Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Lord Shiva Ashtakam 4 Lyrics in English | Sri Shiva Stotra

Shiva Ashtakam 4 in English:

jaya sankara santa sasankaruce rucitarthada sarvada sarvaruce ।
sucidattagrhitamahopahrte hrtabhaktajanoddhatatapatate ॥ 1 ॥

tatasarvahrdambaravaradanute natavrjinamahavanadahakrte ।
krtavividhacaritratano sutano tanu visikhavisosanadhairyanidhe ॥ 2 ॥

nidhanadivivarjitakrtanatikrtkrtavihitamanorathapannagabhrt ।
nagabhartrsutarpitavamavapuh svavapuhparipūritasarvajagat ॥ 3 ॥

trijaganmayarūpa virūpasudrgrgudañcanakiñcanakrddhutabhuk ।
bhavabhūtapate pramathaikapate patitesvatidattakaraprasrte ॥ 4 ॥

prasrtakhilabhūtalasamvaranapranavadhvanisaudhasudhamsudhara ।
girirajakumarikaya paraya paritah paritusta nato’smi siva ॥ 5 ॥

siva deva mahesa girisa vibho vibhavaprada sarva sivesa mrda ।
mrdayodupatidhrajagattritayam krtayantrana bhaktivighatakrtam ॥ 6 ॥

na krtantata esa bibhemi hara praharasu mamaghamamoghamate ।
na matantaramanyamavaimi sivam sivapadanateh pranato’smi tatah ॥ 7 ॥

vitate’tra jagatyakhilaghaharam paritosanameva param gunavat ।
gunahinamahinamahavalayam layapavakamisa nato’smi tatah ॥ 8 ॥

iti stutva mahadevam viraramangirahsutah ।
vyataracca mahadevah stutya tusto varan bahūn ॥ 9 ॥

iti sivastakam samaptam ॥

Also Read:

Shiva Astotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Lord Shiva Ashtakam 4 Lyrics in English | Sri Shiva Stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top