Durga Stotram

Khadgamala – Devi Khadgamala Archana – Part 2 in Sanskrit (Concluding Part)

Devi Khadgamala Archana in Sanskrit:

॥ श्री देवी खड्गमालार्चनम् ॥

1ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दर्यै नमः पादुकां पूजयामि।
2ॐ ऐं ह्रीं श्रीं हृदयदेव्यै नमः पादुकां पूजयामि।
3शिरोदेव्यै
4शिखादेव्यै
5कवचदेव्यै
6नेत्रदेव्यै
7अस्त्रदेव्यै
8कामेश्वर्यै
9भगमालिन्यै
10नित्यक्लिन्नायै
11भेरुण्डायै
12वह्निवासिन्यै
13महावज्रेश्वर्यै
14शिवादूत्यै
15कुलसुन्दर्यै
16त्वरितायै
17नित्यायै
18नीलपताकायै
19विजयायै
20सर्वमङगलायै
21ज्वालामालिन्यै
22चित्रायै
23महानित्यायै
24परमेश्वर-परमेश्वर्यै-
25मित्रीशमय्यै
26षष्ठीशमय्यै
27उड्डीशमय्यै
28चर्यानाथमय्यै
29लोपामुद्रमय्यै
30अगस्त्यमय्यै
31कालतापनमय्यै
32धर्माचारमय्यै
33मुक्तकेशीश्वरमय्यै
34दीपकलानाथमय्यै
35विष्णुदेवमय्यै
36प्रभाकरदेवमय्यै
37तेजोदेवमय्यै
38मनोजदेवमय्यै
39कल्याणदेवमय्यै
40रत्नदेवमय्यै
41वासुदेवमय्यै
42श्रीरामानन्ददेवमय्यै
43अणिमासिद्धये
44लघिमासिद्धये
45महिमासिद्धये
46ईशित्वसिद्धये
47वशित्वसिद्धये
48प्राकाम्यसिद्धये
49भुक्तिसिद्धये
50इच्छसिद्धये
51प्राप्तिसिद्धये
52सर्वकामसिद्धये
53ब्राह्म्यै
54माहेश्वर्यै
55कौमार्यै
56वैष्णव्यै
57वाराह्यै
58माहेन्द्रियै
59चामुण्डायै
60महालक्ष्म्यै
61सर्वसङ्क्षोभिण्यै
62सर्वविद्राविण्यै
63सर्वाकर्षिण्यै
64सर्ववशङ्कर्यै
65सर्वोन्मादिन्यै
66सर्वमहाङ्कुशायै
67सर्वकेचर्यै
68सर्वबीजायै
69सर्वयोनये
70सर्वत्रिखण्डायै
71त्रिलोक्यमोहन चक्रस्वामिन्यै
72प्रकटयोगिन्यै
73कामाकर्षण्यै
74बुद्ध्याकर्षन्यै
75अहङ्काराकर्षिन्यै
76शब्दाकर्षिन्यै
77स्पर्शाकर्षिन्यै
78रुपाकर्षिन्यै
79रसाकर्षिन्यै
80गन्धाकर्षिन्यै
81चित्ताकर्षिन्यै
82धैर्याकर्षिन्यै
83स्मृत्याकर्षिन्यै
84नामाकर्षिन्यै
85बीजाकर्षिन्यै
86आत्माकर्षिन्यै
87अमृताकर्षिन्यै
88शरिराकर्षिन्यै
89सर्वाशापरिपूरकर चक्रस्वामिन्यै
90गुप्तयोगिन्यै
91अनङ्गकुसुमायै
92अनङ्गमेखलायै
93अनङ्गमदनायै
094अनङ्गमदनातुरायै
95अनङ्गरेखायै
96अनङ्गवेगिन्यै
97अनङ्गाङ्कुशायै
98अनङ्गमालिन्यै
99सर्वसङ्क्षोभण चक्रस्वामिन्यै
100गुप्ततरयोगिन्यै
101सर्वसङ्क्षोभिण्यै
102सर्वविद्राविन्यै
103सर्वाकर्षिण्यै
104सर्वाह्लादिन्यै
105सर्वसम्मोहिन्यै
106सर्वस्तम्भिन्यै
107सर्वजृम्भिन्यै
108सर्ववशङ्कर्यै
109सर्वरञ्जिन्यै
110सर्वोन्मादिन्यै
111सर्वार्थसाधिन्यै
112सर्वसम्पत्तिपूरण्यै
113सर्वमन्त्रमय्यै
114सर्वद्वन्द्वक्षयङ्कर्यै
115सर्वसोभाग्यदायक चक्रस्वामिन्यै
116सम्प्रदाययोगिन्यै
117सर्वसिद्धिप्रदायै
118सर्वसम्पद्प्रदायै
119सर्वप्रियङ्कर्यै
120सर्वमङ्गलकारिन्यै
121सर्वकामप्रदार्यै
122सर्वदुःखविमोचिन्यै
123सर्वमृत्युप्रशमन्यै
124सर्वविघ्ननिवारिण्यै
125सर्वाङ्गसुन्दर्यै
126सर्वसौभाग्यदायिन्यै
127सवार्थसाधक चक्रस्वामिन्यै
128कुलोत्तीर्णयोगिन्यै
129सर्वज्ञायै
130सर्वशक्त्तये
131सर्वैश्वर्यप्रदायै
132सर्वज्ञानमय्यै
133सर्वव्याधिविनाशिन्यै
134सर्वाधारस्वरूपायै
135सर्वपापहरायै
136सर्वानन्दमय्यै
137सर्वाक्षारस्वरूपिण्यै
138सर्वेप्सितफलप्रदायै
139सर्वरक्षाकर चक्रस्वामिन्यै
140निगर्भयोगिन्यै
141वशिन्यै
142कामेश्वर्यै
143मोदिन्यै
144विमलायै
145अरुणायै
146जयिन्यै
147सर्वेश्वर्यै
148कौलिन्यै
149सर्वरोगहर चक्रस्वमिन्यै
150रहस्ययोगिन्यै
151बणिन्यै
152चापिन्यै
153पाशिन्यै
154अङ्कुशिन्यै
155महाकामेश्वर्यै
156महावजेश्वर्यै
157महाभगमालिन्यै
158महाश्रीसुन्दर्यै
159सर्वसिद्धिप्रद चक्रस्वामिन्यै
160अतिरहस्ययोगिन्यै
161श्री श्री महाभट्टरिकायै
162सर्वानन्दमय चक्रस्वामिन्यै
163परापररहस्ययोगिन्यै
164त्रिपुरायै
165त्रिपुरेश्यै
166त्रिपुरसुन्दर्यै
167त्रिपुरवासिन्यै
168त्रिपुराश्रियै
169त्रिपुरमालिन्यै
170त्रिपुरासिद्धायै
171त्रिपुराम्बायै
172महात्रिपुरसुन्दर्यै
173महामहेश्वर्यै
174महामहाराज्ञ्यै
175महामहाशक्तये
176महामहागुप्तायै
177महामहाज्ञप्तये
178महामहानन्दायै
179महामहास्पन्दायै
180महामहाशयायै
181महामहा श्रीचक्रनगर सम्राज्ञ्यै
182नमस्ते नमस्ते नमस्ते स्वाहा

Also Read:

Khadgamala – Sri Devi Khadgamala Archana – Part 2 in English | Sanskrit

Khadgamala – Sri Devi Khadgamala Archana – Part 1 in English | Sanskrit