Slokas

Maithrim Bhajata Cultivate Friendship and Humanity Lyrics in Kannada

Maithrim Bhajata Cultivate Friendship and Humanity in Kannada:

ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಅಖಿಲಹೃಜ್ಜೇತ್ರೀಂ
ಆತ್ಮವದೇವ ಪರಾನಪಿ ಪಶ್ಯತ |
ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ತ್ಯಜತ
ತ್ಯಜತ ಪರೇಷು ಅಕ್ರಮಮಾಕ್ರಮಣಂ || 1||

ಜನನೀ ಪೃಥಿವೀ ಕಾಮದುಘಾಽಽಸ್ತೇ
ಜನಕೋ ದೇವಃ ಸಕಲದಯಾಲುಃ |
ದಾಮ್ಯತ ದತ್ತ ದಯಧ್ವಂ ಜನತಾಃ
ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲಜನಾನಾಂ || 2 ||

Also Read:

Maithrim Bhajata Cultivate Friendship and Humanity Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment