் வருக!
இந்திரன் வடிவேல் வருக! வருக!

வாசவன் மருகா! வருக! வருக!
நேச குறமகள் நினைவோன்! வருக!
ஆறுமுகம் படைத்த ஐயா! வருக!
நீறு இடும் வேலவன் நித்தம் வருக!
சிரகிரி வேலவன் சீக்கிரம் வருக!

சரஹண பவனார் சடுதியில் வருக!
ரஹண பவச, ரரரர ரரர
ரிஹண பவச,ரிரிரிரி ரிரிரி
விணபவ சரஹ,வீரா நமோ நம!
நிபவ சரஹண நிற நிற நிர்றென

வசர ஹணப வருக வருக!
அசுரர் குடிகெடுத்த ஐயா! வருக!
என்னை ஆளும் பாசாங் குசமும்
பரந்த விழிகள் பன்னிரண்டு இலங்க

விரைந்து என்னை காக்க வேலோன் வருக !
ஐயும் கிலியும் அடைவுடன் சௌவும்,
உய்யொளி சௌவும், உயர் ஐயுங் கிலியும்,
கிலியுஞ் சௌவும், கிளரொளி ஐயும்
நிலைபெற்று என்முன் நித்தமும் ஒளிரும்

சண்முகன் ரீயும் தனி ஓளி யொவ்வும்
குண்டலியாம் சிவகுகன் தினம் வருக !
ஆறு முகமும், அணிமுடி ஆறும்
நிறு இடு நெற்றியும். நீண்ட புருவமும்,
பன்னிரு கண்ணும், பவளச் செவ்வாய்யும்,

நன்னெறி நெற்றியில் நவமணிச் சுட்டியும்,
ஈரறு செவியில் இலகு குண்டலமும்
ஆறு இரு திண்புயத்து அழகிய மார்பில்
பல்பூஷணமும் , பதக்கமும் தரித்து
நன்மணி பூண்ட நவரத்ன மாலையும்

முப்புரி நூலும், முத்து அணி மார்பும்
செப்பு அழகு உடைய திருவயிறு உந்தியும்,
துவண்டா முருங்கில் சுடரொளிப் பட்டும்,
நவரத்னம் பதித்த நல்சீ ராவும்,
இருதொடை அழகும், இணம் முழந் தாளும்,

திருவடி யதனில் சிலம் பொலி முழங்க
செககண செககண செககண செககண
மொகமொக மொகமொக மொகமொக மொககென
நகநக நகநக நகநக நகென
டிகுகுண டிகுடிகு, டிகுகுண டிகுண

ரரரர ரரரர,ரரரர ரரரர
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி,ரிரிரி
டுடுடுடு டுடுடுடு,டுடுடுடு டுடுடு
டகுடகு டிகுடிகு, டங்கு டிங்குகு
விந்து விந்து, மயிலோன் விந்து

முந்து முந்து,முருகவேள் முந்து
என்றனை ஆளும் ஏரகச் செல்வ !
மைந்தன் வேண்டும் வரமகிழ்ந்து உதவும்
லாலா லாலா லாலா வேசமும்
லீலா லீலா லீலா விநோதன் என்று,

உந்திரு வடியை உருதியென்று எண்ணும்
எந்தலை வைத்து உன் இணையடி காக்க!
என் உயிர்க்கு இறைவன் காக்க!
பன்னிரு விழியால் பாலனைக் காக்க!
அடியேன் வதனம் அழகுவேல் காக்க!

பொடிபுனை நெற்றியைப் புனிதவேல் காக்க!
கதிர்வேல் இரண்டும் கண்ணினைக் காக்க!
விதிசெவி இரண்டும் வேலவர் காக்க!
நாசிகள் இரண்டும் நல்வேல் காக்க!
பேசிய வாய்தனைப் பெருவெல் காக்க!

முப்பத்து இருபல் முனைவேல் காக்க!
செப்பிய நாவைச் செவ்வேல் காக்க!
கன்னம் இரண்டும் கதிர்வேல் காக்க!
என் இளங் கழுத்தை இனிய வேல் காக்க!
மார்பை இரத்ந வடிவேல் காக்க!

சேரிள முலைமார் திருவேல் காக்க!
வடிவேல் இருதோள் வளம்பெற்க் காக்க!
பிடரிகள் இரண்டும் பெருவேல் காக்க!
அழகுடன் முதுகை அருள்வேல் காக்க!
பழு பதினாறும் பருவேல் காக்க!

வெற்றிவேல் வயிற்றை விளங்கவே காக்க!
சிற்றிடை அழகுறச் செவ்வேல் காக்க!
நாண் ஆம் கயிற்றை நவ்வேல் காக்க!
ஆண் பெண்குறிகளை அயில்வேல் காக்க!
பிட்டம் இரண்டும் பெருவேல் காக்க!

வட்டக் குதத்தை வல்வேல் காக்க!
பணைத்தொடை இரண்டும் பருவேல் காக்க!
கணைகால் , முழந்தாள் கதிர்வேல் காக்க!
ஐவிரல் அடியிணை அருள்வேல் காக்க!
கைகள் இரண்டும் கருணைவேல் காக்க!

முங்கை இரண்டும் முரண்வேல் காக்க!
பிங்கை இரண்டும் பின்னவள் காக்க!
நாவில் , சரஸ்வதி நல்துணை யாக,
நாபிக் கமலம், நவ்வேல் காக்க!
முப்பால் நாடியை முனைவேல் காக்க!

எப்பொழுதும் எனை எதிர்வேல் காக்க!
அடியேன் வசனம் அசைவுள நேரம்
கடுகவே வந்து, கனகவேல் காக்க!
வரும்பகல் தன்னில் வச்சிரவேல் காக்க!
அரை இருள் தன்னில் அனையவேல் காக்க!

ஏமத்தில், சாமத்தில், எதிர்வேல் காக்க!
தாமதம் நீக்கிச் சதுர்வேல் காக்க!
காக்க காக்க கனகவேல் காக்க!
நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க!
தாக்கத் தாக்கத் தடையறத் தாக்க!

பார்க்கப் பார்க்கப் பாவம் பொடிபட,
பில்லி சூனியம் பெரும்பகை அகல,
வல்ல பூதம், வலாஷ்டிகப் பேய்கள்,
அல்லல் படுதும் அடங்கா முனியும்
பிள்ளைகள் தின்னும் புழைக்கடை முனியும்

கொள்ளிவாய்ப் பேய்களும், குறளை பேய்களும்,
பெண்களைத் தொடரும் பிரம ராட்சதரும்
அடியனைக் கண்டால் அலறிக் கலங்கிட!
இரிசி காட்டேரி இத்துன்ப சேனையும்
எல்லிலும் , இருட்டிலும், எதிர்ப்படும் அண்ணரும்,

கனபூசை கொள்ளும் காளியோடு அனைவரும்,
விட்டாங் காரரும், மிகுபல பேய்களும்
தண்டியக் காரரும், சண்டாளர்களும்
என்பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந்து ஓடிட,
ஆனை அடியினில், அரும்பா வைகளும்

பூனை மயிரும், பிள்ளைகல் என்பும்,
நகமும் , மயிரும், நீள் முடி மண்டையும்
பாவைகள் உடனே, பலகல சத்துடன்
மனையில் புதைத்த வஞ்சனை தனையும்,
ஒட்டிய செருக்கும் ஒட்டியப் பாவையும்,

காசும், பணமும், காவுடன் சோறும்,
ஓதும் அஞ்சனமும், ஒரு வழிப் போக்கும்,
அடியனைக் கண்டால் அலைந்து குலைந்திட,
மாற்றான் வஞ்சகர் வந்து வணங்கிட,
கால தூதாள் எனைக் கண்டால் கலங்கிட,

ஆஞ்சி நடுங்கிட, அரண்டு புரண்டிட,
வாய்விட்டு அலறி, மதிகெட்டு ஓட,
படியினில் முட்டப், பாசக் கயிற்றால்
கட்டுடன் அங்கம் கதறிடக் கட்டு!
கட்டி உருட்டு, கால்கை முறியக்

கட்டு கட்டு, கதறிடக் கட்டு!
முட்டு முட்டு, முழிகள் பிதுங்கிட;
செக்கு செக்கு செதில் செதிலாக;
சொக்குச் சொக்கு; சூர்ப்பகைச் சொக்கு;
குத்துக் குத்து கூர்வடி வேலால்;

பற்றுப் பற்று பகலவன் தணல் ஏரி;
தணல் ஏரி தணல் ஏரி, தணல் அது ஆக;
விடுவிடு வேலை, வெருண்டது ஒட;
புலியும் , நரியும், புன்னரி நாயும்
எலியும் , கரடியும், இனித்தொடர்ந்து ஒடத்,

தேளும், பாம்பும், செய்யான் பூரான்,
கடிவிட விஷங்கள் கடித்து உயர் அங்கம்
ஏறிய விஷங்கள் எளிதுடன் இறங்க,
ஒளிப்பும் சுளுக்கும், ஒருதலை நோயும்
வாதம் சயித்தியம் வலிப்புப் பித்தம்

சுலை சயம் குன்மம் சொக்குச் சிரங்கு
குடைச்சல் சிலந்தி குடல் விப்புருதி
பகக்ப் பிளவை, படர் தொடை வாழை,
கடுவன் , படுவன், கைதாள் சிலந்தி,
பற்குத்து , அரணை, பரு அரையாப்பும்,

எல்லாப் பிணியும், ஏன்றனை கண்டல்
நில்லாது ஓட, நீ எனக்கு அருள்வாய்!
ஈரேழ் உலகமும், எனக்கு உறவாக
ஆணும் பெண்ணும் அனைவரும் எனக்கா,
மண்ணாள் அரசரும் மகிழ்ந்து உறவாகவும்,

உன்னைத் துதிக்க, உன் திருநமம்
சரஹண பவனே! சையொளி பவனே!
திரிபுர பவனே! திகழொளி பவனே!
பரிபுர பவனே! பவன் ஓழி பவனே!
அரிதிரு மருகா! அமரா பதியைக்

காத்துத் தேவர்கள் கடுஞ்சிறை விடுத்தாய்!
கந்தா ! குகனே! கதிர் வேளவனே!
கார்திகை மைந்தா! கடம்பா! கடம்பனை,
இடும்பனை அழித்த இனியவேள் முருகா
தணிகாசலனே ! சங்கரன் புதல்வா!

கதிர் காமத் உறை கதிர்வேள் முருகா,
பழநி பதிவாழ் பால குமாரா!
அவினனகுடி வாழ் அழகிய வேலா!
செந்தின்மா மலையுறூம் செங்கல்வ ராயா!
சமரா புரிவாழ் சண்முகத்து அரசே!

காரார் குழலாள் கலைமகள், நன்றாய்
என்நா இருக்க, யான் உனைப் பாட,
எனைத் தொடர்ந்து இருக்கும் எந்தை முருகனைப்
பாடினேன் ஆடினேன், பரவசம் ஆக;
ஆடினேன் நாடினேன்; அவினேன் பூதியை

நேசமுடம் யான் நெற்றியில் அணியப்,
பாச வினைகள் பற்றது நீங்கி,
உன்பதம் பெறவே, உன் அருள் ஆக
அன்புடன் இரட்சி; அன்னமும் சொன்னமும்
மெத்த மெத்தாக, வேலா யுதனார்

சித்திபெற்று, அடியேன் சிறப்புடன் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மயிலோன் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க வடிவேல் வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மலைக்குரு வாழ்க!
வாழ்க வாழ்க மலைக்குற மகளுடன்

வாழ்க வாழ்க வாரணத் துவசம்!
வாழ்க வாழ்க என் வறுமைகள் நீங்க,
எத்தனை குறைகள், எத்தனை பிழைகள்,
எத்தனை அடியென் எத்தனை செய்தால்
பெற்றவன் நீகுரு பொறுப்பது உன் கடன்:

பெற்றவள் குறமகள், பெற்றவளாமே!
பிள்ளை யென்று, அன்பாய்ப் பிரியம் அளித்து,
மைந்தன் என்மீது, உன் மனம்மகிழ்ந்து அருளித்
தஞ்சம் என்ற அடியார் தழைத்திட அருள்செய்!
கந்தர் சஷ்டி கவசம் விரும்பிய

பாலன் தேவ ராயேன் பகர்ந்ததைக்
கலையில் மாலையில் கருத்துடன், நாளும்
ஆசாரத்துடன் அங்கம் துலக்கி,
நேசமுடன் ஒரு நினைவது ஆகிக்
கந்தர் சஷ்டி கவசம் இதனைச்

சிந்தை கலங்காது தியானிப் பவர்கள்,
ஒரு நாள் முப்பத்து ஆறு உருக் கொண்டு,
ஓதியே செபித்து உகந்து நீறு அணிய,
அஷ்டதிக்கும் உள்ளோர் அடங்கலும் வசமாய்த்
திசைமன்னர் எண்மர் சேர்ந்தங்கு அருளுவர்;

மாற்றலர் எல்லாம் வந்து வணங்குவர்;
நவகோள் மகிழ்ந்து நன்மை அளித்திடும்;
நவமதன் எனவும் நல் எழில் பெறுவர்ல்
எந்த நாளும் ஈரெட்டாய் வாழ்வர்;
கந்தர்கை வேலாம் கவசத்து அடியை

வழியாய்க் காண மெய்யாய் விளங்கும்;
விழியால் காண வெருண்டிடும் பேய்கள்;
பொல்லாதவரை பொடிப் பொடி யாக்கும்;
நல்லோர் நினைவில் நடனம் புரியும்;
சர்வ சத்துரு சங்கா ரத்து அடி

அறிந்து, எனது உள்ளம், அஷ்ட லட்சுமிகளில்
வீர லட்சுமிக்கு விருந்து உணவு ஆகச்
சூர பத்மாவைத் துணித்தகை யதனால்,
இருபத் தேழ்வர்க்கும்,உவந்து அமுது அளிந்த
குருபரன் , பழநிக் குன்றினில் இருக்கும்

சின்னக் குழந்தை சேவடி போற்றி!
எனைத் தடுத்து ஆட்கொள, என்றனது உள்ளம்
மேவிய வடிவுறும் வேலவ போற்றி!
தேவர்கள் சேனா பதியே போற்றி!
குறமகள் மனமகிழ் கோவே போற்றி!

திறமிகு திவ்விய தேகா போற்றி!
இடும்பா யுதனே, இடும்பா போற்றி!
கட்மபா போற்றி கந்தா போற்றி!
வெட்சி புனையும் வேளே போற்றி!
உயர்கி கனக சபைக்கும் ஓர் போற்றி!

மயில் நடம் இடுவோய் மலரடி சரணம்;
சரணம் சரணம் சரஹண பவஓம்,
சரணம் சரணம் சண்முக சரணம்.

Kanda Shasti Kavasam Meaning:

May karmic sufferings and worries cease
Wealth and spirituality grow and
Prayers be granted
For those who chant this Kandhar Sashti Kavasam.

Dedication to Lord Kumaran, who ended the woes of the Devas, On his lovely feet shall we meditate…

The Kavasam Invocation
1-16
He who fulfils the wishes of his devotees,
Whose twinkling anklets produce melodious sounds
He who approaches me in slow and graceful steps,
The Rider of the peacock
Come and protect me with your Vel
Welcome to Thee, Lord of the Vel
Welcome to Thee, O Rider of the peacock
Beginning with Inthiran, the Devas of all the eight directions pay their obeisance to You
Wielder of the mighty Vel,
Son-in-law of Thevendran,
Welcome You, who are in the mind of the loving tribal maiden, Valli,
Welcome Lord, You who are six-faced,
Welcome Lord, whose forehead is adorned with sacred ash,
Come every day, Lord of Sira Malai, Lord Velayuthan,
Come quickly, Lord of Saravanabava, come now!

17-22
The six letters of Lord Muruga’s name (sa, ra, va, na, ba, va) are interchanged and their interplay gives rise to these rhythms of melody that accompany the graceful approach of the Lord on His peacock.
Lord Muruga embodies the form of these six letters. Thus, He is also refered to as ‘Lord Saravanabava’.
Salutations are offered to the brave Lord of Saravana Poykai, who is approaching on His vahana, the peacock.
Salutations are offered to the brave War Lord of the Devas in their battle against the Asuras.

23-26
You who assumed Lordship over me, in your twelve hands
You hold twelve weapons, the twelve ‘paasa’ and the ‘ankusamum.’
With your twelve wide-opened, shiny eyes, throw your protecting glance on me,
O Lord, and grant me the grace of your protection.

27-31
This refers to the ‘bija’ mantras, ‘im,’ ‘kilm,’ ‘saum.’
A ‘bija’ or seed is a significant word or series of words which give it a special power or ‘sakthi.’
The bija-mantras have a significant inner meaning which is subtle and mystic.

32
O Lord of the Kundalini Sakthi, son of Sivan, and Indweller of the heart, come daily to protect me.

Meditation on the Divine Form
33-46
O Lord, You are six-faced, with your six bejewelled crowns, your vibhuti-adorned foreheads and long eye-brows, twelve eyes and ruddy lips, you wear various pearled jewels!
With dainty ear-rings on your twelve ears, various flower garlands and diadems, pearled ornaments and nine-gemmed chains,
You wear the sacred investiture thread across your bejewelled chest and beautiful abdomen.
Your silken sash and girdle encircle your full waist, with a nine-gemmed diadem adorning your silken robes.
Your beautiful legs and ankletted feet produce a harmonious blend of melodious notes most pleasing to the ear.

55
O Rider astride the peacock, come quickly.
56
O Lord of the three letters, come!
57-63
O Lord who resides in Swamimalai and grants Darshan from therein, grant me, your child, your favour.
I turn to You for salvation and prostrate before Your Holy Feet in submission, protect me, O Lord, for my life is but Your own.

64-81
With your twleve eyes, protect your child!
Protect the face – O beautiful Vel
Protect the vibuthi adorned forehead – O pure Vel!
Protect the two eyes – O shining Vel!
Protect the two ears – O Lord of the Vel!
Protect the two nostrils – O good Vel!
Protect the thirty-two teeth – O piercing Vel!
Protect the tongue – O perfect Vel!
Protect the two cheeks – O brilliant Vel!
Protect the neck – O sweet Vel!
Protect the chest – O bejewelled Vel!
Protect the shoulders – O sharp Vel!
Protect the nape – O great Vel!
Protect the back – O Vel of grace!
Protect the sixteen rib bones – O youthful Vel!
Protect the stomach – O ever victorious Vel!

82-83
Protect the umbilicus – O benevolent Vel!
Protect the organs of reproduction and excretion – O good and beautiful Vel!

84 -92
Protect the two thighs – O great Vel!
Protect the knees and calves – O bright Vel!
Protect the toes and feet – O Vel of grace!
Protect the two hands – O Vel of mercy!
Protect the two forearms – O strong Vel!

93-104!
Grant that Lakshmi resides in my arms!
May Saraswati abide in my speech!
And may the Hridaya Kamalam (the ten-petalled lotus of the heart; the Jivatma’s abode) be protected by the benevolent Vel!
May Ida, Puriggala, and Sushumna (nerve currents) be protected by the victorious Vel!
For as long as my tonue can utter your name (as long as I am alive), may your golden Vel come with the speed of lightning to protect me!
May Vachiravel protect me each day and night, everyday!
May He protect me in the early hours of the night, mid hours of the night, and predawn hours,
During dawn and dusk, protect me, O ever-vigilant Vel!

105-106
Without any delay, come O golden Vel to grant protective assistance!
Throw your merciful glance towards me and may your look destroy all my sins!

107-118
May You, O Lord, protect one from ghosts, spirits, and demons!
Reference is made to the different kinds of devils and spirits such as spirits that swallow infants, spirits and devils that follow maidens, the guardians of cemeteries and spirits of the forests.

119
At the mention of my name, may these (spirits, and demons) take to their heels with the speed of lightning!

120-135
This refers to charms, spells, and the practice of black magic.
May those who indulge in these shudder at the mention of my name (for I am your devotee and servant) and may they in humility bow before me (for you are my Lord and protector)!

136-148
May my love for You, keep them in chains!
May they shiver in fear, roll in agony, scream in terror, and flee in utter fear of me!
Protect me, O Lord, from the attacks of tigers, foxes, wolves, rats, and bears!
May these flee in fear on sight of me!
May I be relieved from the poisons from centipedes, snakes, and scorpions
If these deem to bite me!

149-157
May ailments such as sprains, strains, migrane, rheumatism, diseases due to excessive bile, fits, stomach ailments, lethargy, skin diseases, aches and pains, toothaches, and various other ailments of undefinable source, cease by Your Grace!

158-161
Grant me, O Lord, good relationship with all the fourteen worlds!
May both men and women be pleased with me!
May the ruling Soverign be pleased with me, I who adore thy great name!

162-171
You who originated from the waters of Saravana!
O Lord of the Vel, who is enshrined in brightness, whose holy feet are adorned with the melodious ‘Silambu’ (anklets)!
Muruha, you sever the cords of Samsaric birth!
Nephew of Vishnu and Lakshmi, who helped the Devas to protect the city of Amarapathi!
Lord Kantha, Lord Guha, O Lord of the brilliant Vel, who was nurtured by the Karthigai maidens!
Lord Skanda, who wears the garland of Kadamba flowers!
O Lord, you with your sweet Vel destroyed Kadamba and Idumban!
O Lord of Thiruthani, Son of Siva!
O Lord of Kathirgamam, weilder of the brilliant Vel!

172-175
O youthful Lord who abodes in Palani!
O Lord of Thiruvavinangkudi, dweller of the lovely Vel!
O Lord of Thiruchendur, who is adored as Sengalvaraya!
O Lord of Samarapuri, also known as Shanmuga!

176-191
For as long as the beautiful Saraswati, who has dark tresses, guards my tongue, I shall sing thy name.
O Lord and Father, I sang and danced, I danced and I sang in ecstasy.
I searched and longed for You from Tiruvavinankudi, that I might, with love, use this vibuthi which is your prasadam.
That I might, with your grace, break off from the bonds of Maya and attachment and attain bliss at thy lotus feet.
Bless me, O Lord Velayuthan, with love, that I might be showered with plenty and live graciously!
Hallowed be the Rider of the peacock!
Hallowed be the sharp Vel in His hands!
Hallowed be He who dwells in hilly abodes!
Hallowed be He with Valli!
Hallowed be He who has the cockrel as emblem on his flag!

192
Hallowed be He and may my poverty cease.

193-199
O Lord, whatever my shortcomings or failures, You as my Father and Guru, forgive me for them and bear with me!
Valli is but Mother, thus as parents, look upon me as your child, be pleased with me and shower me with Your love and blessings!

200-220
He who mediates on this kavasam daily, both morning and evening after cleansing, and with concentration and devotion on the kavasam and its meaning, reciting thirty-six times daily and who uses the vibuthi of the Lord will attain therein these benefits:

The Devas of all eight directions will bless him.
The Navagrahangal (astrological planets) will be pleased and confer blessings.
He will be blessed with the ‘sixteen wealths’ at all times.
This Kanthar Sashti Kavasam, which is equivalent to Lord Murugan’s Vel, if recited and used as a path, will confer great spiritual blessings on the aspirant:

Truth, knowledge, and mukti will shine.
Devils would not dare approach these devotees of the Lord.
The evil will meet their end, while in the good, the feet of Murugan shall ever dance.
221-226
You who have understood my heart, of all the Lakshmis, You have given new vigour to Veera Lakshmi.
With the hands that killed Soorapathman, you have graced the twenty-seven Devas by granting them the gift of Divine Honey.
You Lord, have the ability to grant moksha (liberation from rebirth) and who as Guru Paran gave upadesha to Lord Swami Himself.
You, who resides in the Temple of Palani Hills as a child, at your lttle holy feet I prostrate.

227-238
O Lord of the Vel, You whose loving form has entered my heart and blessed me, praise be to Thee!
O Warlord of the Devas, praise be to Thee!
O Lord who captivated Valli, praise be to Thee!
He whose form is strong and dazzling, praise be to Thee!
He who conquered Idumba and Kadamba, praise be to Thee!
O Lord of the Vel, who is garlanded with vedchi flowers, praise be to Thee!
O King of the Golden Council in Kandagiri (a hill abode of Murugan), praise be to Thee!
I surrender at thy lotus feet!
I surrender to thee, Lord Saravanabava!
I surrender to thee, Lord Shanmuga!

Also Read:

Kanda Shasti Kavasam in Tamil | English

Kanda Shasti Kavasam Lyrics in Tamil and Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top