Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mantratmaka Sri Maruti Stotram Lyrics in Kannada

Mantratmaka Sri Maruthi Stotram in Kannada:

॥ ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ನಮೋ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಭೀಮರೂಪಾಯ ಧೀಮತೇ |
ನಮಸ್ತೇ ರಾಮದೂತಾಯ ಕಾಮರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ || ೧ ||

ಮೋಹಶೋಕವಿನಾಶಾಯ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶಿನೇ |
ಭಗ್ನಾಶೋಕವನಾಯಾಸ್ತು ದಗ್ಧಲಂಕಾಯ ವಾಗ್ಮಿನೇ || ೨ ||

ಗತಿ ನಿರ್ಜಿತವಾತಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾಯ ಚ |
ವನೌಕಸಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ವಶಿನೇ ವನವಾಸಿನೇ || ೩ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಸುಧಾಸಿಂಧು ನಿಮಗ್ನಾಯ ಮಹೀಯಸೇ |
ಆಂಜನೇಯಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವಾಯ ತೇ || ೪ ||

ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಭಯಘ್ನಾಯ ಸರ್ವಕ್ಲೇಶಹರಾಯ ಚ |
ನೇದಿಷ್ಠಾಯ ಪ್ರೇತಭೂತ ಪಿಶಾಚಭಯಹಾರಿಣೇ || ೫ ||

ಯಾತನಾ ನಾಶನಾಯಾಸ್ತು ನಮೋ ಮರ್ಕಟರೂಪಿಣೇ |
ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಶಾರ್ದೂಲ ಸರ್ಪವೃಶ್ಚಿಕ ಭೀಹೃತೇ || ೬ ||

ಮಹಾಬಲಾಯ ವೀರಾಯ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಉದ್ಧತೇ |
ಹಾರಿಣೇ ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಚೋಲ್ಲಂಘಿತ ಮಹಾಬ್ದಯೇ || ೭ ||

ಬಲಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಃ ಪಾಹಿ ಮಾರುತೇ |
ಲಾಭದೋಸಿ ತ್ವಮೇವಾಶು ಹನುಮಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಃ || ೮ ||

ಯಶೋ ಜಯಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಶತೄನ್ ನಾಶಯನಾಶಯ |
ಸ್ವಾಶ್ರಿತಾನಾಮಭಯದಂ ಯ ಏವಂ ಸ್ತೌತಿ ಮಾರುತಿಮ್ |
ಹಾನಿಃ ಕುತೋ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೯ ||

Also Read:

Mantratmaka Sri maruti Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Mantratmaka Sri Maruti Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top