Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Telugu | మహామాయాష్టకమ్

మహామాయాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

॥ (పైఙ్గనాడు) గణపతిశాస్త్రికృతమ్ ॥

సత్స్వన్యేష్వపి దైవతేషు బహుషు ప్రాయో జనా భూతలే
యామేకాం జననీతి సన్తతమమీ జల్పన్తి తాదృగ్విధా ।
భక్తస్తోమభయప్రణాశనచణా భవ్యాయ దీవ్యత్వసౌ
దేవీ స్ఫోటవిపాటనైకచతురా మాతా మహామాయికా ॥ ౧॥

మాతేత్యాహ్వయ ఏవ జల్పతి మహద్ వాత్సల్యమస్మాసు తే
కారుణ్యే తవ శీతలేతి యదిదం నామైవ సాక్షీయతే ।
ఇత్థం వత్సలతాదయానిధిరితి ఖ్యాతా త్వమస్మానిమాన్
మాతః కాతరతాం నిర్వాయ నితరామానన్దితానాతను ॥ ౨॥

ప్రత్యక్షేతరవైభవైః కిమితరైర్దేవవ్రజైస్తాదృశైః
నిన్దాయామపి చ స్తుతావపి ఫలం కించిన్న యే తన్వతే ।
యా నిన్దాస్తవయోః ఫలం భగవతీ దత్సేఽనురూపం క్షణాన్
నూనం తాదృశవైభవా విజయసే దేవి త్వమేకా భువి ॥ ౩॥

వృత్తాన్తం వివిధప్రకారమయి తే జల్పన్తి లోకే జనాః
తత్త్వం నోపలభే తథైవ న విధిం జానే త్వదారాధనే ।
తస్మాదమ్బ కథం పునః కలయితుం శక్తాస్మి తే పూజనం
నూనం వచ్మి దయానిధేఽవతు జడానస్మాన్ భవత్యాదరాత్ ॥ ౪॥

రోదంరోదముదీర్ణబాష్పలహరీక్లిన్నాననే తే శిశా-
వస్మిన్ తప్యతి కించిదత్ర కరుణాదృష్టిం విధత్సే న చేత్ ।
పాతుం స్ఫోటగదాత్ పటుత్వమివ తే కస్యాస్తి మాతర్వద
క్కాయం గచ్ఛతు కస్య పశ్యతు ముఖం కా వా గతిర్లభ్యతామ్ ॥ ౫॥

ధర్మ్యానుచ్చరతాం పథః కలయతాం దోషాంస్తథా చాత్మనః
స్వైరం నిన్దనమాతనోతు సతతం ద్వేష్యేఽపథే తిష్ఠతు ।
ఏతావత్యపి వత్సకే కిల శుచం యాతే మనాక్ తత్క్షణం
తత్త్రాణే జననీ ప్రయాస్యతి హి తన్మాతస్త్వమస్మానవ ॥ ౬॥

ఆబాలస్థవిరం ప్రసిద్ధమయి తే మాతేతి యన్నామ తద్
గోప్తుం నైవ హి శక్యమమ్బ తదసౌ తాదృగ్విధా త్వం యది ।
అస్మిన్ ఖిద్యతి వత్సకే న తనుషే మాతుర్గుణం చేత్తదా
నూనం స్యాదపవాదపాత్రమయి తన్మాతస్త్వమస్మానవ ॥ ౭॥

ముక్తాహారమనోహరద్యుతియుతాం మూర్తిం నరాస్తావకీం
యే ధ్యాయన్తి మృణాలతన్తుసదృశీం నాభీహృదోరన్తరే ।
తే ఘోరజ్వరభారజాతవిషమస్ఫోటస్ఫుటద్దుఃసహ-
క్లేదోద్యత్కటుపూతిగన్ధమయి నో జానన్త్యమీ జాత్వపి ॥ ౮॥

కారుణ్యామ్బుధిశీతలాపదపయోజాతద్వయీభావనా-
జాతస్ఫీతహృదమ్బుజామితసుధానిర్యాసరూపామిమామ్ ।
యే మర్త్యా స్తుతిమాదరాద్ గణపతేర్వక్త్రామ్బుజాన్నిఃసృతాం
విశ్వాసేన పఠన్తి తే న దధతే స్ఫోటవ్యథాం జాతుచిత్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీమహామాయాష్టకం సంపూర్ణమ్

Mahamaya Ashtakam Lyrics in Telugu | మహామాయాష్టకమ్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top