Home / Ashtaka / Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Oriya

Maha Kala Bhairava Ashtakam Lyrics in Oriya

ମହାକାଲଭୈରଵାଷ୍ଟକମ୍ ଅଥଵା ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରକାଲଭୈରଵାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya:

ଓଂ
ୟଂ ୟଂ ୟଂ ୟକ୍ଷରୂପଂ ଦଶଦିଶିଵିଦିତଂ ଭୂମିକମ୍ପାୟମାନଂ
ସଂ ସଂ ସଂହାରମୂର୍ତିଂ ଶିରମୁକୁଟଜଟା ଶେଖରଂଚନ୍ଦ୍ରବିମ୍ବମ୍ ।
ଦଂ ଦଂ ଦଂ ଦୀର୍ଘକାୟଂ ଵିକ୍ରିତନଖ ମୁଖଂ ଚୋର୍ଧ୍ଵରୋମଂ କରାଲଂ
ପଂ ପଂ ପଂ ପାପନାଶଂ ପ୍ରଣମତ ସତତଂ ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୧॥

ରଂ ରଂ ରଂ ରକ୍ତଵର୍ଣଂ, କଟିକଟିତତନୁଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରାକରାଲଂ
ଘଂ ଘଂ ଘଂ ଘୋଷ ଘୋଷଂ ଘ ଘ ଘ ଘ ଘଟିତଂ ଘର୍ଝରଂ ଘୋରନାଦମ୍ ।
କଂ କଂ କଂ କାଲପାଶଂ ଦ୍ରୁକ୍ ଦ୍ରୁକ୍ ଦୃଢିତଂ ଜ୍ଵାଲିତଂ କାମଦାହଂ
ତଂ ତଂ ତଂ ଦିଵ୍ୟଦେହଂ, ପ୍ରଣାମତ ସତତଂ, ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୨॥

ଲଂ ଲଂ ଲଂ ଲଂ ଵଦନ୍ତଂ ଲ ଲ ଲ ଲ ଲଲିତଂ ଦୀର୍ଘ ଜିହ୍ଵା କରାଲଂ
ଧୂଂ ଧୂଂ ଧୂଂ ଧୂମ୍ରଵର୍ଣଂ ସ୍ଫୁଟ ଵିକଟମୁଖଂ ଭାସ୍କରଂ ଭୀମରୂପମ୍ ।
ରୁଂ ରୁଂ ରୁଂ ରୂଣ୍ଡମାଲଂ, ରଵିତମନିୟତଂ ତାମ୍ରନେତ୍ରଂ କରାଲମ୍
ନଂ ନଂ ନଂ ନଗ୍ନଭୂଷଂ , ପ୍ରଣମତ ସତତଂ, ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୩॥

ଵଂ ଵଂ ଵାୟୁଵେଗଂ ନତଜନସଦୟଂ ବ୍ରହ୍ମସାରଂ ପରନ୍ତଂ
ଖଂ ଖଂ ଖଡ୍ଗହସ୍ତଂ ତ୍ରିଭୁଵନଵିଲୟଂ ଭାସ୍କରଂ ଭୀମରୂପମ୍ ।
ଚଂ ଚଂ ଚଲିତ୍ଵାଽଚଲ ଚଲ ଚଲିତା ଚାଲିତଂ ଭୂମିଚକ୍ରଂ
ମଂ ମଂ ମାୟି ରୂପଂ ପ୍ରଣମତ ସତତଂ ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୪॥

ଶଂ ଶଂ ଶଂ ଶଙ୍ଖହସ୍ତଂ, ଶଶିକରଧଵଲଂ, ମୋକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତେଜଂ
ମଂ ମଂ ମଂ ମଂ ମହାନ୍ତଂ, କୁଲମକୁଲକୁଲଂ ମନ୍ତ୍ରଗୁପ୍ତଂ ସୁନିତ୍ୟମ୍ ।
ୟଂ ୟଂ ୟଂ ଭୂତନାଥଂ, କିଲିକିଲିକିଲିତଂ ବାଲକେଲିପ୍ରଦହାନଂ
ଆଂ ଆଂ ଆଂ ଆନ୍ତରିକ୍ଷଂ , ପ୍ରଣମତ ସତତଂ, ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୫॥

ଖଂ ଖଂ ଖଂ ଖଡ୍ଗଭେଦଂ, ଵିଷମମୃତମୟଂ କାଲକାଲଂ କରାଲଂ
କ୍ଷଂ କ୍ଷଂ କ୍ଷଂ କ୍ଷିପ୍ରଵେଗଂ, ଦହଦହଦହନଂ, ତପ୍ତସନ୍ଦୀପ୍ୟମାନମ୍ ।
ହୌଂ ହୌଂ ହୌଂକାରନାଦଂ, ପ୍ରକଟିତଗହନଂ ଗର୍ଜିତୈର୍ଭୂମିକମ୍ପଂ
ବଂ ବଂ ବଂ ବାଲଲୀଲଂ, ପ୍ରଣମତ ସତତଂ, ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୬॥

var ଵଂ ଵଂ ଵଂ ଵାଲଲୀଲଂ
ସଂ ସଂ ସଂ ସିଦ୍ଧିୟୋଗଂ, ସକଲଗୁଣମଖଂ, ଦେଵଦେଵଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ
ପଂ ପଂ ପଂ ପଦ୍ମନାଭଂ, ହରିହରମୟନଂ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ୟାଗ୍ନି ନେତ୍ରମ୍ ।
ଐଂ ଐଂ ଐଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟନାଥଂ, ସତତଭୟହରଂ, ପୂର୍ଵଦେଵସ୍ଵରୂପଂ
ରୌଂ ରୌଂ ରୌଂ ରୌଦ୍ରରୂପଂ, ପ୍ରଣମତ ସତତଂ, ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୭॥

ହଂ ହଂ ହଂ ହଂସୟାନଂ, ହସିତକଲହକଂ, ମୁକ୍ତୟୋଗାଟ୍ଟହାସଂ, ?
ଧଂ ଧଂ ଧଂ ନେତ୍ରରୂପଂ, ଶିରମୁକୁଟଜଟାବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଗ୍ରହସ୍ତମ୍ ।
ତଂ ତଂ ତଂକାନାଦଂ, ତ୍ରିଦଶଲଟଲଟଂ, କାମଗର୍ଵାପହାରଂ, ??
ଭ୍ରୁଂ ଭ୍ରୁଂ ଭ୍ରୁଂ ଭୂତନାଥଂ, ପ୍ରଣମତ ସତତଂ, ଭୈରଵଂ କ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥ ୮॥
ଇତି ମହାକାଲଭୈରଵାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

ନମୋ ଭୂତନାଥଂ ନମୋ ପ୍ରେତନାଥଂ
ନମଃ କାଲକାଲଂ ନମଃ ରୁଦ୍ରମାଲମ୍ ।
ନମଃ କାଲିକାପ୍ରେମଲୋଲଂ କରାଲଂ
ନମୋ ଭୈରଵଂ କାଶିକାକ୍ଷେତ୍ରପାଲମ୍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts