Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Nama Ramayana Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

108 Nama Ramayanam Lyrics in Punjabi:

॥ ਨਾਮਰਾਮਾਯਣ ॥

॥ ਬਾਲਕਾਣ੍ਡਃ ॥
ਸ਼ੁਦ੍ਧਬ੍ਰਹ੍ਮਪਰਾਤ੍ਪਰ ਰਾਮ ।
ਕਾਲਾਤ੍ਮਕਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਰਾਮ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਤਲ੍ਪਸੁਖਨਿਦ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਮਰਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤ ਰਾਮ ।
ਚਣ੍ਡਕਿਰਣਕੁਲਮਣ੍ਡਨ ਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਦਸ਼ਰਥਨਨ੍ਦਨ ਰਾਮ ।
ਕੌਸਲ੍ਯਾਸੁਖਵਰ੍ਧਨ ਰਾਮ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਧਨ ਰਾਮ ।
ਘੋਰਤਾਟਕਾਘਾਤਕ ਰਾਮ ।
ਮਾਰੀਚਾਦਿਨਿਪਾਤਕ ਰਾਮ ।
ਕੌਸ਼ਿਕਮਖਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦਹਲ੍ਯੋਦ੍ਧਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਗੌਤਮਮੁਨਿਸਮ੍ਪੂਜਿਤ ਰਾਮ ।
ਸੁਰਮੁਨਿਵਰਗਣਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਨਾਵਿਕਧਾਵਿਕਮਦੁਪਦ ਰਾਮ ।
ਮਿਥਿਲਾਪੁਰਜਨਮੋਹਕ ਰਾਮ ।
ਵਿਦੇਹਮਾਨਸਰਞ੍ਜਕ ਰਾਮ ।
ਤ੍ਰ੍ਯਂਬਕਕਾਰ੍ਮੁਖਭਞ੍ਜਕ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਰ੍ਪਿਤਵਰਮਾਲਿਕ ਰਾਮ ।
ਕਤਵੈਵਾਹਿਕਕੌਤੁਕ ਰਾਮ ।
ਭਾਰ੍ਗਵਦਰ੍ਪਵਿਨਾਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦਯੋਧ੍ਯਾਪਾਲਕ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਅਯੋਧ੍ਯਾਕਾਣ੍ਡਃ ॥
ਅਗਣਿਤਗੁਣਗਣਭੂਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਵਨੀਤਨਯਾਕਾਮਿਤ ਰਾਮ ।
ਰਾਕਾਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਾਨਨ ਰਾਮ ।
ਪਿਤਵਾਕ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਕਾਨਨ ਰਾਮ ।
ਪ੍ਰਿਯਗੁਹਵਿਨਿਵੇਦਿਤਪਦ ਰਾਮ ।
ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਨਿਜਮਦੁਪਦ ਰਾਮ ।
ਭਰਦ੍ਵਾਜਮੁਖਾਨਨ੍ਦਕ ਰਾਮ ।
ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਾਦ੍ਰਿਨਿਕੇਤਨ ਰਾਮ ।
ਦਸ਼ਰਥਸਨ੍ਤਤਚਿਨ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਕੈਕੇਯੀਤਨਯਾਰ੍ਪਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਰਚਿਤਨਿਜਪਿਤਕਰ੍ਮਕ ਰਾਮ ।
ਭਰਤਾਰ੍ਪਿਤਨਿਜਪਾਦੁਕ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਅਰਣ੍ਯਕਾਣ੍ਡਃ ॥
ਦਣ੍ਡਕਾਵਨਜਨਪਾਵਨ ਰਾਮ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਵਿਰਾਧਵਿਨਾਸ਼ਨ ਰਾਮ ।
ਸ਼ਰਭਙ੍ਗਸੁਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਰ੍ਚਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਗਸ੍ਤ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਵਰ੍ਦਿਤ ਰਾਮ ।
ਗਧ੍ਰਾਧਿਪਸਂਸੇਵਿਤ ਰਾਮ ।
ਪਞ੍ਚਵਟੀਤਟਸੁਸ੍ਥਿਤ ਰਾਮ ।
ਸ਼ੂਰ੍ਪਣਖਾਰ੍ਤ੍ਤਿਵਿਧਾਯਕ ਰਾਮ ।
ਖਰਦੂਸ਼ਣਮੁਖਸੂਦਕ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਪ੍ਰਿਯਹਰਿਣਾਨੁਗ ਰਾਮ ।
ਮਾਰੀਚਾਰ੍ਤਿਕਤਾਸ਼ੁਗ ਰਾਮ ।
ਵਿਨਸ਼੍ਟਸੀਤਾਨ੍ਵੇਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਗਧ੍ਰਾਧਿਪਗਤਿਦਾਯਕ ਰਾਮ ।
ਸ਼ਬਰੀਦਤ੍ਤਫਲਾਸ਼ਨ ਰਾਮ ।
ਕਬਨ੍ਧਬਾਹੁਚ੍ਛੇਦਨ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਕਿਸ਼੍ਕਿਨ੍ਧਾਕਾਣ੍ਡਃ ॥
ਹਨੁਮਤ੍ਸੇਵਿਤਨਿਜਪਦ ਰਾਮ ।
ਨਤਸੁਗ੍ਰੀਵਾਭੀਸ਼੍ਟਦ ਰਾਮ ।
ਗਰ੍ਵਿਤਵਾਲਿਸਂਹਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਵਾਨਰਦੂਤਪ੍ਰੇਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਹਿਤਕਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਸਂਯੁਤ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ।

॥ ਸੁਨ੍ਦਰਕਾਣ੍ਡਃ ॥
ਕਪਿਵਰਸਨ੍ਤਤਸਂਸ੍ਮਤ ਰਾਮ ।
ਤਦ੍ਗਤਿਵਿਘ੍ਨਧ੍ਵਂਸਕ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਦਸ਼ਾਨਨਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਹਨੂਮਦ੍ਭੂਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਵੇਦਿਤਕਾਕਾਵਨ ਰਾਮ ॥

ਕਤਚੂਡਾਮਣਿਦਰ੍ਸ਼ਨ ਰਾਮ ।
ਕਪਿਵਰਵਚਨਾਸ਼੍ਵਾਸਿਤ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਯੁਦ੍ਧਕਾਣ੍ਡਃ ॥
ਰਾਵਣਨਿਧਨਪ੍ਰਸ੍ਥਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਾਨਰਸੈਨ੍ਯਸਮਾਵਤ ਰਾਮ ।
ਸ਼ੋਸ਼ਿਤਸ਼ਰਦੀਸ਼ਾਰ੍ਤ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਭੀਸ਼੍ਣਾਭਯਦਾਯਕ ਰਾਮ ।
ਪਰ੍ਵਤਸੇਤੁਨਿਬਨ੍ਧਕ ਰਾਮ ।
ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਦਨ ਰਾਮ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਸਙ੍ਘਵਿਮਰ੍ਧਕ ਰਾਮ ।
ਅਹਿਮਹਿਰਾਵਣਚਾਰਣ ਰਾਮ ।
ਸਂਹਤਦਸ਼ਮੁਖਰਾਵਣ ਰਾਮ ।
ਵਿਧਿਭਵਮੁਖਸੁਰਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਖਃਸ੍ਥਿਤਦਸ਼ਰਥਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਸੀਤਾਦਰ੍ਸ਼ਨਮੋਦਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਭਿਸ਼ਿਕ੍ਤਵਿਭੀਸ਼ਣਨੁਤ ਰਾਮ ।
ਪੁਸ਼੍ਪਕਯਾਨਾਰੋਹਣ ਰਾਮ ।
ਭਰਦ੍ਵਾਜਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਣ ਰਾਮ ।
ਭਰਤਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਕਰ ਰਾਮ ।
ਸਾਕੇਤਪੁਰੀਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮ ।
ਸਕਲਸ੍ਵੀਯਸਮਾਨਸ ਰਾਮ ।
ਰਤ੍ਨਲਸਤ੍ਪੀਠਾਸ੍ਥਿਤ ਰਾਮ ।
ਪਟ੍ਟਾਭਿਸ਼ੇਕਾਲਂਕਤ ਰਾਮ ।
ਪਾਰ੍ਥਿਵਕੁਲਸਮ੍ਮਾਨਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਰ੍ਪਿਤਰਙ੍ਗਕ ਰਾਮ ।
ਕੀਸ਼ਕੁਲਾਨੁਗ੍ਰਹਕਰ ਰਾਮ ।
ਸਕਲਜੀਵਸਂਰਕ੍ਸ਼ਕ ਰਾਮ ।
ਸਮਸ੍ਤਲੋਕੋਦ੍ਧਾਰਕ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

॥ ਉਤ੍ਤਰਕਾਣ੍ਡਃ ॥
ਆਗਤ ਮੁਨਿਗਣ ਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਦਸ਼ਕਣ੍ਠੋਦ੍ਭਵ ਰਾਮ ।
ਸਿਤਾਲਿਙ੍ਗਨਨਿਰ੍ਵਤ ਰਾਮ ।
ਨੀਤਿਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿਤਜਨਪਦ ਰਾਮ ।
ਵਿਪਿਨਤ੍ਯਾਜਿਤਜਨਕਜ ਰਾਮ ।
ਕਾਰਿਤਲਵਣਾਸੁਰਵਧ ਰਾਮ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਤਚਮ੍ਬੁਕ ਸਂਸ੍ਤੁਤ ਰਾਮ ।
ਸ੍ਵਤਨਯਕੁਸ਼ਲਵਨਨ੍ਦਿਤ ਰਾਮ ।
ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਕ੍ਰਤੁਦਿਕ੍ਸ਼ਿਤ ਰਾਮ ।
ਕਾਲਾਵੇਦਿਤਸੁਰਪਦ ਰਾਮ ।
ਆਯੋਧ੍ਯਕਜਨਮੁਕ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਵਿਧਿਮੁਖਵਿਭੁਦਾਨਨ੍ਦਕ ਰਾਮ ।
ਤੇਜੋਮਯਨਿਜਰੂਪਕ ਰਾਮ ।
ਸਂਸਤਿਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕ ਰਾਮ ।
ਧਰ੍ਮਸ੍ਥਾਪਨਤਤ੍ਪਰ ਰਾਮ ।
ਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਮੁਕ੍ਤਿਦ ਰਾਮ ।
ਸਰ੍ਵਚਰਾਚਰਪਾਲਕ ਰਾਮ ।
ਸਰ੍ਵਭਵਾਮਯਵਾਰਕ ਰਾਮ ।
ਵੈਕੁਣ੍ਠਾਲਯਸਂਸ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ।
ਨਿਤ੍ਯਨਨ੍ਦਪਦਸ੍ਤਿਤ ਰਾਮ ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ।
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ॥

Also Read:

Nama Ramayana Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Nama Ramayana Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top