Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Madana Mohana Ashtakam Lyrics in Kannada | ಮದನಮೋಹನಾಷ್ಟಕಮ್

ಮದನಮೋಹನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಜಯ ಶಂಖಗದಾಧರ ನೀಲಕಲೇವರ ಪೀತಪಟಾಮ್ಬರ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ಚನ್ದನಚರ್ಚಿತ ಕುಂಡಲಮಂಡಿತ ಕೌಸ್ತುಭಶೋಭಿತ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 1 ॥

ಜಯ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಮಾರವಿಮೋಹನ ಪಾಪವಿಖಂಡನ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ವೇಣುನಿನಾದಕ ರಾಸವಿಹಾರಕ ವಂಕಿಮ ಸುನ್ದರ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 2 ॥

ಜಯ ಧೀರಧುರನ್ಧರ ಅದ್ಭುತಸುನ್ದರ ದೈವತಸೇವಿತ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನ ಮಾನಸಮೋಹನ ಸಂಸ್ಥಿತಿಕಾರಣ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 3 ॥

ಜಯ ಭಕ್ತಜನಾಶ್ರಯ ನಿತ್ಯಸುಖಾಲಯ ಅನ್ತಿಮಬಾನ್ಧವ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ದುರ್ಜನಶಾಸನ ಕೇಲಿಪರಾಯಣ ಕಾಲಿಯಮರ್ದನ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 4 ॥

ಜಯ ನಿತ್ಯನಿರಾಮಯ ದೀನದಯಾಮಯ ಚಿನ್ಮಯ ಮಾಧವ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ಪಾಮರಪಾವನ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ದಾನವಸೂದನ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 5 ॥

ಜಯ ವೇದವಿದಾಂವರ ಗೋಪವಧೂಪ್ರಿಯ ವೃನ್ದಾವನಧನ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ಸತ್ಯಸನಾತನ ದುರ್ಗತಿಭಂಜನ ಸಜ್ಜನರಂಜನ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 6 ॥

ಜಯ ಸೇವಕವತ್ಸಲ ಕರುಣಾಸಾಗರ ವಾಂಛಿತಪೂರಕ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ಪೂತಧರಾತಲ ದೇವಪರಾತ್ಪರ ಸತ್ತ್ವಗುಣಾಕರ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 7 ॥

ಜಯ ಗೋಕುಲಭೂಷಣ ಕಂಸನಿಷೂದನ ಸಾತ್ವತಜೀವನ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ।
ಜಯ ಯೋಗಪರಾಯಣ ಸಂಸೃತಿವಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿರಂಜನ ದೇಹಿ ಪದಮ್ ॥ 8 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದನಮೋಹನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Madana Mohana Ashtakam Lyrics in Kannada | ಮದನಮೋಹನಾಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top