Durga Stotram Lalitha Stotram

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Lalita Pancha Ratnam was written by Adi Shankaracharya.

Lalitha Pancha Ratnam Stotram Lyrics in Kannada:

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ಲಲಿತಾವದನಾರವಿಂದಂ
ಬಿಂಬಾಧರಂ ಪೃಥುಲಮೌಕ್ತಿಕಶೋಭಿನಾಸಮ್ |
ಆಕರ್ಣದೀರ್ಘನಯನಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಾಢ್ಯಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮೃಗಮದೋಜ್ಜ್ವಲಫಾಲದೇಶಮ್ || 1 ||

ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಲಲಿತಾಭುಜಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಂ
ರಕ್ತಾಂಗುಳೀಯಲಸದಂಗುಳಿಪಲ್ಲವಾಢ್ಯಾಮ್ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಹೇಮವಲಯಾಂಗದಶೋಭಮಾನಾಂ
ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಚಾಪಕುಸುಮೇಷುಸೃಣೀರ್ದಧಾನಾಮ್ || 2 ||

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಲಲಿತಾಚರಣಾರವಿಂದಂ
ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾನನಿರತಂ ಭವಸಿಂಧುಪೋತಮ್ |
ಪದ್ಮಾಸನಾದಿಸುರನಾಯಕಪೂಜನೀಯಂ
ಪದ್ಮಾಂಕುಶಧ್ವಜಸುದರ್ಶನಲಾಂಛನಾಢ್ಯಮ್ || 3 ||

ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವೇ ಪರಶಿವಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಭವಾನೀಂ
ತ್ರಯ್ಯಂತವೇದ್ಯವಿಭವಾಂ ಕರುಣಾನವದ್ಯಾಮ್ |
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟವಿಲಯಸ್ಥಿತಿಹೇತುಭೂತಾಂ
ವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀಂ ನಿಗಮವಾಙ್ಮಮನಸಾತಿದೂರಾಮ್ || 4 ||

ಪ್ರಾತರ್ವದಾಮಿ ಲಲಿತೇ ತವ ಪುಣ್ಯನಾಮ
ಕಾಮೇಶ್ವರೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀತಿ |
ಶ್ರೀಶಾಂಭವೀತಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀ ಪರೇತಿ
ವಾಗ್ದೇವತೇತಿ ವಚಸಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀತಿ || 5 ||

ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಕಮಿದಂ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಯಾಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಸುಲಲಿತಂ ಪಠತಿ ಪ್ರಭಾತೇ |
ತಸ್ಮೈ ದದಾತಿ ಲಲಿತಾ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ
ವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಮಲಸೌಖ್ಯಮನಂತಕೀರ್ತಿಮ್ ||

Lalita Pancharatnam Stotram

Sri Lalita Pancha Ratnam Stotram Meaning:

I meditate in the morning,
On the lotus face of Lalitha,
Whose lips are red as the pomegranate,
Who has nose shining like a pearl,
Whose beautiful long eyes which extend to the ears,
Who has ear drops made of very precious gems,
Who has a very subtle pleasant smile,
Her forehead glows with a mark of perfume. || 1 ||

I salute in the morning,
That Lalitha whose hand,
Is like a wish giving climbing plant,
Who wears shining gem studded rings,
Who wears golden bangles with precious stones,
Who holds a bow of flowers,
And who has a goad in her hands. || 2 ||

I worship in the morning,
The lotus-like feet of Lalitha,
Which blesses her devotees with their wishes,
Which is a boat which helps them cross the samsara,
And who is worshipped by leaders of devas.
Sitting in the lotus posture,
And who holds lotus, goad, and flag
And the wheel in her hands. || 3 ||

I pray in the morning, that Lalitha
Who is the supreme giver of life,
Who is the Devi who is the slayer of arrogance,
Whose power and protection resides in the Vedas,
Who is the pure and auspicious form of mercy,
Who is the cause of creation, sustenance and destruction,
Beyond scripture, speech, mind and intellect. || 4 ||

I repeat in the morning your holy names, Lalitha,
As the Devi of passion and love,
As one who sits on the lotus,
As the Supreme Deity,
As the Mother of the world,
As the Devi of words and language,
And as the one who is the Devi of the three cities.|| 5 ||

She who reads these five stanzas,
In the morning, extolling the mother Lalitha,
Who is easy to please
Would get luck, knowledge riches, endless fame
By the grace of Devi Lalitha.||

Also Read:

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam