Home / Ayyappa Stotram / Loka Veeram Mahapoojyam | Swamy Ayyappan Namaskara Slokam

Loka Veeram Mahapoojyam | Swamy Ayyappan Namaskara Slokam

Loka Veeram Maha Poojyam,
Sarvarakshakaram Vibhum |
Parvathi Hridayanandam,
Saasthaaram Pranamamyaham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 1 ||

Viprapoojyam Viswavandyam,
Vishnu Shambho Priyam Sutham |
Kshipraprasaada Niratam,
Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa || 2 ||

Mattha Maatanga Gamanam,
Kaarunyaamrita Pooritam |
Sarva Vighnaharam Devam,
Saasthaaram Pranamamyaham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 3 ||

Asmatkuleswaram Devam,
Asmat Shatru Vinaashanam |
Asmadista Pradaataram,
Saasthaaram Pranamamyaham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 4 ||

Pandyesha Vamsa Tilakam,
Keraley Keli Vigraham |
Aarta Thraana Param Devam,
Saasthaaram Pranamamyaham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 5 ||

Pancha Ratnaakya Methadyo
Nityam Shudha Patennaraha |
Tasya Prasanno Bhagawaan
Saastha Vasathi Maanase ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 6 ||

Sabarigiri Nivaasam Shaantha Hrid Padma Hamsam |
Sashi Ruchi Mrithuhaasam Shyamalam Bhodha Bhaasam ||
Kalitha Ripu Niraasam Kaantha Mrithunga Naasam ||
Nathinuthi Paradaasam Naumi Pinjaava Thamsam ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 7 ||

Sabarigiri Nishaantham Shange Kundenthu Dhantham |
Shamadhana Hridi Bhaantham Shatru Paalee Krithaantham ||
Sarasija Ripukaantham Saanu Kampeksha Naantham
Kritha Nutha Vipadantham Keerthaye Hum Nithaantham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 8 ||

Sabarigiri Kalaapam Shaastra Vadhwaantha Deepam
Shamitha Sujanathaapam Shanthiheer Nir Dhuraapam |
Kara Dhrutha Sumachaapam Kaarano Paatha Rupam |
Kacha Kalitha Kalaapam Kaamaye Pushkalabham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 9 ||

Sabarigiriniketham Shankaropendrapotham
Shakalitha Dhithijaatham Shatruji Moothapaatham |
Padanatha Puruhutham Paalitha Shesha Bhootham
Bhavajala Nidhi Bhotham Bhavaye Nitye Bhootham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 10 ||

Sabari Vihrithi Lokham Shyamalo Ddhaara Chelam
Shathamakha Ripukaalam Sarva Vaikunta Balam |
Nathajana Surajaalam Naaki Lokaanukoolam
Navamayamani Maalam Naumi Nisshesha Moolam ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 11 ||

Sabarigirikuteeram Shatru Samghaatha Ghoram
Shatagiri Shathadhaaram Shashpi Theyndraari Shooram ||
Harigirisha Kumaarem Haari Keyura Haaram
Navajaladha Shareeram Naumi Vishwaika Veeram ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 12 ||

Sarasija Dalanethram Saara Saaraathi Vakthram
Sajala Jaladha Ghaathram Saandhra Kaarunya Paathram |
Sahathanaya Kalanthram Saambha Govinda Puthram
Sakala Vibhudha Mithram Sannamam Pavithram ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 13 ||

Shridhaa Nanda Chinthamani Shreenivasam
Sada Sacchidaananda Purna Prakasham |
Udhaaram Sadhaaram Suraadhaara meesham
Param Jyothi Rupam Bhaje Bhootha Naatham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 14 ||

Vibhum Veda Vedaantha Vedhyam Varishtam
Vibhoothi Pradam Vishrutham Brahma Nishtam
Vibhaaswath Prabhaava Prabhum Pushka Leshtam
Param Jyothi Rupam Bhaje Bhootha Naatham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 15 ||

Parithraana Dhaksham Parabrahma Soothram
Sfuraschaaru Gaathram Bhava Dhwaantha Mithram|
Param Prema Paathram Pavithram Vichithram
Param Jyothi Rupam Bhaje Bhootha Naatham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 16 ||

Paresham Prabhum Purna Kaarunya Rupam
Girishaadi Peeto Jwala Chcharu Deepam |
Sureshaadi Samsevitham Suprathaapam
Param Jyothi Rupam Bhaje Bhootha Naatham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 17 ||

Gurum Purna Lavanya Paadadi Kesham
Gareeyam Mahatkoti Surya Prakasham |
Karaambhoru Hanya Sthavethram Suresham
Param Jyothi Rupam Bhaje Bhootha Naatham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 18 ||

Haree Shaana Samyuktha Shakthyey Ka Veeram
Kiraathaava Thaaram Kripaa Paanga Pooram |
Kireetaavath Sojjwalath Pinjcha Bhaaram
Param Jyothi Rupam Bhaje Bhootha Naatham||
Swamiye Saranam Ayyappa || 19 ||

Mahaayoga Peeto Jwalantham Mahaantham
Mahaavaakya Saaro Padesham Sushaantham|
Maharshi Praharsha Pradam Jnaana Kaantham
Param Jyothi Rupam Bhaje Bhootha Naatham ||
Swamiye Saranam Ayyappa || 20 ||

Add Comment

Click here to post a comment