Ashtottara Shatanama

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Lord Narasimha is the fourth incarnation of Lord Vishnu to save his devotee Prahalada from the clutches of his demon father Hiranyakashipu. Lord Narasimha swamys head is lion and body is of a man. Lord Narasimha is also spelled as Narasingh, Narsingh and Narasingha. Mostly the Vaishnava followers worship Lord Narasimha Swamy.

Nakaradi Nrsimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ nakaradi srinarasimhastottarasatanamastotram ॥
sri hayagrivaya namah ।
harih Om̃

narasimho naro narasrasta narayano navah ।
navetaro narapatirnaratma naracodanah ॥ 1 ॥

nakhabhinnasvarnasayyo nakhadamstravibhisanah ।
narabhitadisanaso nantavyo nakharayudhah ॥ 2 ॥

nadanirbhinnapadmando nayanagnihutasurah ।
natatkesarasanjatavataviksiptavaridah ॥ 3 ॥

nalinisasahasrabho natabrahmadidevatah ।
nabhovisvambharabhyantarvyapidurviksavigrahah ॥ 4 ॥

nissvasavatasamrambha ghurnamanapayonidhih ।
nirdayanghriyuganyasadalitaksmahimastakah ॥ 5 ॥

nijasamrambhasantrastabrahmarudradidevatah ।
nirdambhabhaktimadraksodimbhanitasamodayah ॥ 6 ॥

nakapaladivinuto nakilokakrtapriyah ।
nakisatrudarantradimalabhusitakandharah ॥ 7 ॥

nakesasikrtatrasadamstrabhadhutatamasah ।
nakamartyatalapurnanadanissesitadvipah ॥ 8 ॥

namavidravitasesabhutaraksahpisacakah ।
namanissrenikarudhanijalokanijavrajah ॥ 9 ॥

nalikanabho nagarivandyo nagadhiradbhujah ।
nagendradhiro netrantaskhsaladagnikanacchatah ॥ 10 ॥

naridurasado nanalokabhikaravigrahah ।
nistaritatmiyasantho nijaikajneyavaibhavah ॥ 11 ॥

nirvyajabhaktaprahladaparipalanatatparah ।
nirvanadayi nirvyajabhaktyekaprapyatatpadah ॥ 12 ॥

nirhradamayanirghatadalitasuraradbalah ।
nijapratapamartandakhadyotikrtabhaskarah ॥ 13 ॥

niriksanaksatajyotirgrahatarodumandalah ।
nisprapancabrhadbhanujvalarunaniriksanah ॥ 14 ॥

nakhagralagnarivaksassrutaraktarunambarah ।
nissesaraudranirandhro naksatracchaditaksamah ॥ 15 ॥

nirnidraraktotpalakso niramitro nirahavah ।
nirakulikrtasuro nirnimeyo nirisvarah ॥ 16 ॥

niruddhadasadigbhago nirastakhilakalmasah ।
nigamadriguhamadhyanirnidradbhutakesari ॥ 17 ॥

nijanandabdhinirmagno nirakaro niramayah ।
nirahankaravibudhacittakanana gocarah ॥ 18 ॥

nityo niskarano neta niravadyagunodadhih ।
nidanam nistamassaktirnityatrpto nirasrayah ॥ 19 ॥

nisprapanco niraloko nikhilapritibhasakah ।
nirudhajnanisacivo nijavanakrtakrtih ॥ 20 ॥

nikhilayudhanirbhatabhujanikasatadbhutah ।
nisitasijjvalajjihvo nibaddhabhrkutimukhah ॥ 21 ॥

nagendrakandaravyattavaktro namretarasrutih ।
nisakarakarankura gaurasaratanuruhah ॥ 22 ॥

nathahinajanatrano naradadisamiditah ।
narantako naracittirnarajneyo narottamah ॥ 23 ॥

naratma naralokamso naranarayano nabhah ।
natalokaparitrananisnato nayakovidah ॥ 24 ॥

nigamagamasakhagra pravalacaranambujah ।
nityasiddho nityajayi nityapujyo nijaprabhah ॥ 25 ॥

niskrstavedatatparyabhumirnirnitatattvakah ।
nityanapayilaksmiko nissreyasamayakrtih ॥ 26 ॥

nigamasrimahamalo nirdagdhatripurapriyah ।
nirmuktasesahiyasa nirdvandvo niskalo nari ॥ 27 ॥

॥ iti nakaradi sri narasimhastottarasatanamastotram parabhava
sravana suddhaikadasyam ramena likhita sri hayagrivaya samarpita ॥

Also Read:

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil