Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Ganesha Sahasranamavali in English | 1000 Names of Lord Ganesha

1) Om Ganeshwaraya Namah।
2) Om Ganakridaya Namah।
3) Om Gananathaya Namah।
4) Om Ganadhipaya Namah।
5) Om Ekadanshtraya Namah।
6) Om vakratundaya Namah।
7) Om Gajavaktraya Namah।
8) Om Mahodaraya Namah।
9) Om Lambodaraya Namah।
10) Om Dhumravarnaya Namah।
11) Om Vikataya Namah।
12) Om Vighnanayakaya Namah।
13) Om Sumukhaya Namah।
14) Om Durmukhaya Namah।
15) Om Buddhaya Namah।
16) Om Vighnarajaya Namah।
17) Om Gajananaya Namah।
18) Om Bhimaya Namah।
19) Om Pramodaya Namah।
20) Om Amodaya Namah।
21) Om Suranandaya Namah।
22) Om Madotkataya Namah।
23) Om Herambaya Namah।
24) Om Shambaraya Namah।
25) Om Shambhave Namah।
26) Om Lambakarnaya Namah।
27) Om Mahabalaya Namah।
28) Om Nandanaya Namah।
29) Om Alampataya Namah।
30) Om Abhirave Namah।
31) Om Meghanadaya Namah।
32) Om Gananjayaya Namah।
33) Om Vinayakaya Namah।
34) Om Virupakshaya Namah।
35) Om Dhirashuraya Namah।
36) Om Varapradaya Namah।
37) Om Mahaganapataye Namah।
38) Om Buddhipriyaya Namah।
39) Om Kshipraprasadanaya Namah।
40) Om Rudrapriyaya Namah।
41) Om Ganadhyakshaya Namah।
42) Om Umaputraya Namah।
43) Om Aghanashanaya Namah।
44) Om Kumaragurave Namah।
45) Om Ishanaputraya Namah।
46) Om Mushakavahanaya Namah।
47) Om Siddhipriyaya Namah।
48) Om Siddhipataye Namah।
49) Om Siddhaye Namah।
50) Om Siddhivinayakaya Namah।

51) Om Avighnaya Namah।
52) Om Tumburave Namah।
53) Om Sinhavahanaya Namah।
54) Om Mohinipriyaya Namah।
55) Om Katankataya Namah।
56) Om Rajaputraya Namah।
57) Om Shalakaya Namah।
58) Om Sammitaya Namah।
59) Om Amitaya Namah।
60) Om Kushmanda Samasambhutaye Namah।
61) Om Durjayaya Namah।
62) Om Dhurjayaya Namah।
63) Om Jayaya Namah।
64) Om Bhupataye Namah।
65) Om Bhuvanapataye Namah।
66) Om Bhutanam Pataye Namah।
67) Om Avyayaya Namah।
68) Om Vishvakartre Namah।
69) Om Vishvamukhaya Namah।
70) Om Vishvarupaya Namah।
71) Om Nidhaye Namah।
72) Om Ghrinaye Namah।
73) Om Kavaye Namah।
74) Om Kavinamrishabhaya Namah।
75) Om Brahmanyaya Namah।
76) Om Brahmanaspataye Namah।
77) Om Jyeshtharajaya Namah।
78) Om Nidhipataye Namah।
79) Om Nidhipriyapatipriyaya Namah।
80) Om HiranmayapurantahSthaya Namah।
81) Om Suryamandalamadhyagaya Namah।
82) Om Karahatividhvastasindhusalilaya Namah।
83) Om Pushadantabhide Namah।
84) Om Umankakelikutukine Namah।
85) Om Muktidaya Namah।
86) Om Kulapalanaya Namah।
87) Om Kiritine Namah।
88) Om Kundaline Namah।
89) Om Harine Namah।
90) Om vanamaline Namah।
91) Om Manomayaya Namah।
92) Om vaimukhyahatadaityashriye Namah।
93) Om padahatijitakshitaye Namah।
94) Om Sadyojataswarnamunjamekhaline Namah।
95) Om Durnimittahrite Namah।
96) Om DuhSwapnahrite Namah।
97) Om Prasahanaya Namah।
98) Om Gunine Namah।
99) Om Nadapratishthitaya Namah।
100) Om Surupaya Namah।

101) Om Sarvanetradhivasaya Namah।
102) Om Virasanashrayaya Namah।
103) Om Pitambaraya Namah।
104) Om Khandaradaya Namah।
105) Om Khandendukritashekharaya Namah।
106) Om Chitrnkashyamadashanaya Namah।
107) Om Bhalachandraya Namah।
108) Om Chaturbhujaya Namah।
109) Om Yogadhipaya Namah।
110) Om Tarakasthaya Namah।
111) Om Purushaya Namah।
112) Om Gajakarnaya Namah।
113) Om Ganadhirajaya Namah।
114) Om Vijayasthiraya Namah।
115) Om Gajapatirdhwajine Namah।
116) Om Devadevaya Namah।
117) Om Smarapranadipakaya Namah।
118) Om Vayukilakaya Namah।
119) Om Vipashchid Varadaya Namah।
120) Om Nadonnadabhinnabalahakaya Namah।
121) Om varaharadanaya Namah।
122) Om Mrityunjayaya Namah।
123) Om Vyaghrajinambaraya Namah।
124) Om Ichchhashaktidharaya Namah।
125) Om Devatratre Namah।
126) Om Daityavimardanaya Namah।
127) Om Shambhuvaktrodbhavaya Namah।
128) Om Shambhukopaghne Namah।
129) Om Shambhuhasyabhuve Namah।
130) Om Shambhutejase Namah।
131) Om Shivashokaharine Namah।
132) Om Gaurisukhavahaya Namah।
133) Om Umangamalajaya Namah।
134) Om Gauritejobhuve Namah।
135) Om Swardhunibhavaya Namah।
136) Om Yagyakayaya Namah।
137) Om Mahanadaya Namah।
138) Om Girivarshmane Namah।
139) Om Shubhananaya Namah।
140) Om Sarvatmane Namah।
141) Om Sarvadevatmane Namah।
142) Om Brahmamurdhane Namah।
143) Om Kakup Shrutaye Namah।
144) Om Brahmandakumbhaya Namah।
145) Om Chid Vyomabhalaya Namah।
146) Om Satyashiroruhaya Namah।
147) Om Jagajjanmalayonmeshanimeshaya Namah।
148) Om Agnyarkasomadrishe Namah।
149) Om Girindraikaradaya Namah।
150) Om Dharmadharmoshthaya Namah।
151) Om Samabrimhitaya Namah।
152) Om Graharkshadashanaya Namah।
153) Om Vanijihvaya Namah।
154) Om vasavanasikaya Namah।
155) Om Kulachalansaya Namah।
156) Om Somarkaghantaya Namah।
157) Om Rudrashirodharaya Namah।
158) Om Nadinadabhujaya Namah।
159) Om Sarpangulikaya Namah।
160) Om Tarakanakhaya Namah।
161) Om Bhrumadhyasansthitakaraya Namah।
162) Om Brahmavidyamadotkataya Namah।
163) Om Vyomanabhaye Namah।
164) Om Shrihridayaya Namah।
165) Om Meruprishthaya Namah।
166) Om Arnavodaraya Namah।
167) Om Kukshisthayakshagandharva RakshahKinnaramanushaya Namah।
168) Om Prithvikataye Namah।
169) Om Srishtilingaya Namah।
170) Om Shailorave Namah।
171) Om Dasrajanukaya Namah।
172) Om Patalajanghaya Namah।
173) Om Munipade Namah।
174) Om Kalangushthaya Namah।
175) Om Trayitanave Namah।
176) Om Jyotirmandalalangulaya Namah।
177) Om Hridayalananishchalaya Namah।
178) Om Hritpadmakarnikashaliviyatkelisarovaraya Namah।
179) Om Sadbhaktadhyananigadaya Namah।
180) Om Pujavarinivaritaya Namah।
181) Om Pratapine Namah।
182) Om Kashyapasutaya Namah।
183) Om ganapaya Namah।
184) Om Vishtapine Namah।
185) Om Baline Namah।
186) Om Yashasvine Namah।
187) Om Dharmikaya Namah।
188) Om Svojase Namah।
189) Om Prathamaya Namah।
190) Om Prathameshwaraya Namah।
191) Om Chintamanidwipa Pataye Namah।
192) Om Kalpadrumavanalayaya Namah।
193) Om Ratnamandapamadhyasthaya Namah।
194) Om Ratnasinhasanashrayaya Namah।
195) Om Tivrashiroddhritapadaya Namah।
196) Om Jwalinimaulilalitaya Namah।
197) Om Nandananditapithashriye Namah।
198) Om Bhogadabhushitasanaya Namah।
199) Om Sakamadayinipithaya Namah।
200) Om Sphuradugrasanashrayaya Namah।

201) Om Tejowatishiroratnaya Namah।
202) Om Satyanityawatansitaya Namah।
203) Om Savighnanashinipithaya Namah।
204) Om Sarvashaktyambujashrayaya Namah।
205) Om Lipipadmasanadharaya Namah।
206) Om Vahnidhamatrayashrayaya Namah।
207) Om Unnatprapadaya Namah।
208) Om Gudhagulphaya Namah।
209) Om Samvritaparshinakaya Namah।
210) Om Pinajanghaya Namah।
211) Om Shlishtajanave Namah।
212) Om Sthulorave Namah।
213) Om Pronnamatkataye Namah।
214) Om Nimnanabhaye Namah।
215) Om Sthulakukshaye Namah।
216) Om Pinavakshase Namah।
217) Om Brihadbhujaya Namah।
218) Om Pinaskandhaya Namah।
219) Om kambukanthaya Namah।
220) Om Lamboshthaya Namah।
221) Om Lambanasikaya Namah।
222) Om Bhagnavamaradaya Namah।
223) Om Tungasavyadantaya Namah।
224) Om Mahahanave Namah।
225) Om Hrasvanetratrayaya Namah।
226) Om Shurpakarnaya Namah।
227) Om Nibidamastakaya Namah।
228) Om Stabakakarakumbhagraya Namah।
229) Om Ratnamaulaye Namah।
230) Om Nirankushaya Namah।
231) Om Sarpaharakatisutraya Namah।
232) Om Sarpayagyopavitaye Namah।
233) Om Sarpakotirakatakaya Namah।
234) Om Sarpagraiveyakangadaya Namah।
235) Om Sarpakakshyodarabandhaya Namah।
236) Om Sarparajottriyakaya Namah।
237) Om Raktaya Namah।
238) Om Raktambaradharaya Namah।
239) Om Raktamalyavibhushanaya Namah।
240) Om Raktekshanaya Namah।
241) Om Raktakaraya Namah।
242) Om Raktalvoshthapallavaya Namah।
243) Om Shwetaya Namah।
244) Om Shwetambaradharaya Namah।
245) Om Shwetamalyavibhushanaya Namah।
246) Om Shwetatapatraruchiraya Namah।
247) Om Shwetachamaravijitaya Namah।
248) Om Sarvavayavasampurnasarvalakshanalakshitaya Namah।
249) Om Sarvabharanashobhadhyaya Namah।
250) Om Sarvashobhasamanvitaya Namah।
251) Om Sarvamangalamangalyaya Namah।
252) Om Sarvakaranakaranaya Namah।
253) Om Sarvadaikakaraya Namah।
254) Om Shangirgane Namah।
255) Om Bijapurine Namah।
256) Om Gadadharaya Namah।
257) Om Ikshuchapadharaya Namah।
258) Om Shuline Namah।
259) Om Chakrapanaye Namah।
260) Om Sarojabhrite Namah।
261) Om Pashine Namah।
262) Om Dhritotpalaya Namah।
263) Om Shalimanjaribhrite Namah।
264) Om Swadantabhrite Namah।
265) Om kalpavallidharaya Namah।
266) Om Vishvabhayadaikakaraya Namah।
267) Om Vashine Namah।
268) Om Akshamaladharaya Namah।
269) Om Gyanamudravate Namah।
270) Om Mudgarayudhaya Namah।
271) Om Purnapatrine Namah।
272) Om kambudharaya Namah।
273) Om Vidhritalisamudgakaya Namah।
274) Om Matulingadharaya Namah।
275) Om Chutakalikabhrite Namah।
276) Om Kutharavate Namah।
277) Om Pushkarasthaswarnaghatipurnaratnabhivarshakaya Namah।
278) Om Bharatisundarinathaya Namah।
279) Om Vinayakaratipriyaya Namah।
280) Om Mahalakshmi Priyatamaya Namah।
281) Om Siddhalakshmimanoramaya Namah।
282) Om ramarameshapurvangaya Namah।
283) Om Dakshinomamaheshwaraya Namah।
284) Om Mahivarahavamangaya Namah।
285) Om Ravikandarpapashchimaya Namah।
286) Om Amodapramodajananaya Namah।
287) Om Sapramodapramodanaya Namah।
288) Om Samedhitasamriddhishriye Namah।
289) Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।
290) Om Dattasaukhyasumukhaya Namah।
291) Om Kantikandalitashrayaya Namah।
292) Om Madanavatyashritanghraye Namah।
293) Om Krittadaurmukhyadurmukhaya Namah।
294) Om Vighnasampallavopaghnaya Namah।
295) Om Sevonnidramadadravaya Namah।
296) Om Vighnakrinnighnacharanaya Namah।
297) Om Dravinishakti Satkritaya Namah।
298) Om Tivraprasannanayanaya Namah।
299) Om Jwalinipalataikadrishe Namah।
300) Om Mohinimohanaya Namah।

301) Om Bhogadayinikantimanditaya Namah।
302) Om Kaminikantavaktrashriye Namah।
303) Om Adhishthita Vasundharaya Namah।
304) Om Vasundharamadonnaddhamahashankhanidhiprabhave Namah।
305) Om Namadvasumatimaulimahapadmanidhiprabhave Namah।
306) Om Sarvasadgurusansevyaya Namah।
307) Om Shochishkeshahridashrayaya Namah।
308) Om Ishanamurdhane Namah।
309) Om Devendrashikhayai Namah।
310) Om Pavananandanaya Namah।
311) Om Agrapratyagranayanaya Namah।
312) Om Divyastranam Prayogavide Namah।
313) Om Eravatadisarvashavaranavaranapriyaya Namah।
314) Om Vajradyastraparivaraya Namah।
315) Om Ganachandasamashrayaya Namah।
316) Om Jayajayaparivaraya Namah।
317) Om Vijayavijayavahaya Namah।
318) Om Ajitarchitapadabjaya Namah।
319) Om Nityanityavatansitaya Namah।
320) Om Vilasinikritollasaya Namah।
321) Om Shaundisaundaryamanditaya Namah।
322) Om Anantanantasukhadaya Namah।
323) Om Sumangalasumangalaya Namah।
324) Om Ichchhashaktigyanashaktikriyashaktiniveshitaya Namah।
325) Om Subhagasanshritapadaya Namah।
326) Om Lalitalalitashrayaya Namah।
327) Om Kaminikamanaya Namah।
328) Om Kamamalinikelilalitaya Namah।
329) Om Saraswatyashrayaya Namah।
330) Om Gaurinandanaya Namah।
331) Om Shriniketanaya Namah।
332) Om Guruguptapadaya Namah।
333) Om Vachasiddhaya Namah।
334) Om Vagishwaripataye Namah।
335) Om Nalinikamukaya Namah।
336) Om Vamaramaya Namah।
337) Om Jyeshthamanoramaya Namah।
338) Om Raudrimudritapadabjaya Namah।
339) Om Humbijaya Namah।
340) Om Tungashaktikaya Namah।
341) Om Vishvadijananatranaya Namah।
342) Om Swahashaktaye Namah।
343) Om Sakilakaya Namah।
344) Om Amritabdhikritavasaya Namah।
345) Om Madaghurnitalochanaya Namah।
346) Om Uchchhishtaganaya Namah।
347) Om Uchchhishtaganeshaya Namah।
348) Om Gananayakaya Namah।
349) Om Sarvakalikasansiddhaye Namah।
350) Om NityaShaivaya Namah।
351) Om Digambaraya Namah।
352) Om Anapaya Namah।
353) Om Anantadrishtaye Namah।
354) Om Aprameyaya Namah।
355) Om Ajaramaraya Namah।
356) Om Anavilaya Namah।
357) Om Apratirathaya Namah।
358) Om Achyutaya Namah।
359) Om Amritaya Namah।
360) Om Aksharaya Namah।
361) Om Apratarkyaya Namah।
362) Om Akshayaya Namah।
363) Om Ajayyaya Namah।
364) Om Anadharaya Namah।
365) Om Anamayaya Namah।
366) Om Amalaya Namah।
367) Om Amoghasiddhaye Namah।
368) Om Advaitaya Namah।
369) Om Aghoraya Namah।
370) Om Apramitananaya Namah।
371) Om Anakaraya Namah।
372) Om Abdhibhumyagnibalaghnaya Namah।
373) Om Avyaktalakshanaya Namah।
374) Om Adharapithaya Namah।
375) Om Adharaya Namah।
376) Om Adharadheyavarjitaya Namah।
377) Om Akhuketanaya Namah।
378) Om Ashapurakaya Namah।
379) Om Akhumaharadhaya Namah।
380) Om Ikshusagaramadhyasthaya Namah।
381) Om Ikshubhakshanalalasaya Namah।
382) Om Ikshuchapatirekashriye Namah।
383) Om Ikshuchapanishevitaya Namah।
384) Om Indragopasamanashriye Namah।
385) Om Indranilasamadyutaye Namah।
386) Om Indivaradalashyamaya Namah।
387) Om Indumandalanirmalaya Namah।
388) Om Ishmapriyaya Namah।
389) Om Idabhagaya Namah।
390) Om Iradhamne Namah।
391) Om Indirapriyaya Namah।
392) Om Iakshvakuvighnavidhvansine Namah।
393) Om Itikartavyatepsitaya Namah।
394) Om Ishanamaulaye Namah।
395) Om Ishanaya Namah।
396) Om Ishanasutaya Namah।
397) Om Itighne Namah।
398) Om Ishanatrayakalpantaya Namah।
399) Om Ihamatravivarjitaya Namah।
400) Om Upendraya Namah।

401) Om Udubhrinmaulaye Namah।
402) Om Underakabalipriyaya Namah।
403) Om Unnatananaya Namah।
404) Om Uttungaya Namah।
405) Om Udaratridashagranye Namah।
406) Om Urjaswate Namah।
407) Om Ushmalamadaya Namah।
408) Om Uhapohadurasadaya Namah।
409) Om Rigyajussamasambhutaye Namah।
410) Om Riddhisiddhipravartakaya Namah।
411) Om Rijuchittaikasulabhaya Namah।
412) Om Rinatrayamochakaya Namah।
413) Om Swabhaktanam Luptavighnaya Namah।
414) Om Suradwishanluptashaktaye Namah।
415) Om Vimukharchanam Luptashriye Namah।
416) Om Lutavisphotanashanaya Namah।
417) Om Ekarapithamadhyasthaya Namah।
418) Om Ekapadakritasanaya Namah।
419) Om Ejitakhiladaityashriye Namah।
420) Om Edhitakhilasanshrayaya Namah।
421) Om Eshwaryanidhaye Namah।
422) Om Eshwaryaya Namah।
423) Om Ehikamushmikapradaya Namah।
424) Om Erammadasamonmeshaya Namah।
425) Om Eravatanibhananaya Namah।
426) Om Omkaravachyaya Namah।
427) Om Omkaraya Namah।
428) Om Ojaswate Namah।
429) Om Oshadhipataye Namah।
430) Om Audaryanidhaye Namah।
431) Om Auddhatyadhuryaya Namah।
432) Om Aunnatyanisswanaya Namah।
433) Om Suranaganamankushaya Namah।
434) Om Suravidwishamankushaya Namah।
435) Om AhSamastavisargantapadeshu Parikirtiyaya Namah।
436) Om Kamandaludharaya Namah।
437) Om Kalpaya Namah।
438) Om Kapardine Namah।
439) Om kalabhananaya Namah।
440) Om Karmasakshine Namah।
441) Om KarmakartreNamah।
442) Om Karmakarmaphalapradaya Namah।
443) Om Kadambagolakakaraya Namah।
444) Om Kushmandagananayakaya Namah।
445) Om Karunyadehaya Namah।
446) Om Kapilaya Namah।
447) Om Kathakaya Namah।
448) Om Katisutrabhrite Namah।
449) Om Kharvaya Namah।
450) Om Khagapriyaya Namah।
451) Om Khagakhantantah Sthaya Namah।
452) Om Khanirmalaya Namah।
453) Om Khalvatashringanilayaya Namah।
454) Om Khatvangine Namah।
455) Om Khadurasadaya Namah।
456) Om Gunadhyaya Namah।
457) Om Gahanaya Namah।
458) Om Ga-Sthaya Namah।
459) Om Gadyapadyasudharnavaya Namah।
460) Om Gadyaganapriyaya Namah।
461) Om Garjaya Namah।
462) Om Gitagirvanapurvajaya Namah।
463) Om Guhyachararataya Namah।
464) Om Guhyaya Namah।
465) Om Guhyagamanirupitaya Namah।
466) Om Guhashayaya Namah।
467) Om Guhabdhisthaya Namah।
468) Om Gurugamyaya Namah।
469) Om Gurorgurave Namah।
470) Om Ghantaghargharikamaline Namah।
471) Om Ghatakumbhaya Namah।
472) Om Ghatodaraya Namah।
473) Om Chandaya Namah।
474) Om Chandeshwarasuhride Namah।
475) Om Chandishaya Namah।
476) Om Chandavikramaya Namah।
477) Om Characharapataye Namah।
478) Om Chintamanicharvanalalasaya Namah।
479) Om Chhandase Namah।
480) Om Chhandovapushe Namah।
481) Om Chhandodurlakshyaya Namah।
482) Om Chhandavigrahaya Namah।
483) Om Jagadyonaye Namah।
484) Om Jagatsakshine Namah।
485) Om Jagadishaya Namah।
486) Om Jaganmayaya Namah।
487) Om Japaya Namah।
488) Om Japaparaya Namah।
489) Om Japyaya Namah।
490) Om Jihvasinhasanaprabhave Namah।
491) Om Jhalajjhalollasadyan Jhankaribhramarakulaya Namah।
492) Om Tankaraspharasanravaya Namah।
493) Om Tankarimaninupuraya Namah।
494) Om ThadwayipallavantahStha Sarvamantraikasiddhidaya Namah।
495) Om Dindimundaya Namah।
496) Om Dakinishaya Namah।
497) Om Damaraya Namah।
498) Om Dindimapriyaya Namah।
499) Om Dhakkaninadamuditaya Namah।
500) Om Dhaukaya Namah।

501) Om Dhundhivinayakaya Namah।
502) Om Tatvanam Paramaya Tatvaya Namah।
503) Om Tatvampadanirupitaya Namah।
504) Om Tarakantarasansthanaya Namah।
505) Om Tarakaya Namah।
506) Om Tarakantakaya Namah।
507) Om Sthanave Namah।
508) Om Sthanupriyaya Namah।
509) Om Sthatre Namah।
510) Om Sthavaraya Jangamaya Namah।
511) Om Dakshayagyapramathanaya Namah।
512) Om Datre Namah।
513) Om Danavamohanaya Namah।
514) Om Dayavate Namah।
515) Om Divyavibhavaya Namah।
516) Om Dandabhrite Namah।
517) Om Dandanayakaya Namah।
518) Om Dantaprabhinnabhramalaya Namah।
519) Om Daityavaranadaranaya Namah।
520) Om Danshtralagnadwipaghataya Namah।
521) Om Devarthanrigajakritaye Namah।
522) Om Dhanadhanyapataye Namah।
523) Om Dhanyaya Namah।
524) Om Dhanadaya Namah।
525) Om Dharanidharaya Namah।
526) Om Dhyanaikaprakataya Namah।
527) Om Dhyeyaya Namah।
528) Om Dhyanaya Namah।
529) Om Dhyanaparayanaya Namah।
530) Om Nandyaya Namah।
531) Om Nandipriyaya Namah।
532) Om Nadaya Namah।
533) Om Nadamadhyapratishthitaya Namah।
534) Om Nishkalaya Namah।
535) Om Nirmalaya Namah।
536) Om Nityaya Namah।
537) Om Nityanityaya Namah।
538) Om Niramayaya Namah।
539) Om Parasmai Vyomne Namah।
540) Om Parasmai Dhamme Namah।
541) Om Paramatmane Namah।
542) Om Parasmai Padaya Namah।
543) Om Paratparaya Namah।
544) Om Pashupataye Namah।
545) Om Pashupashavimochakaya Namah।
546) Om Purnanandaya Namah।
547) Om Paranandaya Namah।
548) Om Puranapurushottamaya Namah।
549) Om Padmaprasannanayanaya Namah।
550) Om Pranatagyanamochakaya Namah।
551) Om Pramanapratyayatitaya Namah।
552) Om Pranatartinivaranaya Namah।
553) Om Phalahastaya Namah।
554) Om Phanipataye Namah।
555) Om Phetkaraya Namah।
556) Om Phanitapriyaya Namah।
557) Om Banarchitanghriyugulaya Namah।
558) Om Balakelikutuhaline Namah।
559) Om Brahmane Namah।
560) Om Brahmarchitapadaya Namah।
561) Om Brahmacharine Namah।
562) Om Brihaspataye Namah।
563) Om Brihattamaya Namah।
564) Om Brahmaparaya Namah।
565) Om Brahmanyaya Namah।
566) Om Brahmavitpriyaya Namah।
567) Om Brihannadagryachitkaraya Namah।
568) Om Brahmandavalimekhalaya Namah।
569) Om Bhukshepadattalakshmikaya Namah।
570) Om Bhargaya Namah।
571) Om Bhadraya Namah।
572) Om Bhayapahaya Namah।
573) Om Bhagawate Namah।
574) Om Bhaktisulabhaya Namah।
575) Om Bhutidaya Namah।
576) Om Bhutibhushanaya Namah।
577) Om Bhavyaya Namah।
578) Om Bhutalayaya Namah।
579) Om Bhogadatre Namah।
580) Om Bhrumadhyagocharaya Namah।
581) Om Mantraya Namah।
582) Om Mantrapataye Namah।
583) Om Mantrine Namah।
584) Om Madamattamanoramaya Namah।
585) Om Mekhalawate Namah।
586) Om Mandagataye Namah।
587) Om Matimatkamalekshanaya Namah।
588) Om Mahabalaya Namah।
589) Om Mahaviryaya Namah।
590) Om Mahapranaya Namah।
591) Om Mahamanase Namah।
592) Om Yagyaya Namah।
593) Om Yagyapataye Namah।
594) Om Yagyagopte Namah।
595) Om Yagyaphalapradaya Namah।
596) Om Yashaskaraya Namah।
597) Om Yogagamyaya Namah।
598) Om Yagyikaya Namah।
599) Om Yajakapriyaya Namah।
600) Om Rasaya Namah।

601) Om Rasapriyaya Namah।
602) Om Rasyaya Namah।
603) Om Ranjakaya Namah।
604) Om Ravanarchitaya Namah।
605) Om Rakshorakshakaraya Namah।
606) Om Ratnagarbhaya Namah।
607) Om Rajyasukhapradaya Namah।
608) Om Lakshyaya Namah।
609) Om Lakshyapradaya Namah।
610) Om Lakshyaya Namah।
611) Om Layasthaya Namah।
612) Om Laddukapriyaya Namah।
613) Om Lanapriyaya Namah।
614) Om Lasyaparaya Namah।
615) Om Labhakrillokavishrutaya Namah।
616) Om Varenyaya Namah।
617) Om Vahnivadanaya Namah।
618) Om Vandyaya Namah।
619) Om Vedantagocharaya Namah।
620) Om Vikartre Namah।
621) Om Vishvatashchakshushe Namah।
622) Om Vidhatre Namah।
623) Om Vishvatomukhaya Namah।
624) Om Vamadevaya Namah।
625) Om Vishvanete Namah।
626) Om Vajrivajranivaranaya Namah।
627) Om Vishvabandhanavishkambhadharaya Namah।
628) Om Vishveshwaraprabhave Namah।
629) Om Shabdabrahmane Namah।
630) Om Shamaprapyaya Namah।
631) Om Shambhushaktiganeshwaraya Namah।
632) Om Shastre Namah।
633) Om Shikhagranilayaya Namah।
634) Om Sharanyaya Namah।
635) Om Shikharishwaraya Namah।
636) Om Shad Ritukusumasragvine Namah।
637) Om Shadadharaya Namah।
638) Om Shadaksharaya Namah।
639) Om Sansaravaidyaya Namah।
640) Om Sarvagyaya Namah।
641) Om Sarvabheshajabheshajaya Namah।
642) Om Srishtisthitilayakridaya Namah।
643) Om Surakunjarabhedanaya Namah।
644) Om Sinduritamahakumbhaya Namah।
645) Om Sadasad Vyaktidayakaya Namah।
646) Om Sakshine Namah।
647) Om Samudramathanaya Namah।
648) Om Swasanvedyaya Namah।
649) Om Swadakshinaya Namah।
650) Om Swatantraya Namah।
651) Om Satyasankalpaya Namah।
652) Om Samaganarataya Namah।
653) Om Sukhine Namah।
654) Om Hansaya Namah।
655) Om Hastipishachishaya Namah।
656) Om Havanaya Namah।
657) Om Havyakavyabhuje Namah।
658) Om Havyaya Namah।
659) Om Hutapriyaya Namah।
660) Om Harshaya Namah।
661) Om Hrillekhamantramadhyagaya Namah।
662) Om Kshetradhipaya Namah।
663) Om Kshamabhartre Namah।
664) Om Kshamaparaparayanaya Namah।
665) Om Kshiprakshemakaraya Namah।
666) Om Kshemanandaya Namah।
667) Om Kshonisuradrumaya Namah।
668) Om Dharmapradaya Namah।
669) Om Arthadaya Namah।
670) Om Kamadatre Namah।
671) Om Saubhagyavardhanaya Namah।
672) Om Vidyapradaya Namah।
673) Om Vibhavadaya Namah।
674) Om Bhuktimuktiphalapradaya Namah।
675) Om Abhirupyakaraya Namah।
676) Om Virakshipradaya Namah।
677) Om Vijayapradaya Namah।
678) Om Sarvavashyakaraya Namah।
679) Om Garbhadoshaghne Namah।
680) Om Putrapautradaya Namah।
681) Om Medhadaya Namah।
682) Om Kirtidaya Namah।
683) Om Shokaharine Namah।
684) Om Daurbhagyanashanaya Namah।
685) Om Prativadimukhastambhaya Namah।
686) Om Rushtachittaprasadanaya Namah।
687) Om Parabhicharashamanaya Namah।
688) Om Dukhabhanjanakarakaya Namah।
689) Om Lavaya Namah।
690) Om Trutaye Namah।
691) Om Kalayai Namah।
692) Om Kashtayai Namah।
693) Om Nimeshaya Namah।
694) Om Tatparaya Namah।
695) Om Kshanaya Namah।
696) Om Ghatyai Namah।
697) Om Muhurtaya Namah।
698) Om Praharaya Namah।
699) Om Diva Namah।
700) Om Naktam Namah।

701) Om Aharnisham Namah।
702) Om Pakshaya Namah।
703) Om Masaya Namah।
704) Om Ayanaya Namah।
705) Om Varshaya Namah।
706) Om Yugaya Namah।
707) Om Kalpaya Namah।
708) Om Mahalalaya Namah।
709) Om Rashaye Namah।
710) Om Tarayai Namah।
711) Om Tithaye Namah।
712) Om Yogaya Namah।
713) Om Varaya Namah।
714) Om Karanaya Namah।
715) Om Anshakaya Namah।
716) Om Lagnaya Namah।
717) Om Horayai Namah।
718) Om Kalachakraya Namah।
719) Om Merave Namah।
720) Om Saptarshibhyo Namah।
721) Om Dhruvaya Namah।
722) Om Rahave Namah।
723) Om Mandaya Namah।
724) Om Kavaye Namah।
725) Om Jivaya Namah।
726) Om Budhaya Namah।
727) Om Bhaumaya Namah।
728) Om Shashine Namah।
729) Om Ravaye Namah।
730) Om Kalaya Namah।
731) Om Srishtaye Namah।
732) Om Sthitaye Namah।
733) Om Vishvasmai Sthavaraya Jangamaya Namah।
734) Om Bhuve Namah।
735) Om Adbhyo Namah।
736) Om Agnaye Namah।
737) Om Marute Namah।
738) Om Vyomne Namah।
739) Om Ahankritaye Namah।
740) Om Prakritaye Namah।
741) Om Punse Namah।
742) Om Brahmane Namah।
743) Om Vishnave Namah।
744) Om Shivaya Namah।
745) Om Rudraya Namah।
746) Om Ishaya Namah।
747) Om Shaktaye Namah।
748) Om Sadashivaya Namah।
749) Om Tridashebhyo Namah।
750) Om Pitribhyo Namah।
751) Om Siddhebhyo Namah।
752) Om Yakshebhyo Namah।
753) Om Rakshobhyo Namah।
754) Om Kinnarebhyo Namah।
755) Om Sadhyebhyo Namah।
756) Om Vidyadharebhyo Namah।
757) Om Bhutebhyo Namah।
758) Om Manushyebhyo Namah।
759) Om Pashubhyo Namah।
760) Om Khagebhyo Namah।
761) Om Samudrebhyo Namah।
762) Om Saridbhyo Namah।
763) Om Shailebhyo Namah।
764) Om Bhutaya Namah।
765) Om Bhavyaya Namah।
766) Om Bhavodbhavaya Namah।
767) Om Sankhyaya Namah।
768) Om Patanjalaya Namah।
769) Om Yogaya Namah।
770) Om Puranebhyo Namah।
771) Om Shrutyai Namah।
772) Om Smrityai Namah।
773) Om Vedangebhyo Namah।
774) Om Sadacharaya Namah।
775) Om Mimansayai Namah।
776) Om Nyayavistaraya Namah।
777) Om Ayurvedaya Namah।
778) Om Dhanurvediya Namah।
779) Om Gandharvaya Namah।
780) Om Kavyanatakaya Namah।
781) Om Vaikhanasaya Namah।
782) Om Bhagavataya Namah।
783) Om Satvataya Namah।
784) Om Pancharatrakaya Namah।
785) Om Shaivaya Namah।
786) Om Pashupataya Namah।
787) Om Kalamukhaya Namah।
788) Om Bhairavashasanaya Namah।
789) Om Shaktaya Namah।
790) Om Vainayakaya Namah।
791) Om Sauraya Namah।
792) Om Jainaya Namah।
793) Om Arhata Sahitayai Namah।
794) Om Sate Namah।
795) Om Asate Namah।
796) Om Vyaktaya Namah।
797) Om Avyaktaya Namah।
798) Om Sachetanaya Namah।
799) Om Achetanaya Namah।
800) Om Bandhaya Namah।

801) Om Mokshaya Namah।
802) Om Sukhaya Namah।
803) Om Bhogaya Namah।
804) Om Ayogaya Namah।
805) Om Satyaya Namah।
806) Om Anave Namah।
807) Om Mahate Namah।
808) Om Swasti Namah।
809) Om Hum Namah।
810) Om Phat Namah।
811) Om Swadha Namah।
812) Om Swaha Namah।
813) Om Sharaushannamah Namah।
814) Om Vaushannamah Namah।
815) Om Vashannamah Namah।
816) Om Namo Namah।
817) Om Gyanaya Namah।
818) Om Vigyanaya Namah।
819) Om Anandaya Namah।
820) Om Bodhaya Namah।
821) Om Samvide Namah।
822) Om Shamaya Namah।
823) Om Yamaya Namah।
824) Om Ekasmai Namah।
825) Om Ekaksharadharaya Namah।
826) Om Ekaksharaparayanaya Namah।
827) Om Ekagradhiye Namah।
828) Om Ekaviraya Namah।
829) Om Ekanekaswarupadhrite Namah।
830) Om Dwirupaya Namah।
831) Om Dwibhujaya Namah।
832) Om Dvyakshaya Namah।
833) Om Dwiradaya Namah।
834) Om Dwiparakshakaya Namah।
835) Om Dwaimaturaya Namah।
836) Om Dwivadanaya Namah।
837) Om Dwandwatitaya Namah।
838) Om Dvyatigaya Namah।
839) Om Tridhamne Namah।
840) Om Trikaraya Namah।
841) Om Tretatrivargaphaladayakaya Namah।
842) Om Trigunatmane Namah।
843) Om Trilokadaye Namah।
844) Om Trishaktishaya Namah।
845) Om Trilochanaya Namah।
846) Om Chaturbahave Namah।
847) Om Chaturdantaya Namah।
848) Om Chaturatmane Namah।
849) Om Chaturmukhaya Namah।
850) Om Chaturvidhopayamayaya Namah।
851) Om Chaturvarnashramashrayaya Namah।
852) Om Chaturvidhavachovrittiparivrittipravartakaya Namah।
853) Om Chaturthipujanapritaya Namah।
854) Om Chaturthitithisambhavaya Namah।
855) Om Panchaksharatmane Namah।
856) Om Panchatmane Namah।
857) Om Panchasyaya Namah।
858) Om Panchakrityakrite Namah।
859) Om Panchadharaya Namah।
860) Om Panchavarnaya Namah।
861) Om Panchaksharaparayanaya Namah।
862) Om Panchatalaya Namah।
863) Om Panchakaraya Namah।
864) Om Panchapranavabhavitaya Namah।
865) Om Panchabrahmamayasphurtaye Namah।
866) Om Panchawaranavaritaya Namah।
867) Om Panchabhakshyapriyaya Namah।
868) Om Panchabanaya Namah।
869) Om Panchashivatmakaya Namah।
870) Om Shatkonapithaya Namah।
871) Om Shatchakradhamne Namah।
872) Om Shadgranthibhedakaya Namah।
873) Om Shaddhwadhwantavidhvansine Namah।
874) Om Shadangulamahahradaya Namah।
875) Om Shanmukhaya Namah।
876) Om Shanmukhabhratre Namah।
877) Om Shatshaktipariwaritaya Namah।
878) Om Shadvairiwargavidhvansine Namah।
879) Om Shadurmimayabhanjanaya Namah।
880) Om Shattarkaduraya Namah।
881) Om Shatkarmanirataya Namah।
882) Om Shadrasashrayaya Namah।
883) Om Saptapatalacharanaya Namah।
884) Om Saptadwiporumandalaya Namah।
885) Om Saptaswarlokamukutaya Namah।
886) Om Saptasaptiwarapradaya Namah।
887) Om Saptangarajyasukhadaya Namah।
888) Om Saptarshiganamanditaya Namah।
889) Om Saptachhandonidhaye Namah।
890) Om Saptahotre Namah।
891) Om Saptaswarashrayaya Namah।
892) Om Saptabdhikelikasaraya Namah।
893) Om Saptamatrinishevitaya Namah।
894) Om Saptachhando Modamadaya Namah।
895) Om Saptachhandomakhaprabhave Namah।
896) Om Ashtamurtidhyeyamurtaye Namah।
897) Om Ashtaprakritikaranaya Namah।
898) Om Ashtangayogaphalabhuve Namah।
899) Om Ashtapatrambujasanaya Namah।
900) Om Ashtashaktisamriddhashriye Namah।

901) Om Ashtaishwaryapradayakaya Namah।
902) Om Ashtapithopapithashriye Namah।
903) Om Ashtamatrisamavritaya Namah।
904) Om Ashtabhairavasevyaya Namah।
905) Om Ashtavasuvandyaya Namah।
906) Om Ashtamurtibhrite Namah।
907) Om Ashtachakrasphuranmurtaye Namah।
908) Om Ashtadravyahavih Priyaya Namah।
909) Om Navanagasanadhyasine Namah।
910) Om Navanidhyanushasitaya Namah।
911) Om Navadwarapuradharaya Namah।
912) Om Navadharaniketanaya Namah।
913) Om Navanarayanastutyaya Namah।
914) Om Navadurga Nishevitaya Namah।
915) Om Navanathamahanathaya Namah।
916) Om Navanagavibhushanaya Namah।
917) Om Navaratnavichitrangaya Namah।
918) Om Navashaktishirodhritaya Namah।
919) Om Dashatmakaya Namah।
920) Om Dashabhujaya Namah।
921) Om Dashadikpativanditaya Namah।
922) Om Dashadhyayaya Namah।
923) Om Dashapranaya Namah।
924) Om Dashendriyaniyamakaya Namah।
925) Om Dashaksharamahamantraya Namah।
926) Om Dashashavyapivigrahaya Namah।
927) Om Ekadashadibhirudraih Stutaya Namah।
928) Om Ekadashaksharaya Namah।
929) Om Dwadashoddandadordandaya Namah।
930) Om Dwadashantaniketanaya Namah।
931) Om Trayodashabhidabhinnavishvedevadhidaivataya Namah।
932) Om Chaturdashendravaradaya Namah।
933) Om Chaturdashamanuprabhave Namah।
934) Om Chaturdashadividyadhyaya Namah।
935) Om Chaturdashajagatprabhave Namah।
936) Om Samapanchadashaya Namah।
937) Om Panchadashishitanshunirmalaya Namah।
938) Om Shodashadharanilayaya Namah।
939) Om Shodashaswaramatrikaya Namah।
940) Om Shodashanta Padavasaya Namah।
941) Om Shodashendukalatmakaya Namah।
942) Om Kalayaisaptadashyai Namah।
943) Om Saptadashaya Namah।
944) Om Saptadashaksharaya Namah।
945) Om Ashtadashadwipa Pataye Namah।
946) Om Ashtadashapuranakrite Namah।
947) Om Ashtadashaushadhisrishtaye Namah।
948) Om Ashtadashavidhismritaya Namah।
949) Om Ashtadashalipivyashtisamashtigyanakovidaya Namah।
950) Om Ekavinshaya Punse Namah।
951) Om Ekavinshatyangulipallavaya Namah।
952) Om Chaturvinshatitatvatmane Namah।
953) Om Panchavinshakhyapurushaya Namah।
954) Om Saptavinshatitareshaaya Namah।
955) Om Saptavinshati Yogakrite Namah।
956) Om Dwatrinshadbhairavadhishaya Namah।
957) Om Chatustrinshanmahahradaya Namah।
958) Om Shat Trinshattattvasambhutaye Namah।
959) Om Ashtatrinshakalatanave Namah।
960) Om Namadekonapanchashanmarudwarganirargalaya Namah।
961) Om Panchashadaksharashrenyai Namah।
962) Om Panchashad Rudravigrahaya Namah।
963) Om Panchashad Vishnushaktishaya Namah।
964) Om Panchashanmatrikalayaya Namah।
965) Om Dwipanchashadwapuhshrenyai Namah।
966) Om Trishattyaksharasanshrayaya Namah।
967) Om Chatushashtyarnanirnetre Namah।
968) Om Chatuhshashtikalanidhaye Namah।
969) Om Chatuhshashtimahasiddhayoginivrindavanditaya Namah।
970) Om Ashtashashtimahatirthakshetrabhairavabhavanaya Namah।
971) Om Chaturnavatimantratmane Namah।
972) Om Shannavatyadhikaprabhave Namah।
973) Om Shatanandaya Namah।
974) Om Shatadhritaye Namah।
975) Om Shatapatrayatekshanaya Namah।
976) Om Shatanikaya Namah।
977) Om Shatamakhaya Namah।
978) Om Shatadharavarayudhaya Namah।
979) Om Sahasrapatranilayaya Namah।
980) Om Sahasraphanabhushanaya Namah।
981) Om Sahasrashirshne Purushaya Namah।
982) Om Sahasrakshaya Namah।
983) Om Sahasrapade Namah।
984) Om Sahasranama Sanstutyaya Namah।
985) Om Sahasrakshabalapahaya Namah।
986) Om Dashasahasraphanabhritphanirajakritasanaya Namah।
987) Om Ashtashitisahasradyamaharshi Stotrayantritaya Namah।
988) Om Lakshadhishapriyadharaya Namah।
989) Om Lakshyadharamanomayaya Namah।
990) Om Chaturlakshajapapritaya Namah।
991) Om Chaturlakshaprakashitaya Namah।
992) Om Chaturashitilakshanam Jivanam Dehasansthitaya Namah।
993) Om Kotisuryapratikashaya Namah।
994) Om Kotichandranshunirmalaya Namah।
995) Om Shivabhavadhyushtakotivinayakadhurandharaya Namah।
996) Om Saptakotimahamantramantritavayavadyutaye Namah।
997) Om Trayasrinshatkotisurashrenipranatapadukaya Namah।
998) Om Anantanamne Namah।
999) Om Anantashriye Namah।
1000) Om Anantanantasaukhyadaya Namah।

Lord Ganesha Sahasranamavali in English | 1000 Names of Lord Ganesha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top