Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Krishna Slokam

Krishna Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಕೃಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃತೀ ಕೃಪಾಶೀತಃ ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ಧಜಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಸಂಹರ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬುಧರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 1 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಬ್ಜವದನಃ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ರಕೃತ್ಯಂಗಃ ಕೃತಾಖಿಲಃ ।
ಕೃತಗೀತಃ ಕೃಷ್ಣಗೀತಃ ಕೃಷ್ಣಗೋಪೀಜನಾಮ್ಬರಃ ॥ 2 ॥

ಕೃಷ್ಣಸ್ವರಃ ಕೃತ್ತಜಿಷ್ಣುಗರ್ವಃ ಕೃಷ್ಣೋತ್ತರಸ್ರಜಃ ।
ಕೃತಲೋಕೇಶಸಮ್ಮೋಹಃ ಕೃತದಾವಾಗ್ನಿಪಾರಣಃ ॥ 3 ॥

ಕೃಷ್ಟೋಲೂಖಲನಿರ್ಭಿನ್ನ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭೂರುಹಃ ।
ಕೃತಗೋವರ್ಧನಚ್ಛತ್ರೋ ಕೃತಾಹಿಫಣತಾಂಡವಃ ॥ 4 ॥

ಕೃತ್ತಾಘಃ ಕೃತ್ತಭಕ್ತಾಘಃ ಕೃತದೈವತಮಂಗಲಃ ।
ಕೃತಾನ್ತಸದನಾಧೀತಗುರುಪುತ್ರಃ ಕೃತಸ್ಮಿತಃ ॥ 5 ॥

ಕೃತಾನ್ತಭಗಿನೀವಾರಿವಿಹಾರೀ ಕೃತವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೃತಗೋವತ್ಸಸನ್ತ್ರಾಣಃ ಕೃತಕೇತರಸೌಹೃದಃ ॥ 6 ॥

ಕೃತ್ತಭೂಮಿಭರಃ ಕೃಷ್ಣಬನ್ಧುಃ ಕೃಷ್ಣಮಹಾಗುರುಃ ।
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಃ ಕೃಷ್ಣಸಖಃ ಕೃಷ್ಣೇಶಃ ಕೃಷ್ಣಸಾರಧಿಃ ॥ 7 ॥

ಕೃತರಾಜೋತ್ಸವಃ ಕೃಷ್ಣಗೋಪೀಜನಮನೋಧನಃ ।
ಕೃಷ್ಣಗೋಪೀಕಟಾಕ್ಷಾಲಿ ಪೂಜಿತೇನ್ದೀವರಾಕೃತಿಃ ॥ 8 ॥

ಕೃಷ್ಣಪ್ರತಾಪಃ ಕೃಷ್ಣಾಪ್ತಃ ಕೃಷ್ಣಮಾನಾಭಿರಕ್ಷಣಃ ।
ಕೃಪೀಟಧಿಕೃತಾವಾಸಃ ಕೃಪೀಟರುಹಲೋಚನಃ ॥ 9 ॥

ಕೃಶಾನುವದನಾಧೀಶಃ ಕೃಶಾನುಹುತಖಾಂಡವಃ ।
ಕೃತ್ತಿವಾಸಸ್ಸ್ಮ್ಯಯಾಹರ್ತಾ ಕೃತ್ತಿವಾಸೋಜ್ಜ್ವರಾರ್ದನಃ ॥ 10 ॥

ಕೃತ್ತಬಾಣಭುಜಾಬೃನ್ದಃ ಕೃತಬೃನ್ದಾರಕಾವನಃ ।
ಕೃತಾದಿಯುಗಸಂಸ್ಥಾಕೃತ್ಕೃತಸದ್ಧರ್ಮಪಾಲನಃ ॥ 11 ॥

ಕೃತಚಿತ್ತಜನಪ್ರಾಣಃ ಕೃತಕನ್ದರ್ಪವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೃಶೋದರೀಬೃನ್ದಬನ್ದೀಮೋಚಕಃ ಕೃಪಣಾವನಃ ॥ 12 ॥

ಕೃತ್ಸ್ನವಿತ್ಕೃತ್ಸ್ನದುರ್ಂಜೇಯಮಹಿಮಾ ಕೃತ್ಸ್ನಪಾಲಕಃ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಾನ್ತರಃ ಕೃತ್ಸ್ನಯನ್ತಾ ಕೃತ್ಸ್ನಹಾ ಕೃತ್ಸ್ನಧಾರಯಃ ॥ 13 ॥

ಕೃತ್ಸ್ನಾಕೃತಿಃ ಕೃತ್ಸ್ನದೃಷ್ಟಿಃ ಕೃಚ್ಛಲಭ್ಯಃ ಕೃತಾದ್ಭುತಃ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಪ್ರಿಯಃ ಕೃತ್ಸ್ನಹೀನಃ ಕೃತ್ಸ್ನಾತ್ಮಾ ಕೃತ್ಸ್ನಭಾಸಕಃ ॥ 14 ॥

ಕೃತ್ತಿಕಾನನ್ತರೋದ್ಭೂತಃ ಕೃತ್ತರುಕ್ಮಿಕಚವ್ರಜಃ ।
ಕೃಪಾತ್ತರುಕ್ಮಿಣೀಕಾನ್ತಃ ಕೃತಧರ್ಮಕ್ರಿಯಾವನಃ ॥ 15 ॥

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾಷ್ಟಮೀಚನ್ದ್ರ ಫಾಲಭಾಗಮನೋಹರಃ ।
ಕೃತ್ಯಸಾಕ್ಷೀ ಕೃತ್ಯಪತಿಃ ಕೃತ್ಸ್ನಕ್ರತು ಫಲಪ್ರದಃ ॥ 16 ॥

ಕೃಷ್ಣವರ್ಮಲಸಚ್ಚಕ್ರಃ ಕೃಪೀಟಜವಿಭೂಷಣಃ ।
ಕೃತಾಖ್ಯಾರೂಪನಿರ್ವಾಹಃ ಕೃತಾರ್ಥೀಕೃತಬಾಡಬಃ ॥ 17 ॥

ಕೃತವನ್ಯಸ್ರಜಾಭೂಷಃ ಕೃಪೀಟಜಲಸತ್ಕರಃ ।
ಕೃಪೀಟಜಾಲಯಾವಕ್ಷಾಃ ಕೃತಪಾದಾರ್ಚನಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 18 ॥

ಕೃತಿಮೇತರಸೌನ್ದರ್ಯಃ ಕೃತಿಮಾಶಯದುರ್ಲಭಃ ।
ಕೃತತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಧ್ವಜರಧಃ ಕೃತಮೋಕ್ಷಾಭಿಧೇಯಕಃ ॥ 19 ॥

ಕೃತೀಕೃತದ್ವಾಪರಕಃ ಕೃತಸೌಭಾಗ್ಯಭೂತಲಃ ।
ಕೃತಲೋಕತ್ರಯಾನನ್ದಃ ಕೃತೀಕೃತಕಲಿಪ್ರಧಃ ॥ 20 ॥

ಕೃತೋತ್ತರಾಗರ್ಭರಕ್ಷಃ ಕೃತಧೀ ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ ।
ಕೃತತ್ರಿಜಗತೀಮೋಹಃ ಕೃತದೇವದ್ರುಮಾಹೃತಿಃ ॥ 21 ॥

ಕೃತ್ಸ್ನಾನನ್ದಃ ಕೃತ್ಸ್ನದುಃಖದೂರಃ ಕೃತ್ಸ್ನವಿಲಕ್ಷಣಃ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಾಂಶಃ ಕೃತ್ಸ್ನಜೀವಾಂಶಃ ಕೃತ್ಸ್ನಸತ್ತಃ ಕೃತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 22 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಕಾರಾದಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮ್ ವಿಶ್ವಾವಸು
ಶ್ರಾವಣಾ ಬಹುಲ ಚತುರ್ಥೀ ಸ್ಥಿರವಾಸರೇ ರಾಮೇಣ ಲಿಖಿತಂ
ಸಮರ್ಪಿತಂ ಚ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ॥

Also Read:

Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Krishna Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top