Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Narada Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Kannada

Narada Kruta Sri Rama Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರದ ಕೃತಂ) ॥
ಶ್ರೀರಾಮಂ ಮುನಿವಿಶ್ರಾಮಂ ಜನಸದ್ಧಾಮಂ ಹೃದಯಾರಾಮಂ
ಸೀತಾರಂಜನ ಸತ್ಯಸನಾತನ ರಾಜಾರಾಮಂ ಘನಶ್ಯಾಮಮ್ |
ನಾರೀಸಂಸ್ತುತ ಕಾಳಿಂದೀನತ ನಿದ್ರಾಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಭೂಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೧ ||

ನಾನಾರಾಕ್ಷಸಹಂತಾರಂ ಶರಧರ್ತಾರಂ ಜನತಾಧಾರಂ
ವಾಲೀಮರ್ದನ ಸಾಗರಬಂಧನ ನಾನಾಕೌತುಕಕರ್ತಾರಮ್ |
ಪೌರಾನಂದದ ನಾರೀತೋಷಕ ಕಸ್ತೂರೀಯುತ ಸತ್ಫಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ಜಗತೀಕಾಂತಂ ಸ್ತುತಸದ್ಭಕ್ತಂ ಬಹುಸದ್ಭಕ್ತಂ
ಸದ್ಭಕ್ತಹೃದಯೇಪ್ಸಿತಪೂರಕ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ನೃಪಜಾಕಾಂತಮ್ |
ಪೃಥ್ವೀಜಾಪತಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸುವಿದ್ಯಾದರ್ಶಿತಸಚ್ಛೀಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೩ ||

ಸೀತಾರಂಜಿತವಿಶ್ವೇಶಂ ಧರಪೃಥ್ವೀಶಂ ಸುರಲೋಕೇಶಂ
ಗ್ರಾವೋದ್ಧಾರಣ ರಾವಣಮರ್ದನ ತದ್ಭ್ರಾತೃಕೃತಲಂಕೇಶಮ್ |
ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕೃತಸುಗ್ರೀವಂ ಪ್ಲವಗಬೃಂದಾಧಿಪ ಸತ್ಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀನಾಥಂ ಜಗತಾಂನಾಥಂ ಜಗತೀನಾಥಂ ನೃಪತೀನಾಥಂ
ಭೂದೇವಾಸುರನಿರ್ಜರಪನ್ನಗ-ಗಂಧರ್ವಾದಿಕಸನ್ನಾಥಮ್ |
ಕೋದಂಡಧೃತ ತೂಣೀರಾನ್ವಿತ ಸಂಗ್ರಾಮೇಕೃತ ಭೂಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೫ ||

ರಾಮೇಶಂ ಜಗತಾಮೀಶಂ ಜಂಬುದ್ವೀಪೇಶಂ ನತಲೋಕೇಶಂ
ವಾಲ್ಮೀಕಿಕೃತಸಂಸ್ತವಹರ್ಷಿತ ಸೀತಾಲಾಲಿತ ವಾಗೀಶಮ್ |
ಪೃಥ್ವೀಶಂ ಹೃತಭೂಭಾರಂ ಸತಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಜಗತೀಪಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೬ ||

ಚಿದ್ರೂಪಂ ಜಿತಸದ್ಭೂಪಂ ನತಸದ್ಭಕ್ತಂ ನತಸದ್ಭೂಪಂ
ಸಪ್ತದ್ವೀಪಜವರ್ಷಜಕಾಮಿನಿಸಂನೀರಾಜಿತ ಪೃಥ್ವೀಶಮ್ |
ನಾನಾಪಾರ್ಥಿವ ನಾನೋಪಾಯನ ಸಮ್ಯಕ್ತೋಷಿತ ಸದ್ಭೂಪಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೭ ||

ಸಂಸೇವ್ಯಂ ಮುನಿಭಿರ್ಗೇಯಂ ಕವಿಭಿಸ್ಸ್ತವ್ಯಂ ಹೃದಿ ಸಂಧ್ಯಾರಂ
ನಾನಾಪಂಡಿತತರ್ಕಪುರಾಣಜ-ವಾಕ್ಯೈರ್ಧಿಕ್ಕೃತಸತ್ಕಾವ್ಯಮ್ |
ಸಾಕೇತಸ್ಥಿತ ಕೌಸಲ್ಯಾಸುತ ಗಂಧಾದ್ಯಂಕಿತ ಸತ್ಫಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೮ ||

ಭೂಪಾಲಂ ಘನಸನ್ನೀಲಂ ನೃಪಸದ್ಬಾಲಂ ಕಲಿಸಂಕಾಲಂ
ಸೀತಾಜಾನಿಂ ವರೋತ್ಪಲಲೋಚನ ಮಂತ್ರೀಮೋಚಿತ ತತ್ಕಾಲಮ್ |
ಶ್ರೀಸೀತಾಕೃತಪದ್ಮಾಸ್ವಾದನ ಸಮ್ಯಕ್ಶಿಕ್ಷಿತ ತತ್ಕಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೯ ||

ಹೇ ರಾಜನ್ ನವಭಿಃ ಶ್ಲೋಕೈಃ ಭುವಿಪಾಪಹರಂ ನವಕಂ ರಮ್ಯಂ
ಮೇ ಬುದ್ಧ್ಯಾಕೃತಮುತ್ತಮ ನೂತನಮೇತದ್ರಾಘವಮರ್ತ್ಯಾನಮ್ |
ಸ್ತ್ರೀಪೌತ್ರಾನ್ನಾದಿಕಕ್ಷೇಮಪ್ರದಮಸ್ಮತ್ಸದ್ವರದಂ ಬಾಲಂ
ರಾಮಂ ತ್ವಾಂ ಶಿರಸಾ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚ್ಛೇದಿತ ಸತ್ತಾಲಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Narada Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Narada Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top