Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Nakaradi Nrsimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ನಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ನರಸಿಂಹೋ ನರೋ ನಾರಸ್ರಷ್ಟಾ ನಾರಾಯಣೋ ನವಃ ।
ನವೇತರೋ ನರಪತಿರ್ನರಾತ್ಮಾ ನರಚೋದನಃ ॥ 1 ॥

ನಖಭಿನ್ನಸ್ವರ್ಣಶಯ್ಯೋ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾವಿಭೀಷಣಃ ।
ನಾರಭೀತದಿಶಾನಾಶೋ ನನ್ತವ್ಯೋ ನಖರಾಯುಧಃ ॥ 2 ॥

ನಾದನಿರ್ಭಿನ್ನಪಾದ್ಮಾಂಡೋ ನಯನಾಗ್ನಿಹುತಾಸುರಃ ।
ನಟತ್ಕೇಸರಸಂಜಾತವಾತವಿಕ್ಷಿಪ್ತವಾರಿದಃ ॥ 3 ॥

ನಲಿನೀಶಸಹಸ್ರಾಭೋ ನತಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತಃ ।
ನಭೋವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಭ್ಯನ್ತರ್ವ್ಯಾಪಿದುರ್ವೀಕ್ಷವಿಗ್ರಹಃ ॥ 4 ॥

ನಿಶ್ಶ್ವಾಸವಾತಸಂರಮ್ಭ ಘೂರ್ಣಮಾನಪಯೋನಿಧಿಃ ।
ನಿರ್ದಯಾಂಘ್ರಿಯುಗನ್ಯಾಸದಲಿತಕ್ಷ್ಮಾಹಿಮಸ್ತಕಃ ॥ 5 ॥

ನಿಜಸಂರಮ್ಭಸನ್ತ್ರಸ್ತಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿದೇವತಃ ।
ನಿರ್ದಮ್ಭಭಕ್ತಿಮದ್ರಕ್ಷೋಡಿಮ್ಭನೀತಶಮೋದಯಃ ॥ 6 ॥

ನಾಕಪಾಲಾದಿವಿನುತೋ ನಾಕಿಲೋಕಕೃತಪ್ರಿಯಃ ।
ನಾಕಿಶತ್ರೂದರಾನ್ತ್ರಾದಿಮಾಲಾಭೂಷಿತಕನ್ಧರಃ ॥ 7 ॥

ನಾಕೇಶಾಸಿಕೃತತ್ರಾಸದಂಷ್ಟ್ರಾಭಾಧೂತತಾಮಸಃ ।
ನಾಕಮರ್ತ್ಯಾತಲಾಪೂರ್ಣನಾದನಿಶ್ಶೇಷಿತದ್ವಿಪಃ ॥ 8 ॥

ನಾಮವಿದ್ರಾವಿತಾಶೇಷಭೂತರಕ್ಷಃಪಿಶಾಚಕಃ ।
ನಾಮನಿಶ್ಶ್ರೇಣಿಕಾರೂಢನಿಜಲೋಕನಿಜವ್ರಜಃ ॥ 9 ॥

ನಾಲೀಕನಾಭೋ ನಾಗಾರಿವನ್ದ್ಯೋ ನಾಗಾಧಿರಾಡ್ಭುಜಃ ।
ನಗೇನ್ದ್ರಧೀರೋ ನೇತ್ರಾನ್ತಸ್ಖ್ಸಲದಗ್ನಿಕಣಚ್ಛಟಃ ॥ 10 ॥

ನಾರೀದುರಾಸದೋ ನಾನಾಲೋಕಭೀಕರವಿಗ್ರಹಃ ।
ನಿಸ್ತಾರಿತಾತ್ಮೀಯಸನ್ಥೋ ನಿಜೈಕಜ್ಞೇಯವೈಭವಃ ॥ 11 ॥

ನಿರ್ವ್ಯಾಜಭಕ್ತಪ್ರಹ್ಲಾದಪರಿಪಾಲನತತ್ಪರಃ ।
ನಿರ್ವಾಣದಾಯೀ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಭಕ್ತ್ಯೇಕಪ್ರಾಪ್ಯತತ್ಪದಃ ॥ 12 ॥

ನಿರ್ಹ್ರಾದಮಯನಿರ್ಘಾತದಲಿತಾಸುರರಾಡ್ಬಲಃ ।
ನಿಜಪ್ರತಾಪಮಾರ್ತಾಂಡಖದ್ಯೋತೀಕೃತಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 13 ॥

ನಿರೀಕ್ಷಣಕ್ಷತಜ್ಯೋತಿರ್ಗ್ರಹತಾರೋಡುಮಂಡಲಃ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಬೃಹದ್ಭಾನುಜ್ವಾಲಾರುಣನಿರೀಕ್ಷಣಃ ॥ 14 ॥

ನಖಾಗ್ರಲಗ್ನಾರಿವಕ್ಷಸ್ಸ್ರುತರಕ್ತಾರುಣಾಮ್ಬರಃ ।
ನಿಶ್ಶೇಷರೌದ್ರನೀರನ್ಧ್ರೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಚ್ಛಾದಿತಕ್ಷಮಃ ॥ 15 ॥

ನಿರ್ಣಿದ್ರರಕ್ತೋತ್ಪಲಾಕ್ಷೋ ನಿರಮಿತ್ರೋ ನಿರಾಹವಃ ।
ನಿರಾಕುಲೀಕೃತಸುರೋ ನಿರ್ಣಿಮೇಯೋ ನಿರೀಶ್ವರಃ ॥ 16 ॥

ನಿರುದ್ಧದಶದಿಗ್ಭಾಗೋ ನಿರಸ್ತಾಖಿಲಕಲ್ಮಷಃ ।
ನಿಗಮಾದ್ರಿಗುಹಾಮಧ್ಯನಿರ್ಣಿದ್ರಾದ್ಭುತಕೇಸರೀ ॥ 17 ॥

ನಿಜಾನನ್ದಾಬ್ಧಿನಿರ್ಮಗ್ನೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ನಿರಹಂಕಾರವಿಬುಧಚಿತ್ತಕಾನನ ಗೋಚರಃ ॥ 18 ॥

ನಿತ್ಯೋ ನಿಷ್ಕಾರಣೋ ನೇತಾ ನಿರವದ್ಯಗುಣೋದಧಿಃ ।
ನಿದಾನಂ ನಿಸ್ತಮಶ್ಶಕ್ತಿರ್ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ 19 ॥

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಲೋಕೋ ನಿಖಿಲಪ್ರೀತಿಭಾಸಕಃ ।
ನಿರೂಢಜ್ಞಾನಿಸಚಿವೋ ನಿಜಾವನಕೃತಾಕೃತಿಃ ॥ 20 ॥

ನಿಖಿಲಾಯುಧನಿರ್ಭಾತಭುಜಾನೀಕಶತಾದ್ಭುತಃ ।
ನಿಶಿತಾಸಿಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜಿಹ್ವೋ ನಿಬದ್ಧಭೃಕುಟೀಮುಖಃ ॥ 21 ॥

ನಗೇನ್ದ್ರಕನ್ದರವ್ಯಾತ್ತವಕ್ತ್ರೋ ನಮ್ರೇತರಶ್ರುತಿಃ ।
ನಿಶಾಕರಕರಾಂಕೂರ ಗೌರಸಾರತನೂರುಹಃ ॥ 22 ॥

ನಾಥಹೀನಜನತ್ರಾಣೋ ನಾರದಾದಿಸಮೀಡಿತಃ ।
ನಾರಾನ್ತಕೋ ನಾರಚಿತ್ತಿರ್ನಾರಾಜ್ಞೇಯೋ ನರೋತ್ತಮಃ ॥ 23 ॥

ನರಾತ್ಮಾ ನರಲೋಕಾಂಶೋ ನರನಾರಾಯಣೋ ನಭಃ ।
ನತಲೋಕಪರಿತ್ರಾಣನಿಷ್ಣಾತೋ ನಯಕೋವಿದಃ ॥ 24 ॥

ನಿಗಮಾಗಮಶಾಖಾಗ್ರ ಪ್ರವಾಲಚರಣಾಮ್ಬುಜಃ ।
ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಜಯೀ ನಿತ್ಯಪೂಜ್ಯೋ ನಿಜಪ್ರಭಃ ॥ 25 ॥

ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವೇದತಾತ್ಪರ್ಯಭೂಮಿರ್ನಿರ್ಣೀತತತ್ತ್ವಕಃ ।
ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ನಿಶ್ಶ್ರೇಯಸಮಯಾಕೃತಿಃ ॥ 26 ॥

ನಿಗಮಶ್ರೀಮಹಾಮಾಲೋ ನಿರ್ದಗ್ಧತ್ರಿಪುರಪ್ರಿಯಃ ।
ನಿರ್ಮುಕ್ತಶೇಷಾಹಿಯಶಾ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ನಿಷ್ಕಲೋ ನರೀ ॥ 27 ॥

॥ ಇತಿ ನಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಪರಾಭವ
ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧೈಕಾದಶ್ಯಾಮ್ ರಾಮೇಣ ಲಿಖಿತಾ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ಸಮರ್ಪಿತ ॥

Also Read:

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top