Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Nakaradi Nrsimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਨਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀਨਰਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਹਰਿਃ ॐ

ਨਰਸਿਂਹੋ ਨਰੋ ਨਾਰਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਵਃ ।
ਨਵੇਤਰੋ ਨਰਪਤਿਰ੍ਨਰਾਤ੍ਮਾ ਨਰਚੋਦਨਃ ॥ ੧ ॥

ਨਖਭਿਨ੍ਨਸ੍ਵਰ੍ਣਸ਼ਯ੍ਯੋ ਨਖਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਵਿਭੀਸ਼ਣਃ ।
ਨਾਰਭੀਤਦਿਸ਼ਾਨਾਸ਼ੋ ਨਨ੍ਤਵ੍ਯੋ ਨਖਰਾਯੁਧਃ ॥ ੨ ॥

ਨਾਦਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨਪਾਦ੍ਮਾਣ੍ਡੋ ਨਯਨਾਗ੍ਨਿਹੁਤਾਸੁਰਃ ।
ਨਟਤ੍ਕੇਸਰਸਞ੍ਜਾਤਵਾਤਵਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਵਾਰਿਦਃ ॥ ੩ ॥

ਨਲਿਨੀਸ਼ਸਹਸ੍ਰਾਭੋ ਨਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਦੇਵਤਃ ।
ਨਭੋਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰ੍ਵ੍ਯਾਪਿਦੁਰ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੪ ॥

ਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਵਾਸਵਾਤਸਂਰਮ੍ਭ ਘੂਰ੍ਣਮਾਨਪਯੋਨਿਧਿਃ ।
ਨਿਰ੍ਦਯਾਙ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗਨ੍ਯਾਸਦਲਿਤਕ੍ਸ਼੍ਮਾਹਿਮਸ੍ਤਕਃ ॥ ੫ ॥

ਨਿਜਸਂਰਮ੍ਭਸਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਰੁਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵਤਃ ।
ਨਿਰ੍ਦਮ੍ਭਭਕ੍ਤਿਮਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋਡਿਮ੍ਭਨੀਤਸ਼ਮੋਦਯਃ ॥ ੬ ॥

ਨਾਕਪਾਲਾਦਿਵਿਨੁਤੋ ਨਾਕਿਲੋਕਕਤਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਾਕਿਸ਼ਤ੍ਰੂਦਰਾਨ੍ਤ੍ਰਾਦਿਮਾਲਾਭੂਸ਼ਿਤਕਨ੍ਧਰਃ ॥ ੭ ॥

ਨਾਕੇਸ਼ਾਸਿਕਤਤ੍ਰਾਸਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਭਾਧੂਤਤਾਮਸਃ ।
ਨਾਕਮਰ੍ਤ੍ਯਾਤਲਾਪੂਰ੍ਣਨਾਦਨਿਸ਼੍ਸ਼ੇਸ਼ਿਤਦ੍ਵਿਪਃ ॥ ੮ ॥

ਨਾਮਵਿਦ੍ਰਾਵਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਭੂਤਰਕ੍ਸ਼ਃਪਿਸ਼ਾਚਕਃ ।
ਨਾਮਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੇਣਿਕਾਰੂਢਨਿਜਲੋਕਨਿਜਵ੍ਰਜਃ ॥ ੯ ॥

ਨਾਲੀਕਨਾਭੋ ਨਾਗਾਰਿਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਨਾਗਾਧਿਰਾਡ੍ਭੁਜਃ ।
ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਧੀਰੋ ਨੇਤ੍ਰਾਨ੍ਤਸ੍ਖ੍ਸਲਦਗ੍ਨਿਕਣਚ੍ਛਟਃ ॥ ੧੦ ॥

ਨਾਰੀਦੁਰਾਸਦੋ ਨਾਨਾਲੋਕਭੀਕਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਨਿਸ੍ਤਾਰਿਤਾਤ੍ਮੀਯਸਨ੍ਥੋ ਨਿਜੈਕਜ੍ਞੇਯਵੈਭਵਃ ॥ ੧੧ ॥

ਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਜਭਕ੍ਤਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਪਰਿਪਾਲਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਦਾਯੀ ਨਿਰ੍ਵ੍ਯਾਜਭਕ੍ਤ੍ਯੇਕਪ੍ਰਾਪ੍ਯਤਤ੍ਪਦਃ ॥ ੧੨ ॥

ਨਿਰ੍ਹ੍ਰਾਦਮਯਨਿਰ੍ਘਾਤਦਲਿਤਾਸੁਰਰਾਡ੍ਬਲਃ ।
ਨਿਜਪ੍ਰਤਾਪਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਖਦ੍ਯੋਤੀਕਤਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੧੩ ॥

ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਕ੍ਸ਼ਤਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਗ੍ਰਹਤਾਰੋਡੁਮਣ੍ਡਲਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਬਹਦ੍ਭਾਨੁਜ੍ਵਾਲਾਰੁਣਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੪ ॥

ਨਖਾਗ੍ਰਲਗ੍ਨਾਰਿਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸ੍ਰੁਤਰਕ੍ਤਾਰੁਣਾਮ੍ਬਰਃ ।
ਨਿਸ਼੍ਸ਼ੇਸ਼ਰੌਦ੍ਰਨੀਰਨ੍ਧ੍ਰੋ ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਚ੍ਛਾਦਿਤਕ੍ਸ਼ਮਃ ॥ ੧੫ ॥

ਨਿਰ੍ਣਿਦ੍ਰਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਨਿਰਮਿਤ੍ਰੋ ਨਿਰਾਹਵਃ ।
ਨਿਰਾਕੁਲੀਕਤਸੁਰੋ ਨਿਰ੍ਣਿਮੇਯੋ ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੬ ॥

ਨਿਰੁਦ੍ਧਦਸ਼ਦਿਗ੍ਭਾਗੋ ਨਿਰਸ੍ਤਾਖਿਲਕਲ੍ਮਸ਼ਃ ।
ਨਿਗਮਾਦ੍ਰਿਗੁਹਾਮਧ੍ਯਨਿਰ੍ਣਿਦ੍ਰਾਦ੍ਭੁਤਕੇਸਰੀ ॥ ੧੭ ॥

ਨਿਜਾਨਨ੍ਦਾਬ੍ਧਿਨਿਰ੍ਮਗ੍ਨੋ ਨਿਰਾਕਾਰੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ।
ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਵਿਬੁਧਚਿਤ੍ਤਕਾਨਨ ਗੋਚਰਃ ॥ ੧੮ ॥

ਨਿਤ੍ਯੋ ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣੋ ਨੇਤਾ ਨਿਰਵਦ੍ਯਗੁਣੋਦਧਿਃ ।
ਨਿਦਾਨਂ ਨਿਸ੍ਤਮਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੯ ॥

ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋ ਨਿਰਾਲੋਕੋ ਨਿਖਿਲਪ੍ਰੀਤਿਭਾਸਕਃ ।
ਨਿਰੂਢਜ੍ਞਾਨਿਸਚਿਵੋ ਨਿਜਾਵਨਕਤਾਕਤਿਃ ॥ ੨੦ ॥

ਨਿਖਿਲਾਯੁਧਨਿਰ੍ਭਾਤਭੁਜਾਨੀਕਸ਼ਤਾਦ੍ਭੁਤਃ ।
ਨਿਸ਼ਿਤਾਸਿਜ੍ਜ੍ਵਲਜ੍ਜਿਹ੍ਵੋ ਨਿਬਦ੍ਧਭਕੁਟੀਮੁਖਃ ॥ ੨੧ ॥

ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਕਨ੍ਦਰਵ੍ਯਾਤ੍ਤਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਨਮ੍ਰੇਤਰਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ।
ਨਿਸ਼ਾਕਰਕਰਾਙ੍ਕੂਰ ਗੌਰਸਾਰਤਨੂਰੁਹਃ ॥ ੨੨ ॥

ਨਾਥਹੀਨਜਨਤ੍ਰਾਣੋ ਨਾਰਦਾਦਿਸਮੀਡਿਤਃ ।
ਨਾਰਾਨ੍ਤਕੋ ਨਾਰਚਿਤ੍ਤਿਰ੍ਨਾਰਾਜ੍ਞੇਯੋ ਨਰੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੨੩ ॥

ਨਰਾਤ੍ਮਾ ਨਰਲੋਕਾਂਸ਼ੋ ਨਰਨਾਰਾਯਣੋ ਨਭਃ ।
ਨਤਲੋਕਪਰਿਤ੍ਰਾਣਨਿਸ਼੍ਣਾਤੋ ਨਯਕੋਵਿਦਃ ॥ ੨੪ ॥

ਨਿਗਮਾਗਮਸ਼ਾਖਾਗ੍ਰ ਪ੍ਰਵਾਲਚਰਣਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਸਿਦ੍ਧੋ ਨਿਤ੍ਯਜਯੀ ਨਿਤ੍ਯਪੂਜ੍ਯੋ ਨਿਜਪ੍ਰਭਃ ॥ ੨੫ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਸ਼੍ਟਵੇਦਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਭੂਮਿਰ੍ਨਿਰ੍ਣੀਤਤਤ੍ਤ੍ਵਕਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਪਾਯਿਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕੋ ਨਿਸ਼੍ਸ਼੍ਰੇਯਸਮਯਾਕਤਿਃ ॥ ੨੬ ॥

ਨਿਗਮਸ਼੍ਰੀਮਹਾਮਾਲੋ ਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਤ੍ਰਿਪੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਸ਼ੇਸ਼ਾਹਿਯਸ਼ਾ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਨਰੀ ॥ ੨੭ ॥

॥ ਇਤਿ ਨਕਾਰਾਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿਂਹਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਪਰਾਭਵ
ਸ਼੍ਰਾਵਣ ਸ਼ੁਦ੍ਧੈਕਾਦਸ਼੍ਯਾਮ੍ ਰਾਮੇਣ ਲਿਖਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਯ ਸਮਰ੍ਪਿਤ ॥

Also Read:

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top