Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Navagraha Prarthana Lyrics in Kannada

Navagraha Prarthana in Kannada:

॥ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥
ಆರೋಗ್ಯಂ ಪದ್ಮಬಂಧುಃ ವಿತರತು ನಿತರಾಂ ಸಂಪದಂ ಶೀತರಶ್ಮಿಃ |
ಭೂಲಾಭಂ ಭೂಮಿಪುತ್ರಃ ಸಕಲಗುಣಯುತಾಂ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿಂ ಚ ಸೌಮ್ಯಃ || ೧ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ದೇವಮಂತ್ರೀ ರಿಪುಭಯಶಮನಂ ಭಾರ್ಗವಃ ಶೌರ್ಯಮಾರ್ಕಿಃ |
ದೀರ್ಘಾಯುಃ ಸೈಂಹಿಕೇಯಃ ವಿಪುಲತರಯಶಃ ಕೇತುರಾಚಂದ್ರತಾರಮ್ || ೨ ||

ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯನ್ತು ದುರತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ |
ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶುಭಂ ಮೇಽಸ್ತು ಗ್ರಹಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಇತಿ ನವಗ್ರಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ||

Also Read:

Navagraha Prarthana Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Navagraha Prarthana Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top