Home / Ashtaka / Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in English

Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in English

māndhātṛśaileśvarīstotra Lyrics in English:

sri ganesaya namah ॥

vande nilakalevaram trinayanamdamstrakaralananam,
ghanta marmasaravamunda bhujagaih khatvangasulasibhih ।
arudhastabhujam kiritarasanaghosadibhirbhusanai -
rasirsanghrivitankitam bhagavatim mandhatrsailesvarim ॥ 1॥

mañjirairmukharikrtanghriyugalam sandhyabhrasonambaram
cañcadghorakrpanapanikamala mujjrmbhitabhrulatam ।
sarambhaprasaratsphulinga nayanamuccattahasasvanair
nirdhutakhilasadbhayamanubhaje mandhatrsailesvarim ॥ 2॥

vande vaksasivrknadanavasiro malamayam kañcukam,
karne kuñjarakundalam katitate bhogindrakañcigunam ।
hastedarikaraktapankilamukham dhrtva khalanam bhayam,
sistanamabhayam ca ya disati tam mandhatrsailesvarim ॥ 3॥

smerapangavilokavibhramarasaih suladibhiscayudhaih -
sadhunam ca duratmanam ca hrdayagranthimsakautuhalam ।
krntantim bhuvanatrayaikajananim vatsalyavarannidhim
vande'smat kuladevatam saranadam mandhatrsailesvarim ॥ 4॥

suddhantahkaranasya sambhucaranam bhojeprapannatmano,
niskamasya tapodhanasya, jagatam sreyovidhanarthinah ।
mandhaturhitakarinim girisuta putrim krpavarsinim
vande bhaktaparayanam bhagavatim mandhatrsailesvarim ॥ 5॥

kailasadavatiryabhargavavaraksonigate pavana -
ksetresannihitamsada hariharabrahmyadibhih pujitam ।
bhaktanugrahakataram, sthiracarapranivrajasyambikam
mandhaturvasavartinimanubhaje mandhatrsailesvarim ॥ 6॥

samkhyatitabhatairvrtenaripuna samutiriksonipe
nakrantasyanijanghrimatrasaranasyatyalpasenabhrtah
pranamvalluvabhumipasyatilasastesamsiracchedanai -
raksantimanukampayanukalaye mandhatrsailesvarim ॥ 7॥

turyasthanaviharinimasarananuddhartumakamksini -
marsorvyamavatarinim bhrguvaraksetresthiravasinim ।
bhaktanamabhayankarimaviralotsarpat krpanirjharim
vatadhisa sahodarim paribhaje mandhatrsailesvarim ॥ 8॥

Add Comment

Click here to post a comment