Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Nakaradi Nrsimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ નકારાદિ શ્રીનરસિંહાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હરિઃ ૐ

નરસિંહો નરો નારસ્રષ્ટા નારાયણો નવઃ ।
નવેતરો નરપતિર્નરાત્મા નરચોદનઃ ॥ ૧ ॥

નખભિન્નસ્વર્ણશય્યો નખદંષ્ટ્રાવિભીષણઃ ।
નારભીતદિશાનાશો નન્તવ્યો નખરાયુધઃ ॥ ૨ ॥

નાદનિર્ભિન્નપાદ્માણ્ડો નયનાગ્નિહુતાસુરઃ ।
નટત્કેસરસઞ્જાતવાતવિક્ષિપ્તવારિદઃ ॥ ૩ ॥

નલિનીશસહસ્રાભો નતબ્રહ્માદિદેવતઃ ।
નભોવિશ્વમ્ભરાભ્યન્તર્વ્યાપિદુર્વીક્ષવિગ્રહઃ ॥ ૪ ॥

નિશ્શ્વાસવાતસંરમ્ભ ઘૂર્ણમાનપયોનિધિઃ ।
નિર્દયાઙ્ઘ્રિયુગન્યાસદલિતક્ષ્માહિમસ્તકઃ ॥ ૫ ॥

નિજસંરમ્ભસન્ત્રસ્તબ્રહ્મરુદ્રાદિદેવતઃ ।
નિર્દમ્ભભક્તિમદ્રક્ષોડિમ્ભનીતશમોદયઃ ॥ ૬ ॥

નાકપાલાદિવિનુતો નાકિલોકકૃતપ્રિયઃ ।
નાકિશત્રૂદરાન્ત્રાદિમાલાભૂષિતકન્ધરઃ ॥ ૭ ॥

નાકેશાસિકૃતત્રાસદંષ્ટ્રાભાધૂતતામસઃ ।
નાકમર્ત્યાતલાપૂર્ણનાદનિશ્શેષિતદ્વિપઃ ॥ ૮ ॥

નામવિદ્રાવિતાશેષભૂતરક્ષઃપિશાચકઃ ।
નામનિશ્શ્રેણિકારૂઢનિજલોકનિજવ્રજઃ ॥ ૯ ॥

નાલીકનાભો નાગારિવન્દ્યો નાગાધિરાડ્ભુજઃ ।
નગેન્દ્રધીરો નેત્રાન્તસ્ખ્સલદગ્નિકણચ્છટઃ ॥ ૧૦ ॥

નારીદુરાસદો નાનાલોકભીકરવિગ્રહઃ ।
નિસ્તારિતાત્મીયસન્થો નિજૈકજ્ઞેયવૈભવઃ ॥ ૧૧ ॥

નિર્વ્યાજભક્તપ્રહ્લાદપરિપાલનતત્પરઃ ।
નિર્વાણદાયી નિર્વ્યાજભક્ત્યેકપ્રાપ્યતત્પદઃ ॥ ૧૨ ॥

નિર્હ્રાદમયનિર્ઘાતદલિતાસુરરાડ્બલઃ ।
નિજપ્રતાપમાર્તાણ્ડખદ્યોતીકૃતભાસ્કરઃ ॥ ૧૩ ॥

નિરીક્ષણક્ષતજ્યોતિર્ગ્રહતારોડુમણ્ડલઃ ।
નિષ્પ્રપઞ્ચબૃહદ્ભાનુજ્વાલારુણનિરીક્ષણઃ ॥ ૧૪ ॥

નખાગ્રલગ્નારિવક્ષસ્સ્રુતરક્તારુણામ્બરઃ ।
નિશ્શેષરૌદ્રનીરન્ધ્રો નક્ષત્રાચ્છાદિતક્ષમઃ ॥ ૧૫ ॥

નિર્ણિદ્રરક્તોત્પલાક્ષો નિરમિત્રો નિરાહવઃ ।
નિરાકુલીકૃતસુરો નિર્ણિમેયો નિરીશ્વરઃ ॥ ૧૬ ॥

નિરુદ્ધદશદિગ્ભાગો નિરસ્તાખિલકલ્મષઃ ।
નિગમાદ્રિગુહામધ્યનિર્ણિદ્રાદ્ભુતકેસરી ॥ ૧૭ ॥

નિજાનન્દાબ્ધિનિર્મગ્નો નિરાકારો નિરામયઃ ।
નિરહઙ્કારવિબુધચિત્તકાનન ગોચરઃ ॥ ૧૮ ॥

નિત્યો નિષ્કારણો નેતા નિરવદ્યગુણોદધિઃ ।
નિદાનં નિસ્તમશ્શક્તિર્નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ ॥ ૧૯ ॥

નિષ્પ્રપઞ્ચો નિરાલોકો નિખિલપ્રીતિભાસકઃ ।
નિરૂઢજ્ઞાનિસચિવો નિજાવનકૃતાકૃતિઃ ॥ ૨૦ ॥

નિખિલાયુધનિર્ભાતભુજાનીકશતાદ્ભુતઃ ।
નિશિતાસિજ્જ્વલજ્જિહ્વો નિબદ્ધભૃકુટીમુખઃ ॥ ૨૧ ॥

નગેન્દ્રકન્દરવ્યાત્તવક્ત્રો નમ્રેતરશ્રુતિઃ ।
નિશાકરકરાઙ્કૂર ગૌરસારતનૂરુહઃ ॥ ૨૨ ॥

નાથહીનજનત્રાણો નારદાદિસમીડિતઃ ।
નારાન્તકો નારચિત્તિર્નારાજ્ઞેયો નરોત્તમઃ ॥ ૨૩ ॥

નરાત્મા નરલોકાંશો નરનારાયણો નભઃ ।
નતલોકપરિત્રાણનિષ્ણાતો નયકોવિદઃ ॥ ૨૪ ॥

નિગમાગમશાખાગ્ર પ્રવાલચરણામ્બુજઃ ।
નિત્યસિદ્ધો નિત્યજયી નિત્યપૂજ્યો નિજપ્રભઃ ॥ ૨૫ ॥

નિષ્કૃષ્ટવેદતાત્પર્યભૂમિર્નિર્ણીતતત્ત્વકઃ ।
નિત્યાનપાયિલક્ષ્મીકો નિશ્શ્રેયસમયાકૃતિઃ ॥ ૨૬ ॥

નિગમશ્રીમહામાલો નિર્દગ્ધત્રિપુરપ્રિયઃ ।
નિર્મુક્તશેષાહિયશા નિર્દ્વન્દ્વો નિષ્કલો નરી ॥ ૨૭ ॥

॥ ઇતિ નકારાદિ શ્રી નરસિંહાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ પરાભવ
શ્રાવણ શુદ્ધૈકાદશ્યામ્ રામેણ લિખિતા શ્રી હયગ્રીવાય સમર્પિત ॥

Also Read:

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top