Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Narasimhapurana Yamashtakam Lyrics in Punjabi, Yamraj Mantra

Yama Dharmaraja is also known as Yamraj, Yamaraja, Yama Dharmaraju, Yama, Dherma, Pitripeti, Mritu, and Vivaswata. Yama Dharmaraja is the Lord of Dharma and Lord of Death. Lord Yama is the Son of Lord Surya Bhagawan and Saranyu. Lord Yamaraja is the brother of Saturn (Shani Bhagwan). His wife is Goddess Dhumorna and his son is Katila. Yama Dharmaraja Vehicle is Buffalo. Below is the Punjabi version of Narasimhapurana Yamashtakam.

Yama Dharmaraja Stotram text in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਵ੍ਯਾਸ ਉਵਾਚ —
ਸ੍ਵਪੁਰੁਸ਼ਮਭਿਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਂ ਵਦਤਿ ਯਮਃ ਕਿਲ ਤਸ੍ਯ ਕਰ੍ਣਮੂਲੇ ।
ਪਰਿਹਰ ਮਧੁਸੂਦਨਪ੍ਰਪਨ੍ਨਾਨ੍ ਪ੍ਰਭੁਰਹਮਨ੍ਯਨਣਾਂ ਨ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਨਾਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਅਹਮਮਰਗਣਾਰ੍ਚਿਤੇਨ ਧਾਤ੍ਰਾ ਯਮ ਇਤਿ ਲੋਕਹਿਤਾਹਿਤੇ ਨਿਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਹਰਿਗੁਰੁਵਿਮੁਖਾਨ੍ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਮਿ ਮਰ੍ਤ੍ਯਾਨ੍ ਹਰਿਚਰਣਪ੍ਰਣਤਾਨ੍ਨਮਸ੍ਕਰੋਮਿ ॥ ੨ ॥

ਸੁਗਤਿਮਭਿਲਸ਼ਾਮਿ ਵਾਸੁਦੇਵਾਦਹਮਪਿ ਭਾਗਵਤੇ ਸ੍ਥਿਤਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ।
ਮਧੁਵਧਵਸ਼ਗੋऽਸ੍ਮਿ ਨ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਭਵਤਿ ਸਂਯਮਨੇ ਮਮਾਪਿ ਕਸ਼੍ਣਃ ॥ ੩ ॥

ਭਗਵਤਿ ਵਿਮੁਖਸ੍ਯ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਵਿਸ਼ਮਮਤਂ ਭਵਤੀਤਿ ਨੇਦਮਸ੍ਤਿ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਸ਼ਤਮਪੀਹ ਪਚ੍ਯਮਾਨਂ ਵ੍ਰਜਤਿ ਨ ਕਾਞ੍ਚਨਤਾਮਯਃ ਕਦਾਚਿਤ੍ ॥ ੪ ॥

ਨਹਿ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲੁਸ਼ਚ੍ਛਵਿਃ ਕਦਾਚਿਦ੍ਵਿਰਮਤਿ ਨੋ ਰਵਿਤਾਮੁਪੈਤਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਃ ।
ਭਗਵਤਿ ਚ ਹਰਾਵਨਨ੍ਯਚੇਤਾ ਭਸ਼ਮਲਿਨੋऽਪਿ ਵਿਰਾਜਤੇ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ॥ ੫ ॥

ਮਹਦਪਿ ਸੁਵਿਚਾਰ੍ਯ ਲੋਕਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਭਗਵਦੁਪਾਸ੍ਤਿਮਤੇ ਨ ਸਿਦ੍ਧਿਰਸ੍ਤਿ ।
ਸੁਰਗੁਰੁਸੁਦਢਪ੍ਰਸਾਦਦੌ ਤੌ ਹਰਿਚਰਣੌ ਸ੍ਮਰਤਾਪਵਰ੍ਗਹੇਤੋਃ ॥ ੬ ॥

ਸ਼ੁਭਮਿਦਮੁਪਲਭ੍ਯ ਮਾਨੁਸ਼ਤ੍ਵਂ ਸੁਕਤਸ਼ਤੇਨ ਵਥੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਰ੍ਥਹੇਤੋਃ ।
ਰਮਯਤਿ ਕੁਰੁਤੇ ਨ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਾਰ੍ਗਂ ਦਹਯਤਿ ਚਨ੍ਦਨਮਾਸ਼ੁ ਭਸ੍ਮਹੇਤੋਃ ॥ ੭ ॥

ਮੁਕੁਲਿਤਕਰਕੁਡ੍ਮਲੈਃ ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰੈਃ ਸਤਤਨਮਸ੍ਕਤਪਾਦਪਙ੍ਕਜੋ ਯਃ ।
ਅਵਿਹਤਗਤਯੇ ਸਨਾਤਨਾਯ ਜਗਤਿ ਜਨਿਂ ਹਰਤੇ ਨਮੋऽਗ੍ਰਜਾਯ ॥ ੮ ॥

ਯਮਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਪਠਤੇ ਯਃ ਸ਼ਣੋਤਿ ਵਾ ।
ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਸਰ੍ਵਪਾਪੇਭ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਲੋਕਂ ਸ ਗਚ੍ਛਤਿ ॥ ੯ ॥

ਇਤੀਦਮੁਕ੍ਤਂ ਯਮਵਾਕ੍ਯਮੁਤ੍ਤਮਂ ਮਯਾਧੁਨਾ ਤੇ ਹਰਿਭਕ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ।
ਪੁਨਃ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਪੁਰਾਤਨੀਂ ਕਥਾਂ ਭਗੋਸ੍ਤੁ ਪੌਤ੍ਰੇਣ ਚ ਯਾ ਪੁਰਾ ਕਤਾ ॥ ੧੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਨਰਸਿਂਹਪੁਰਾਣੇ ਯਮਾਸ਼੍ਟਕਨਾਮ ਨਵਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥ ੯ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top