Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Navagraha Kavacham Lyrics in Kannada

Navagraha Kavacham in Kannada:

॥ ನವಗ್ರಹ ಕವಚಂ ॥
ಶಿರೋ ಮೇ ಪಾತು ಮಾರ್ತಾಂಡೋ ಕಪಾಲಂ ರೋಹಿಣೀಪತಿಃ |
ಮುಖಮಂಗಾರಕಃ ಪಾತು ಕಂಠಶ್ಚ ಶಶಿನಂದನಃ || ೧ ||

ಬುದ್ಧಿಂ ಜೀವಃ ಸದಾ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಭೃಗುನಂದನಃ |
ಜಠರಂ ಚ ಶನಿಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ದಿತಿನಂದನಃ || ೨ ||

ಪಾದೌ ಕೇತುಃ ಸದಾ ಪಾತು ವಾರಾಃ ಸರ್ವಾಂಗಮೇವ ಚ |
ತಿಥಯೋಽಷ್ಟೌ ದಿಶಃ ಪಾಂತು ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ವಪುಃ ಸದಾ || ೩ ||

ಅಂಸೌ ರಾಶಿಃ ಸದಾ ಪಾತು ಯೋಗಾಶ್ಚ ಸ್ಥೈರ್ಯಮೇವ ಚ |
ಗುಹ್ಯಂ ಲಿಂಗಂ ಸದಾ ಪಾಂತು ಸರ್ವೇ ಗ್ರಹಾಃ ಶುಭಪ್ರದಾಃ || ೪ ||

ಅಣಿಮಾದೀನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಲಭತೇ ಯಃ ಪಠೇದ್ ಧೃವಮ್ |
ಏತಾಂ ರಕ್ಷಾಂ ಪಠೇದ್ ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ಪ್ರಯತಃ ಸುಧೀಃ || ೫ ||

ಸ ಚಿರಾಯುಃ ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ರಣೇ ಚ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೬ ||

ದಾರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಸುರೂಪಾಂ ಸುಮನೋಹರಾಮ್ |
ರೋಗೀ ರೋಗಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೭ ||

ಜಲೇ ಸ್ಥಲೇ ಚಾಂತರಿಕ್ಷೇ ಕಾರಾಗಾರೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ಯಃ ಕರೇ ಧಾರಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸ್ತೇಯಂ ಗುರ್ವಂಗನಾಗಮಃ |
ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯೇತ ಕವಚಸ್ಯ ಚ ಧಾರಣಾತ್ || ೯ ||

ನಾರೀ ವಾಮಭುಜೇ ಧೃತ್ವಾ ಸುಖೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾ |
ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ಜನ್ಮವಂಧ್ಯಾ ಮೃತವತ್ಸಾ ಚ ಯಾ ಭವೇತ್ |
ಬಹ್ವಪತ್ಯಾ ಜೀವವತ್ಸಾ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಗ್ರಹಯಾಮಲೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ನವಗ್ರಹ ಕವಚಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ |

Also Read:

Navagraha Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Navagraha Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top