Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Katyayani Ashtakam Lyrics in English

kātyāyanyaṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
avarsisamjnam puramasti loke katyayani tatra virajate ya ।
prasadada ya pratibha tadiya sa chatrapuryam jayatiha geya ॥ 1॥

tvamasya bhinnaiva vibhasi tasyastejasvini dipajadipakalpa ।
katyayani svasritaduhkhahartri pavitragatri matimanadatri ॥ 2॥

brahmoruvetalakasimhadadhosubhairavairagniganabhidhena ।
samsevyamana ganapatyabhikhya yuja ca devi svaganairihasi ॥ 3॥

gotresu jatairjamadagnibharadvaja’trisatkasyapakausikanam ।
kaundinyavatsanvayajaisca viprairnijairnisevye varade namaste ॥ 4॥

bhajami goksirakṛtabhiseke raktambare raktasucandanakte ।
tvam bilvapatrisubhadamasobhe bhaksyapriye hṛtpriyadipamale ॥ 5॥

khadgam ca saṅkham mahisasuriyam puccham trisūlam mahisasurasye ।
pravesitam devi karairdadhane raksanisam mam mahisasuraghne ॥ 6॥

svagrasthabanesvaranamaliṅgam suratnakam rukmamayam kiritma ।
sirse dadhane jaya he saranye vidyutprabhe mam jayinam kurūsva ॥ 7॥

netravatidaksinaparsvasamsthe vidyadharairnagaganaisca sevye ।
dayaghane prapaya sam sadasmanmataryasode subhade subhaksi ॥ 8॥

idam katyayanidevyah prasadastakamistadam ।
kumathacaryajam bhaktya pathedyah sa sukhi bhavet ॥ 9॥

॥ iti srikatyayanyastakam sampūrnam ॥

Katyayani Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top