Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Mrityva Ashtakam Lyrics in Kannada Lord Shiva Slokas

Mrityva Ashtakam Lyrics in Kannada Lord Shiva Slokas

64 Views

Mrutyu Lyrics in Kannada:

ಗಾರುಡಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್

ಸೂತ ಉವಾಚ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ತತ್ಸಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನ ಭಾಷಿತಮ್ । ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸರ್ವಂ
ದಾಮೋದರಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 1॥

ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಿಣಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಅಧೋಅಕ್ಷಜಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 2॥

ವರಾಹಂ ವಾಮನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಜನಾರ್ದನಮ್ ।
ಮಾಧವಂಚ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 3॥

ಪುರುಷಂ ಪುಷ್ಕರಕ್ಷೇತ್ರಬೀಜಂ ಪುಣ್ಯಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ ।
ಲೋಕನಾಥಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 4॥

ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ದೇವಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಮಹಾಯೋಗಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ನೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 5॥

ಭೂತಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಯಜ್ಞಯೋನಿಮಯೋನಿಜಮ್ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ನೋ ಮೂತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ॥ 6॥

ಇತ್ಯುದೀರಿತಮಾಕರ್ಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ । ಸ್ತವಂ ತಸ್ಯ
ಅಪಯಾತಸ್ತತೋ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿಷ್ಣುದೂತೈಃ ಪ್ರಪೀಡಿತಃ ॥ 7॥

ಇತಿ ತೇನ ಜಿತೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೇನ ಧೀಮತಾ ।
ಪ್ರಸನ್ನೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೇ ನೃಸಿಂಹೇ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 8॥

ಮೃತ್ಯ್ವಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನಂ ಶುಭಮ್ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುರುವಾಚ ಹ ॥ 9॥

ಇದಂ ಯಃ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ನಿಯತಂ ಶುಚಿಃ ।
ನಾಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಸ್ಯಾನ್ನರಸ್ಯಾಚ್ಯುತಚೇತಸಃ ॥ 10॥

ಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ
ನಾರಾಯಣಂ ಶಾಶ್ವತಮಪ್ರಮೇಯಮ್ ।
ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಸೂರ್ಯಾದತಿರಾಜಮಾನಂ
ಮೃತ್ಯುಂ ಸ ಯೋಗಿ ಜಿತವಾಂಸ್ತಥೈವ ॥ 11॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಾರುಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಕೃತಂ
ಮೃತ್ಯ್ವಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಕತಹ್ನಂ ನಾಮ
ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದುತ್ತರದ್ವಿಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *