Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Malayalam | മഹാമായാഷ്ടകം

മഹാമായാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam:

॥ (പൈങ്ഗനാഡു) ഗണപതിശാസ്ത്രികൃതം ॥

സത്സ്വന്യേഷ്വപി ദൈവതേഷു ബഹുഷു പ്രായോ ജനാ ഭൂതലേ
യാമേകാം ജനനീതി സന്തതമമീ ജല്‍പന്തി താദൃഗ്വിധാ ।
ഭക്തസ്തോമഭയപ്രണാശനചണാ ഭവ്യായ ദീവ്യത്വസൌ
ദേവീ സ്ഫോടവിപാടനൈകചതുരാ മാതാ മഹാമായികാ ॥ 1॥

മാതേത്യാഹ്വയ ഏവ ജല്‍പതി മഹദ് വാത്സല്യമസ്മാസു തേ
കാരുണ്യേ തവ ശീതലേതി യദിദം നാമൈവ സാക്ഷീയതേ ।
ഇത്ഥം വത്സലതാദയാനിധിരിതി ഖ്യാതാ ത്വമസ്മാനിമാന്‍
മാതഃ കാതരതാം നിര്‍വായ നിതരാമാനന്ദിതാനാതനു ॥ 2॥

പ്രത്യക്ഷേതരവൈഭവൈഃ കിമിതരൈര്‍ദേവവ്രജൈസ്താദൃശൈഃ
നിന്ദായാമപി ച സ്തുതാവപി ഫലം കിംചിന്ന യേ തന്വതേ ।
യാ നിന്ദാസ്തവയോഃ ഫലം ഭഗവതീ ദത്സേഽനുരൂപം ക്ഷണാന്‍
നൂനം താദൃശവൈഭവാ വിജയസേ ദേവി ത്വമേകാ ഭുവി ॥ 3॥

വൃത്താന്തം വിവിധപ്രകാരമയി തേ ജല്‍പന്തി ലോകേ ജനാഃ
തത്ത്വം നോപലഭേ തഥൈവ ന വിധിം ജാനേ ത്വദാരാധനേ ।
തസ്മാദംബ കഥം പുനഃ കലയിതും ശക്താസ്മി തേ പൂജനം
നൂനം വച്മി ദയാനിധേഽവതു ജഡാനസ്മാന്‍ ഭവത്യാദരാത് ॥ 4॥

രോദംരോദമുദീര്‍ണബാഷ്പലഹരീക്ലിന്നാനനേ തേ ശിശാ-
വസ്മിന്‍ തപ്യതി കിംചിദത്ര കരുണാദൃഷ്ടിം വിധത്സേ ന ചേത് ।
പാതും സ്ഫോടഗദാത് പടുത്വമിവ തേ കസ്യാസ്തി മാതര്‍വദ
ക്കായം ഗച്ഛതു കസ്യ പശ്യതു മുഖം കാ വാ ഗതിര്ലഭ്യതാം ॥ 5॥

ധര്‍ംയാനുച്ചരതാം പഥഃ കലയതാം ദോഷാംസ്തഥാ ചാത്മനഃ
സ്വൈരം നിന്ദനമാതനോതു സതതം ദ്വേഷ്യേഽപഥേ തിഷ്ഠതു ।
ഏതാവത്യപി വത്സകേ കില ശുചം യാതേ മനാക് തത്ക്ഷണം
തത്ത്രാണേ ജനനീ പ്രയാസ്യതി ഹി തന്‍മാതസ്ത്വമസ്മാനവ ॥ 6॥

ആബാലസ്ഥവിരം പ്രസിദ്ധമയി തേ മാതേതി യന്നാമ തദ്
ഗോപ്തും നൈവ ഹി ശക്യമംബ തദസൌ താദൃഗ്വിധാ ത്വം യദി ।
അസ്മിന്‍ ഖിദ്യതി വത്സകേ ന തനുഷേ മാതുര്‍ഗുണം ചേത്തദാ
നൂനം സ്യാദപവാദപാത്രമയി തന്‍മാതസ്ത്വമസ്മാനവ ॥ 7॥

മുക്താഹാരമനോഹരദ്യുതിയുതാം മൂര്‍തിം നരാസ്താവകീം
യേ ധ്യായന്തി മൃണാലതന്തുസദൃശീം നാഭീഹൃദോരന്തരേ ।
തേ ഘോരജ്വരഭാരജാതവിഷമസ്ഫോടസ്ഫുടദ്ദുഃസഹ-
ക്ലേദോദ്യത്കടുപൂതിഗന്ധമയി നോ ജാനന്ത്യമീ ജാത്വപി ॥ 8॥

കാരുണ്യാംബുധിശീതലാപദപയോജാതദ്വയീഭാവനാ-
ജാതസ്ഫീതഹൃദംബുജാമിതസുധാനിര്യാസരൂപാമിമാം ।
യേ മര്‍ത്യാ സ്തുതിമാദരാദ് ഗണപതേര്‍വക്ത്രാംബുജാന്നിഃസൃതാം
വിശ്വാസേന പഠന്തി തേ ന ദധതേ സ്ഫോടവ്യഥാം ജാതുചിത് ॥ 9॥

ഇതി ശ്രീമഹാമായാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Malayalam | മഹാമായാഷ്ടകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top