Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

Nakaradi Nrsimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi:

॥ नकारादि श्रीनरसिंहाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥
श्री हयग्रीवाय नमः ।
हरिः ॐ

नरसिंहो नरो नारस्रष्टा नारायणो नवः ।
नवेतरो नरपतिर्नरात्मा नरचोदनः ॥ १ ॥

नखभिन्नस्वर्णशय्यो नखदंष्ट्राविभीषणः ।
नारभीतदिशानाशो नन्तव्यो नखरायुधः ॥ २ ॥

नादनिर्भिन्नपाद्माण्डो नयनाग्निहुतासुरः ।
नटत्केसरसञ्जातवातविक्षिप्तवारिदः ॥ ३ ॥

नलिनीशसहस्राभो नतब्रह्मादिदेवतः ।
नभोविश्वम्भराभ्यन्तर्व्यापिदुर्वीक्षविग्रहः ॥ ४ ॥

निश्श्वासवातसंरम्भ घूर्णमानपयोनिधिः ।
निर्दयाङ्घ्रियुगन्यासदलितक्ष्माहिमस्तकः ॥ ५ ॥

निजसंरम्भसन्त्रस्तब्रह्मरुद्रादिदेवतः ।
निर्दम्भभक्तिमद्रक्षोडिम्भनीतशमोदयः ॥ ६ ॥

नाकपालादिविनुतो नाकिलोककृतप्रियः ।
नाकिशत्रूदरान्त्रादिमालाभूषितकन्धरः ॥ ७ ॥

नाकेशासिकृतत्रासदंष्ट्राभाधूततामसः ।
नाकमर्त्यातलापूर्णनादनिश्शेषितद्विपः ॥ ८ ॥

नामविद्राविताशेषभूतरक्षःपिशाचकः ।
नामनिश्श्रेणिकारूढनिजलोकनिजव्रजः ॥ ९ ॥

नालीकनाभो नागारिवन्द्यो नागाधिराड्भुजः ।
नगेन्द्रधीरो नेत्रान्तस्ख्सलदग्निकणच्छटः ॥ १० ॥

नारीदुरासदो नानालोकभीकरविग्रहः ।
निस्तारितात्मीयसन्थो निजैकज्ञेयवैभवः ॥ ११ ॥

निर्व्याजभक्तप्रह्लादपरिपालनतत्परः ।
निर्वाणदायी निर्व्याजभक्त्येकप्राप्यतत्पदः ॥ १२ ॥

निर्ह्रादमयनिर्घातदलितासुरराड्बलः ।
निजप्रतापमार्ताण्डखद्योतीकृतभास्करः ॥ १३ ॥

निरीक्षणक्षतज्योतिर्ग्रहतारोडुमण्डलः ।
निष्प्रपञ्चबृहद्भानुज्वालारुणनिरीक्षणः ॥ १४ ॥

नखाग्रलग्नारिवक्षस्स्रुतरक्तारुणाम्बरः ।
निश्शेषरौद्रनीरन्ध्रो नक्षत्राच्छादितक्षमः ॥ १५ ॥

निर्णिद्ररक्तोत्पलाक्षो निरमित्रो निराहवः ।
निराकुलीकृतसुरो निर्णिमेयो निरीश्वरः ॥ १६ ॥

निरुद्धदशदिग्भागो निरस्ताखिलकल्मषः ।
निगमाद्रिगुहामध्यनिर्णिद्राद्भुतकेसरी ॥ १७ ॥

निजानन्दाब्धिनिर्मग्नो निराकारो निरामयः ।
निरहङ्कारविबुधचित्तकानन गोचरः ॥ १८ ॥

नित्यो निष्कारणो नेता निरवद्यगुणोदधिः ।
निदानं निस्तमश्शक्तिर्नित्यतृप्तो निराश्रयः ॥ १९ ॥

निष्प्रपञ्चो निरालोको निखिलप्रीतिभासकः ।
निरूढज्ञानिसचिवो निजावनकृताकृतिः ॥ २० ॥

निखिलायुधनिर्भातभुजानीकशताद्भुतः ।
निशितासिज्ज्वलज्जिह्वो निबद्धभृकुटीमुखः ॥ २१ ॥

नगेन्द्रकन्दरव्यात्तवक्त्रो नम्रेतरश्रुतिः ।
निशाकरकराङ्कूर गौरसारतनूरुहः ॥ २२ ॥

नाथहीनजनत्राणो नारदादिसमीडितः ।
नारान्तको नारचित्तिर्नाराज्ञेयो नरोत्तमः ॥ २३ ॥

नरात्मा नरलोकांशो नरनारायणो नभः ।
नतलोकपरित्राणनिष्णातो नयकोविदः ॥ २४ ॥

निगमागमशाखाग्र प्रवालचरणाम्बुजः ।
नित्यसिद्धो नित्यजयी नित्यपूज्यो निजप्रभः ॥ २५ ॥

निष्कृष्टवेदतात्पर्यभूमिर्निर्णीततत्त्वकः ।
नित्यानपायिलक्ष्मीको निश्श्रेयसमयाकृतिः ॥ २६ ॥

निगमश्रीमहामालो निर्दग्धत्रिपुरप्रियः ।
निर्मुक्तशेषाहियशा निर्द्वन्द्वो निष्कलो नरी ॥ २७ ॥

॥ इति नकारादि श्री नरसिंहाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् पराभव
श्रावण शुद्धैकादश्याम् रामेण लिखिता श्री हयग्रीवाय समर्पित ॥

Also Read:

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Nakaradi Sri Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top