Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kumaropanishad Lyrics in Kannada

Kumaropanishad Kannada Lyrics:

ಕುಮಾರೋಪನಿಷತ್
ಅಂಭೋಧಿಮಧ್ಯೇ ರವಿಕೋಟ್ಯನೇಕಪ್ರಭಾಂ ದದಾತ್ಯಾಶ್ರಿತಜೀವಮಧ್ಯೇ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೧ ||

ವಿರಾಜಯೋಗಸ್ಯ ಫಲೇನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾತಿ ನಮಃ ಕುಮಾರಾಯ ತಸ್ಮೈ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೨ ||

ಯೋಽತೀತಕಾಲೇ ಸ್ವಮತಾತ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶ್ರುತಿಂ ಕರೋತ್ಯನ್ಯಜೀವಾನ್ ಸ್ವಕೋಲೇ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೩ ||

ಯಸ್ಯಾಂಶ್ಚ ಜೀವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ದ್ವಿಭಾಗಜೀವಾಂಶ್ಚ ಸಮೈಕಕಾಲೇ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೪ ||

ಪ್ರಚೋದಯಾನ್ನಾದ ಹೃದಿಸ್ಥಿತೇನ ಮಂತ್ರಾಣ್ಯಜೀವಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೫ ||

ಬಾಂಧವ್ಯಕಲ್ಲೋಲಹೃದ್ವಾರಿದೂರೇ ವಿಮಾನಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಚ ಯಃ ಕರೋತಿ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೬ ||

ಸದ್ದೀಕ್ಷಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಶಬ್ದಸ್ಮೃತಿರ್ಹೃದ್ವಾತಾಂಶ್ಚ ಛಿನ್ನಾದನುಭೂತಿರೂಪಮ್ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೭ ||

ದೀಕ್ಷಾವಿಧಿಜ್ಞಾನಚತುರ್ವಿಧಾನ್ಯ ಪ್ರಚೋದಯಾನ್ಮಂತ್ರದೈವಾದ್ವರಸ್ಯ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೮ ||

ಕೋಟ್ಯದ್ಭುತೇ ಸಪ್ತಭಿರೇವ ಮಂತ್ರೈಃ ದತ್ವಾ ಸುಖಂ ಕಶ್ಚಿತಿ ಯಸ್ಯ ಪಾದಮ್ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೯ ||

ಸ್ವಸ್ವಾಧಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ವಿಮುಕ್ತದೇವಾಃ ಶೀರ್ಷೇಣ ಸಂಯೋಗಯೇದ್ಯಸ್ಯ ಪಾದಮ್ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೧೦ ||

ಹುಂಕಾರಶಬ್ದೇನ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಭಾವಂ ಜೀವಸ್ಯ ದತ್ತಂ ಸ್ವವರೇಣ ಯೇನ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೧೧ ||

ವೀರಾಜಪತ್ರಸ್ಥ ಕುಮಾರಭೂತಿಂ ಯೋ ಭಕ್ತಹಸ್ತೇನ ಸಂಸ್ವೀಕರೋತಿ |
ಸಸರ್ವಸಂಪತ್ ಸಮವಾಪ್ತಿಪೂರ್ಣಃ ಭವೇದ್ಧಿ ಸಂಯಾತಿ ತಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ||

ಏತಾದೃಶಾನುಗ್ರಹಭಾಸಿತಾಯ ಸಾಕಲ್ಯಕೋಲಾಯ ವೈ ಷಣ್ಮುಖಾಯ |
ಓಂ ಹಂಸಃ ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು || ೧೨ ||

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ||

Also Read:

Kumaropanishad lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Kumaropanishad Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top